A

AC-vermogen

het maximale vermogen van de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie bepaalt hoeveel prosumententarief u betaalt. Het AC-vermogen is het vermogen dat nodig is om de opgewekte zonne-energie om te zetten naar stroom

aggregatie

een functie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verschillende energiehoeveelheden voor afname, consumptie, productie of injectie combineert om op een elektriciteitsmarkt aan te kopen, te verkopen of te veilen

B

beschermde klant

wie recht heeft op de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit is een beschermde klant . Energieleveranciers mogen beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen. Beschermde klanten hebben ook recht op bijkomende of verhoogde tegemoetkomingen als ze investeren in energiebesparing

bi-directionele meter

in tegenstelling tot een meter met terugdraaiende teller meet een bi-directionele meter apart hoeveel elektriciteit u van het net afneemt (bruto afname) en hoeveel u erop injecteert. Om uw netto elektriciteitsafname te kennen (waar uw leverancier onder andere de energiekost op berekent) moet u de injectie aftrekken van de bruto afname

brandstofmix

de verschillende energiebronnen (en hun exacte aandeel) waaruit de energie die we verbruiken samengesteld is. Elk jaar moeten alle leveranciers hun brandstofmix gedetailleerd doorgeven. Met onze Herkomstvergelijker kan u de brandstofmix voor elke leverancier en elk energiecontract controleren.

Brugel

de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt, https://www.brugel.brussels

C

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de federale energieregulator, www.creg.be

CWaPE

Commission Wallone pour l’ Energie, de Waalse energieregulator, www.cwape.be

D

digitale meter

de opvolger van de analoge Ferrarismeter . De digitale meter zal het elektriciteits- en aardgasverbruik meten en online delen met Fluvius. Zo krijgt u beter inzicht in waar u energie kan besparen en hoeft er ook geen meteropname meer te gebeuren.

E

EAN-code

uw aardgasmeter en uw elektriciteitsmeter hebben elk een unieke code van 18 cijfers. De netbeheerders en de leveranciers gebruiken die EAN-code voor hun onderlinge communicatie, onder andere om meterstanden door te geven en facturen op te maken. 

eilandwerking

De situatie waarin, met uitzondering van mobiele installaties, een productie-installatie in normale werking niet gekoppeld is aan:

a) het elektriciteitsdistributienet of daaraan gekoppelde gesloten distributienetten;
b) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of daaraan gekoppelde gesloten distributienetten;
c) het transmissienet

elektriciteitsverbruik spreiden

Hoe spreidt u uw elektriciteitsverbruik? Door elektrische toestellen niet op hetzelfde moment in te schakelen. Vooral door het gebruik van grote stroomverbruikers zoals een elektrische auto en warmtepomp te spreiden kan u uw factuur goedkoper maken. Voor de meeste mensen is de impact beperkt. Toch helpen alle kleine beetjes. 

elektriciteitsverbruik spreidt

Hoe spreidt u uw elektriciteitsverbruik? Door elektrische toestellen niet op hetzelfde moment in te schakelen. Vooral door het gebruik van grote stroomverbruikers zoals een elektrische auto en warmtepomp te spreiden kan u uw factuur goedkoper maken. Voor de meeste mensen is de impact beperkt. Toch helpen alle kleine beetjes.

elektrische warmwaterboiler

een warmwaterboiler verwarmt uw sanitair water. Een boiler is in zijn meest eenvoudige vorm, een goed geïsoleerd voorraadvat waarin een bepaalde hoeveelheid leidingwater wordt opgeslagen en op temperatuur wordt gehouden door een elektrische weerstand.

Elia

de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, www.elia.be

energiecomponent

de eigenlijke kost van energie op uw energiefactuur, aangevuld met een winstmarge voor uw energieleverancier. De energiecomponent kan, zoals een woonlening, vast of variabel zijn.

Energiefonds

Het Energiefonds wordt overeenkomstig het Energiedecreet gebruikt voor de uitvoering van het energiebeleid van de Vlaamse regering, o.a. voor de financiering van:

  • de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
  • de openbaredienstverplichtingen inzake energie
  • het sociaal energiebeleid
  • het beleid inzake het rationeel energiegebruik
  • het beleid inzake warmte-krachtkoppeling
  • het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen
  • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid
energietransitie

de energietransitie is de stap naar een leven zonder schadelijke effecten op het klimaat. Zuiniger, slimmer, groener én lokaler. Als we zoveel mogelijk zelf onze energie opwekken, hangen we minder af van andere landen. Om dat te realiseren, stappen we over van aardgas, diesel en benzine op elektriciteit. Elektrische auto’s en warmtepompen verbruiken minder energie en we kunnen de elektriciteit zelf opwekken met hernieuwbare energiebronnen zoals de zon en de wind. Ook bouwen en renoveren we op zo’n manier dat we minder energie nodig hebben. 

