Veelgestelde vragen over groencheck

Wat is het verschil tussen Groencheck en Brandstofmix?

De Brandstofmix vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

 • De Brandstofmix toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
 • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Wat moet ik doen als de resultaten van de Groencheck niet overeenkomen met mijn contract?

Controleer eerst en vooral uw contract en onderzoek welk percentage groene stroom u contractueel heeft afgesproken met uw leverancier. In sommige gevallen doet een contractnaam een bepaalde herkomst uitschijnen, maar wordt dit niet beloofd in het contract.

Neem schriftelijk contact op met uw leverancier en vraag om verduidelijking. Het kan zijn dat het contractueel beloofde groenpercentage niet door alle partijen op dezelfde manier begrepen wordt. Of mogelijk heeft uw leverancier een fout gemaakt in zijn administratie.

Als u geen duidelijke uitleg krijgt of als uw leverancier het beloofde percentage groene stroom niet kan bewijzen, kan u bij ons een klacht indienen. Wij kunnen dan op basis van het antwoord van uw leverancier onderzoeken waar het misging, en we kunnen uw leverancier dwingen om dit recht te zetten. Op basis van uw klacht zullen we onderzoeken of uw leverancier in gebreke is en kunnen we de leverancier een boete opleggen. 

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw leverancier omgaat met zijn beloftes over zijn stroomherkomst, bent u uiteraard vrij om een andere leverancier te kiezen. Via dit dashboard kan u voor alle contracten van alle leveranciers op de Vlaamse energiemarkt eenvoudig nagaan waar hun stroom vandaan komt. Deze gegevens zijn gebaseerd op ingediende garanties van oorsprong per leverancier per type contract in het vorige leveringsjaar.

Hoe kan mijn energieleverancier bewijzen dat mijn groene elektriciteit wel degelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen?

Elke maand bezorgt uw leverancier ons een lijst met de EAN-codes van alle klanten aan wie hij groene stroom levert, met het percentage groene stroom dat hij levert. De netbeheerders melden ons dan weer het individuele elektriciteitsverbruik van deze klanten.
Op basis van deze verbruiksgegevens berekenen wij hoeveel groene stroomlevering elke leverancier maandelijks moet bewijzen.
Een leverancier bewijst dat hij groene stroom leverde via de zogenaamde garanties van oorsprong die hij aan ons voorlegt.

Kan ik zien van welke productie-installatie mijn stroom precies afkomstig is?

Via de Garanties van Oorsprong die uw leverancier inleverde om de herkomst van zijn leveringen aan te tonen, beschikt de VREG over de gegevens van de specifieke productie-installatie(s) waarvan uw stroom afkomstig is. Omwille van privacy-redenen zijn deze gegevens niet in detail beschikbaar via de Groencheck.

Hoe doe ik de Groencheck?

Op uw energiefactuur vindt u telkens de unieke EAN-code van uw elektriciteitsmeter.

Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. Let op dat u niet de EAN-code voor aardgas ingeeft. U voert de EAN-code voor elektriciteit in, met het plussymbool kan u tot tien extra EAN-codes ingeven. Klik vervolgens op 'Controleer uw stroom' en u krijgt per maand het percentage van uw verbruikte energie dat afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Of nog juister: het percentage verbruikte energie waarvan uw leverancier kan bewijzen dat het afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

Zijn de resultaten van de Groencheck altijd up-to-date?

We streven ernaar om de Groencheck elke drie maanden te actualiseren.

In drie uitzonderlijke gevallen kan de achterstand groter zijn:

 • Uw leverancier bepaalt wanneer hij de staving van een leveringsmaand afsluit. Als uw leverancier achterstand heeft met het indienen van garanties van oorsprong, worden deze achterstallige maanden nog niet getoond;
 • Er kan eventueel een achterstand zijn als een administratieve vergissing van de leverancier nog moet worden rechtgezet;
 • In de periode van april tot en met juni is de achterstand soms groter doordat er bijkomende correcties plaatsvinden van de jaarlijkse berekening van de brandstofmix .

Welke gegevens zijn beschikbaar in de Groencheck?

Onder uw EAN-code kan u op drie verschillende tabbladen klikken. 

 • Onder ‘Overzicht’ ziet u per maand welk percentage van uw stroom groen, grijs of uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling afkomstig is.
 • Sinds de upgrade van de Groencheck midden 2018 ziet u onder ‘Land van oorsprong’ uit welke landen uw stroom afkomstig was.
 • Onder ‘Energiebron’ ziet u voor welke hernieuwbare bron uw leverancier precies garanties van oorsprong heeft voorgelegd. Als u meer informatie wil, kan u nog verder doorklikken op details van de energiebron en de technologie.

