Over VREG

Welke taken en bevoegdheden hebben we, maar ook wat doen we niet en waarvoor kan u bij een andere organisatie terecht.
Waarvoor staan we en wat zijn onze waarden?
De VREG wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, bijgestaan door een directieteam.
Onze kerntaken worden uitgevoerd door de directies marktwerking en netbeheer. De ondersteunende en beheersprocessen worden beheerd en uitgevoerd door de directie juridische zaken en communicatie en de cel personeel en financiën.
In ons jaarlijks ondernemingsplan geven we toelichting bij onze doelstellingen en de taken en actiepunten die we dat jaar zullen uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken. We rapporteren jaarlijks over de uitvoering van deze taken en acties. Vanaf ondernemingsplan 2016 doen we dat in het ondernemingsplan zelf. Daarvoor gebeurde dit via een apart jaarverslag.
Als Vlaamse bestuursinstantie zijn we onderworpen aan het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dat decreet bepaalt zowel de actieve openbaarheid (gegevens publiceren en communiceren) als de passieve openbaarheid (vragen behandelen).
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700