F

Ferrarismeter

de analoge elektriciteitsmeter die in de meeste Vlaamse woningen en bedrijven staat. Genoemd naar uitvinder Galileo Ferraris. De elektromagnetische kilowattuurmeter is te herkennen aan de typische horizontale draaischijf, de terugdraaiende teller. De komende 10 à 15 jaar wordt de Ferrarismeter over heel Vlaanderen vervangen door de digitale meter

Fluxys

de beheerder van het Belgische transportnet voor aardgas, www.fluxys.be

forward- en spot-parameters

de indexatieparameters bij energiecontracten met een variabele energiecomponent . De forward-parameters hebben betrekking op energiebeurzen waar de leveranciers energieblokken verhandelen voor de langere termijn (voor het volgende kwartaal, voor de volgende maand,...), de spot-parameters op energiebeurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien. De volatiliteit van de spot-parameters ligt veelal hoger dan die van de forward-parameters. Ze zijn beweeglijker en houden dus een hoger prijsrisico in

G

garantie van oorsprong

een bewijsstuk waarmee men de afkomst van de geproduceerde elektriciteit kan bewijzen. Een elektriciteitsleverancier mag enkel elektriciteit verkopen als groene stroom als hij daarvoor een overeenkomstig aantal garanties van oorsprong voorlegt

gecompenseerde afname

de elektriciteit die u tussen 2 facturatiemomenten van het net afneemt ( werkelijke afname ) min de in deze periode door u geïnjecteerde elektriciteit ( injectie ).

grijze stroom

elektriciteit die opgewekt is uit fossiele- of nucleaire energiebronnen

groene stroom

elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, waterkracht,…)

groenestroomcertificaten

omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de Vlaamse regering de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de steuncertificaten groene stroom . Een steuncertificaat groene stroom bewijst dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit in Vlaanderen werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. Ze bestaan enkel virtueel en worden geregistreerd in de online databank van de VREG. Eigenaars van zonnepanelen bijvoorbeeld die voor 14 juni 2015 gekeurd werden, hebben recht op steuncertificaten groene stroom. Voor elke 1.000 kWh groene stroom die hun zonnepanelen opwekken, levert de VREG dan een steuncertificaat groene stroom af. Dat wordt vervolgens opgekocht door de netbeheerder

grootverbruikers

energieklanten met een elektriciteitsverbruik van meer dan 49.999 kWh en een aardgasverbruik van meer dan 99.999 kWh. Dat zullen vooral grote bedrijven zijn. Voor die grootverbruikers gelden vaak andere regels (onder andere voor aansluitingen) dan voor de meeste gewone energieconsumenten

H

hoogcalorisch gas

Hoogcalorisch gas (of rijk gas) komt onder andere uit de Noordzee, uit Rusland en uit Qatar, en wordt voor huishoudens aangeleverd op een gasdruk van 21 mbar. Omdat Nederland de uitvoer van arm gas vermindert en vanaf 2030 stopzet, zal in de toekomst alle gas hoogcalorisch zijn.

huishoudelijk contract

het energiecontract voor het adres waar u gedomicilieerd bent

huishoudelijke afnemer

een afnemer met een energiecontract voor het adres waar hij/zij gedomicilieerd is

I

injectie

 de zélf geproduceerde elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt gezet omdat u die niet onmiddellijk gebruikt.

K

kVA

kilovoltampère, drukt de hoogte van het vermogen uit. Vergelijkbaar met kW, maar waar kW het actieve vermogen uitdrukt, drukt kVA het schijnbare vermogen uit.

L

laagcalorisch gas

Laagcalorisch gas (of arm gas) komt uit Nederland en wordt voor huishoudens aangeleverd op een gasdruk van 25 mbar. Hoogcalorisch gas (of rijk gas) komt onder andere uit de Noordzee, uit Rusland en uit Qatar en wordt voor huishoudens aangeleverd op een gasdruk van 21 mbar. Omdat Nederland de uitvoer van arm gas vermindert en vanaf 2030 stopzet, zal in de toekomst alle gas hoogcalorisch zijn. 

leveringsvergunning

leveranciers die in Vlaanderen aardgas en/of elektriciteit willen leveren, moeten eerst – na grondig onderzoek - een leveringsvergunning krijgen van de VREG.