Hoe garandeert de VREG de betrouwbaarheid van de Groencheck?

Een aaneenschakeling van gegevensuitwisselingen staat borg voor betrouwbare resultaten in de Groencheck, in lijn met de Vlaamse wetgeving:

 • Leveranciers maken iedere maand aan de VREG een lijst over met de EAN-codes van alle afnemers aan wie ze de vorige maand groene stroom leverden, en vermelden hierbij het specifieke contract dat aan ieder afnamepunt geleverd werd.
 • Wij bezorgen deze lijsten aan de netbeheerders.
 • De netbeheerders vullen deze lijsten aan met afnamegegevens per afnamepunt (= hoeveel elektriciteit heeft elke groene afnemer verbruikt) en bezorgt ze terug aan de VREG.
 • Op basis van deze afnamegegevens berekenen wij hoeveel garanties van oorsprong elke leverancier moet indienen voor elk van zijn contracten. We laten aan iedere leverancier weten hoeveel garanties van oorsprong hij per contract moet aankopen/aanleveren.
 • Leveranciers dienen deze garanties van oorsprong in, via de online certificatendatabank die de VREG beheert en controleert. Ze kunnen deze garanties van oorsprong bekomen door eigen productie van groene stroom, of door ze aan te kopen op de markt (Vlaams, Belgisch of internationaal).
 • We geven in de online Groencheck voor elke contract weer hoeveel en welk type garanties van oorsprong er voor elke maand zijn ingediend.

BESL-2011-7 beschrijft deze processen in detail.

Wat is groene stroom en is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Groene stroom is elektriciteit die in de Europese Economische Ruimte is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, en waarvoor garanties van oorsprong zijn voorgelegd.

Hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa, biogas en vloeibare biobrandstoffen.

De groene stroom die in Vlaanderen wordt geleverd is dus niet noodzakelijk geproduceerd in Vlaanderen. Het systeem van garanties van oorsprong voorziet immers de mogelijkheid dat stroom die in een ander land van de Europese Economische Ruimte wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen toch in Vlaanderen wordt geleverd. Als uw leverancier voor uw verbruik buitenlandse garanties van oorsprong aanlevert, mag deze stroom in het buitenland niet meer verkocht worden als groene stroom. De betrouwbaarheid van dit systeem is gegarandeerd (meer info via Association of Issuing Bodies).

Groene stroom hoeft zeker niet duurder te zijn. Veel groene stroom productie is al gesubsidieerd, en vergt geen hogere prijs dan een grijs contract.

Wordt er meer groene stroom geproduceerd als ik groene stroom koop?

Doorgaans niet meteen. Maar u draagt wel bij aan het aantal afnemers dat groene stroom vraagt. Zo verhoogt de druk op de leveranciers om groene stroom aan te bieden en dus ook te produceren.

De Groencheck geeft een garantie over de hoeveelheid stroom die effectief afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen, maar geeft geen informatie over het productiepark waarin uw leverancier investeert. Greenpeace geeft bijvoorbeeld een quotering die ook het investeringsprofiel van een leverancier meeneemt. U kan die quotering eventueel naast de Groencheck leggen om uw leverancier te beoordelen.

Wanneer onderneemt de VREG actie tegen leveranciers die hun groene beloftes niet nakomen?

We houden een overzicht bij van meldingen en we toetsen die aan de resultaten van de interne controles die we ook zelf uitvoeren bij de leveranciers. Op basis hiervan kunnen we sancties opleggen aan marktpartijen die hun verplichtingen niet nakomen. Dit gebeurde al in het verleden.

Welk % groene stroom belooft mijn energieleverancier mij?

Als in het contract met uw leverancier staat dat hij u groene stroom levert, is hij wettelijk verplicht de procedure te volgen die ertoe leidt dat het % in de Groencheck hetzelfde is als het contractueel beloofde % groene stroom.
In de V-test® kan u zien hoeveel groene stroom de leveranciers voor elk van hun contracten beloven. Kijk naar de voorlaatste kolom met de groene of grijze balkjes.
Omdat het beloofde % groene stroom door de tijd kan veranderen is het - als u al een contract afsloot - noodzakelijk naar uw contract te kijken.

Ik ben veranderd van leverancier, vanaf wanneer kan ik die switch zien in de Groencheck?

Ook al wordt de naam van uw leverancier niet vermeld in de Groencheck, toch wordt uw leverancierwissel in de Groencheck getoond. De Groencheck geeft de gegevens weer van de stroom die werd geleverd door de leverancier waarmee u op de eerste dag van de maand een contract had. Wisselde u pas later in de maand van leverancier, dan toont de Groencheck het resultaat van uw nieuw contract vanaf de volgende maand.