Wie zijn we? Wat doen we?

VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. 

De VREG werd opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling in het kader van de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. In het kader van de oefening “beter bestuurlijk beleid” werden we in 2006 omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), onder toezicht van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid.

Sinds februari 2017 zijn we een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, die onder toezicht staat van het Vlaams Parlement. Dit toezicht van het Vlaams Parlement bestaat eruit dat het Vlaams Parlement de werking en organisatie van de VREG regelt in het Energiedecreet, de leden van de Raad van Bestuur aanstelt, er hoorzittingen zullen gehouden worden in het Vlaams Parlement over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VREG en dat het Vlaams Parlement de Vlaamse begroting goedkeurt, waaronder dus ook onze begroting. Daarbij mag de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator, instructies van het Vlaams Parlement vragen of ontvangen, noch van iedere andere publieke of particuliere entiteit, en dit overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Energiedecreet.

Onze taken, bevoegdheden, werking en bestuur zijn geregeld in hoofdstuk I van titel III van het Energiedecreet.

Onze werking wordt gefinancierd via een dotatie uit het Energiefonds, dat op zijn beurt gespijsd wordt door de Vlaamse Energieheffing die aangerekend wordt op uw elektriciteitsfactuur.  

Taken

 • reguleren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
  • de technische regels (Technische Reglementen) opstellen die de netbeheerders moeten naleven bij het beheer van hun  elektriciteits- en gasdistributienet
  • de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest en het vaststellen van de tariefmethodologie op basis waarvan deze tarieven moeten worden bepaald
 • toezicht houden op de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:  
  • de distributienetbeheerders aanwijzen en opvolgen of deze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen
  • leveringsvergunningen toekennen aan leveranciers die in Vlaanderen  elektriciteit en gas willen leveren via het distributienet en het opvolgen of de leveranciers van elektriciteit en aardgas die actief zijn in Vlaanderen zich houden aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen
 • monitoring van de markt (opmaak van statistieken, analyse hiervan,…)
 • adviseren aan de beleidsmakers  over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving ter zake
 • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
 1. de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
 2. verhuizen van energie
 3. aansluitingen
 4. verbruik en meteropnames
 5. de prijsonderdelen op de energiefactuur
 6. ....
 • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen en KMO’s
 • online aanbieden van een Servicecheck (enkel voor gezinnen), Groencheck (voor gezinnen en KMO's) en Herkomstvergelijker (voor gezinnen en KMO's)
 • bemiddelen in en beslechten van geschillen van afnemers met hun netbeheerder over de niet naleving van wettelijke verplichtingen  of de technische reglementen
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toekennen en beheren in een online databank

Wat doen we niet

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700