M

MWh

megawattuur, 1 MWh = 1.000 kWh

kubieke meter, de eenheid waarin uw aardgasverbruik wordt gemeten. Het verbruik in kubieke meter wordt nadien omgezet in kWh, dezelfde meeteenheid als het elektriciteitsverbruik

N

netkosten

de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten van Fluvius en het vervoer van elektriciteit 

 

O

omzettingscoëfficiënt

de coëfficiënt die gebruikt wordt om het aardgasverbruik om te rekenen van kubieke meter naar kWh. Laagcalorisch gas en hoogcalorisch gas hebben een verschillende omzettingscoëfficiënt

openbaredienstverplichtingen

een reeks verplichtingen die de Vlaamse regelgevers opleggen aan de distributienetbeheerders en de energieleveranciers. Deze verplichtingen hebben betrekking op de ecologische, technische en sociale aspecten van de energievoorziening

P

piekvermogen

Hoeveel elektriciteit u op z’n meest tegelijk verbruikt. Hebt u een digitale meter ? Ontdek uw piekvermogen , uitgedrukt in kilowatt (kW), via de gratis online toepassing van Fluvius (mijn.fluvius.be). Eerst even registreren en daarna kunt u ermee aan de slag.

prosument

consument die niet alleen energie verbruikt, maar ook zelf energie produceert. Zonnepaneleneigenaars zijn prosumenten

prosumententarief

in het leven geroepen om ook zonnepaneleneigenaars te laten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Ze maken immers ook gebruik van het elektriciteitsnet: ze halen er stroom af op momenten dat ze meer verbruiken dan hun zonnepanelen produceren, en ze injecteren stroom op momenten dat hun zonnepanelen meer energie opwekken dan ze onmiddellijk verbruiken. 

PV-installatie

photovoltaïsche installatie, hetzelfde als een zonnepaneleninstallatie

T

tariefstructuur

De tariefstructuur is een onderdeel van de tariefmethodologie. De tariefstructuur bepaalt op welke manier het door ons vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers.

V

VEKA

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, agentschap van de Vlaamse overheid dat rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie moet stimuleren, www.energiesparen.be 

W

warmtenet

warmtenet , soms ook stadsverwarming genoemd, brengt via ondergrondse, geïsoleerde buizen warmte uit één of meerdere centrale warmtebronnen naar meerdere warmteverbruikers. Het is een heel grote centrale verwarming op de schaal van een wijk, stad of zelfs regio. Koudenetten zijn een vergelijkbare oplossing voor de collectieve levering van koeling via een leidingnet aan grote afnemers.

De warmteklanten kunnen heel divers zijn: bedrijven, tertiaire sector, woningen, publieke gebouwen,… De warmte wordt via water onder druk (of via stoom, voor industriële warmte-uitwisseling) in een gesloten netwerk getransporteerd met aparte leidingen voor de aanvoer en de retour van warmte. Een warmtewisselaar bij de verbruikers levert de warmte aan de binneninstallatie, voor ruimteverwarming en sanitair warm water, of voor industriële proceswarmte.

Warmtenetten zijn geen duurzame bron op zich, maar een transportmiddel voor collectieve warmtevoorziening.

Bron: https://warmtenet.ode.be/nl/hoewerkthet

warmtepomp

milieuvriendelijke verwarmingstechniek die gebruik van de aanwezige omgevingsruimte (uit de bodem, uit het grondwater, uit de lucht) om gebouwen te verwarmen

warmtepompboiler

bij een warmtepompboiler wordt het water niet door een weerstand opgewarmd maar door een kleine warmtepomp . Hierbij wordt de warmte uit de binnenlucht of de buitenlucht onttrokken waardoor er een hoger rendement is. Voor elke kWh elektriciteit kan tot 3,5 kWh aan warmte geproduceerd worden. Een warmtepompboiler is energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en heeft meestal ook een aantal ingebouwde mogelijkheden om slim aangestuurd te worden (bv. timer of koppeling met PV-omvormer).

werkelijke afname

de elektriciteit die u van het elektriciteitsnet afneemt wanneer u niets of te weinig produceert.

WKK

bij warmte-krachtkoppeling wordt met een centrale verwarmingsketel gelijktijdig warmte en elektriciteit opgewekt. Warmte-krachtkoppeling is vooral interessant voor grotere gebouwen of collectieve woonprojecten (appartementsgebouwen, woon- en zorgcentra,…)

wooneenheid

Een wooneenheid is elke afzonderlijke eenheid in een woongebouw die over de nodige voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Om autonoom te kunnen functioneren moet de afzonderlijke eenheid beschikken over een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Z

zelfverbruik

de energie die u zélf produceert en onmiddellijk verbruikt.