Wetgeving energie

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. De decretale basis van het Vlaams energiebeleid is terug te vinden in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. De uitvoeringsbepalingen bij het Energiedecreet zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.

Bevoegdheidsverdeling

Wat zijn gewestelijke energiebevoegdheden en waarvoor is de federale overheid bevoegd op het vlak van energie? 

Energiedecreet

De decretale basis van het Vlaams energiebeleid is terug te vinden in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid of “het Energiedecreet”.

Het Energiedecreet trad in werking op 1 januari 2011.

Energiebesluit

De uitvoeringsbepalingen bij het Energiedecreet zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid of "het Energiebesluit".

Het trad in werking op 1 januari 2011.

Technische Reglementen

Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet zijn we gehouden om een apart technisch reglement op te stellen voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het gasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Europese regelgeving

Het Vlaams energiebeleid wordt in grote mate beïnvloed door het Europese energiebeleid. We geven de Europese richtlijnen en verordeningen weer die relevant zijn voor ons activiteitendomein.

Consumentenakkoord energie en gedragscode leveranciers

De meeste energieleveranciers hebben een akkoord afgesloten waarmee ze consumenten, zelfstandigen en kmo’s extra beschermen (extra ten opzichte van de federale wetgeving inzake handelspraktijken).