Aardgasmeter

De aardgasmeter houdt het aardgasverbruik bij. Anders dan voor elektriciteit bestaat er maar één type aardgasmeter. De netbeheerders controleren uw meterstanden en geven ze door aan uw leverancier. Ook voor eventuele problemen met uw aardgasmeter kunt u terecht bij uw netbeheerder.

Aardgasmeters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw distributienetbeheerder is.

Veelgestelde vragen over de aardgasmeter

Hoe wordt de goede werking van de meter opgevolgd?

De goede werking van de elektriciteitsmeter/aardgasmeter wordt opgevolgd door de netbeheerder. Bij beschadiging van de meter neemt men best zo snel mogelijk contact op met de netbeheerder.

Wat moet ik doen als mijn aardgasmeter defect of beschadigd is?

Eerst en vooral moet u controleren of het probleem bij uw meter of bij uw binneninstallatie ligt. Infrax heeft een filmpje gemaakt met de verschillende stappen om dat snel en eenvoudig na te gaan: https://www.infrax.be/nl/Meer-info-over/storingen/storing-aardgas.

Als u denkt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder de meetinstallatie testen. Als hij een fout vaststelt, moet hij de meter binnen 10 werkdagen ijken, herstellen of vervangen. Blijkt alles in orde, en situeert het probleem zich ergens bij uw huisinstallatie, dan mag de netbeheerder u de kosten aanrekenen voor het testprogramma.

Hoe weet ik of ik arm gas of rijk gas verbruik?

Of u laagcalorisch- of hoogcalorisch gas hebt, hangt af van waar u woont of gevestigd bent. U kunt dat gemakkelijk nagaan via uw netbeheerder.

Kan ik overschakelen van arm gas naar rijk gas?

U kan dat zelf niet doen, maar in 2030 stopt de aanvoer van arm gas. Alle regio's die nu nog arm gas of laagcalorisch gas gebruiken, zullen dus ten laatste tegen 2030 overschakelen naar rijk gas of hoogcalorisch gas .

Via https://www.gasverandert.be/nl/faq kan u controleren of uw adres in het omschakelingsgebied valt en de voorlopige timing wanneer uw regio zal worden omgeschakeld. 

Om veiligheidsredenen (CO-gevaar, brandgevaar …) moeten alle gastoestellen binnen het omschakelingsgebied gecontroleerd worden. Het gaat meestal over verwarmingstoestellen (verwarmingsketels, boilers, kachels, convectoren en haarden) en kooktoestellen (ovens, kookplaten en fornuizen).

De eigenaar van het toestel betaalt de kosten van de controle.  Dit geldt ook als u huurt, tenzij het anders bepaald is in het huurcontract. U krijgt hierover ruim op tijd een brief van uw netbeheerder of van uw gasleverancier. U kan dit nazicht in de mate van het mogelijke combineren met het verplichte tweejaarlijks onderhoud van uw stooktoestel.

Er zijn een aantal uitzonderingen: toestellen die werken op propaangas of butaangas uit gasflessen moeten niet worden gecontroleerd.

Meer informatie

Controles en bevoegde technici – Departement Omgeving Vlaanderen:
www.omgevingvlaanderen.be/gasverandert

De omschakeling – Federale OverheidsDienst Economie:
www.gasverandert.be - +32 (0)800 120 33 - info.eco@economie.fgov.be

Hoe wordt m³ omgezet in kWh?

Dat gebeurt via een omzettingscoefficiënt. Deze coëfficiënt geeft de calorische waarde van het aardgas weer. Deze verschilt op maandbasis van het ene geaggregeerde ontvangststation (GOS) tot het andere. Deze geaggregeerde ontvangststations dienen om de druk te verminderen van het aardgas dat van de hogedrukleidingen van Fluxys , de transmissienetbeheerder voor aardgas, naar het lagedruk distributienet van de netbeheerders stroomt. Meestal zijn er verschillende geaggregeerde ontvangststations per netbeheerder. Meer informatie op de website van Fluvius : https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/berekeningsparameters 

Uw netbeheerder kan via uw adres nagaan welk type gas (hoog- of laagcalorisch) bij u geleverd wordt.

Hieronder vindt u de meest recente omrekeningscoëfficiënten:

Laagcalorisch: 10,22 (gemiddeld voor 2019)
Wie laagcalorisch gas heeft, verbruikt voor eenzelfde verwarming in volume ( ) méér gas dan iemand die hoogcalorisch gas heeft maar er wordt een lagere omrekeningscoëfficiënt (van m³ naar kWh) gebruikt.

Hoogcalorisch: 11,54 (gemiddelde voor 2019)
Wie hoogcalorisch gas heeft, verbruikt voor eenzelfde verwarming in volume (m³) minder gas dan iemand die laagcalorisch gas heeft maar er wordt een hogere omrekeningscoëfficiënt (van m³ naar kWh) gebruikt.

Voorbeeld:

  • U hebt laagcalorisch gas en u verbruikt op jaarbasis 1.000 m³? Doe dan 1.000 x 10,22 = 10.220 kWh
  • U hebt hoogcalorisch gas en u verbruikt op jaarbasis 1.000 m³? Doe dan 1.000 x 11,54 = 11.540 kWh

Hoe wordt het aardgasverbruik gemeten?

Een gasmeter meet niet in kWh, maar in kubieke meter ( ). Maar op uw factuur wordt uw aardgasverbruik wél altijd in kWh weergegeven. Het zijn de netbeheerders die de berekeningen maken en de omzettingen doen.

In die omzetting speelt het een belangrijke rol of u aardgas van laagcalorische- of van hoogcalorische waarde verbruikt. We spreken ook over arm en rijk gas. Wie laagcalorisch gas (arm gas) heeft, verbruikt méér m³ dan iemand die hoogcalorisch gas (rijk gas) heeft, maar dat verschil wordt bij de omzetting naar kWh weggewerkt door een lagere omzettingscoëfficiënt . Voor uw energiefactuur maakt het dus géén verschil.