Bevoegdheidsverdeling

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Gewestelijke bevoegdheid inzake energie

  • de distributie van elektriciteit via netten met een spanning kleiner dan of gelijk aan 70 kilovolt;
  • de distributie van aardgas;
  • de distributienettarieven (sinds 1 juli 2014);
  • milieuvriendelijke energie ( groene stroom ) en elektriciteit uit warmte-krachtkoppeling;
  • rationeel energiegebruik. 

Federale bevoegdheid inzake energie

  • de transmissienettarieven en de sociale maximumprijzen;
  • het hoogspanningsnet van elektriciteit met een spanning groter dan 70 kilovolt;
  • de opslag en het vervoer van aardgas;
  • de productie van elektriciteit (uitgezonderd groene stroom en warmte-krachtkoppeling);
  • kernenergie.

Ook mededinging, consumentenrechten en verbintenissenrechten zijn bevoegdheden van de federale overheid.