Wie zijn we? Wat doen we?

Wij zijn VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

2001

De VREG is opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling bij de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

2006

In 2006 zijn we omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), onder toezicht van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid. Dat gebeurde in het kader van de oefening “beter bestuurlijk beleid”.

2017

Sinds februari 2017 zijn we een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. We staan onder toezicht van het Vlaams Parlement. Het Energiedecreet (Hoofdstuk I van titel III) regelt onze taken, bevoegdheden, werking en bestuur.

Wat houdt het 'toezicht van het Vlaams Parlement' in? 
Het Vlaams Parlement: 

 • regelt de werking en organisatie van de VREG in het Energiedecreet;
 • stelt de leden van de Raad van Bestuur aan;
 • houdt hoorzittingen in het Vlaams Parlement
  • over het ondernemingsplan en de begroting van de VREG,
  • maar ook over andere specifieke thema's;
 • keurt de Vlaamse begroting goed, waaronder dus ook de begroting van de VREG. 

Wat houdt ‘autonome dienst’ in?
De VREG mag geen instructies van het Vlaams Parlement vragen of ontvangen wanneer het zijn taken en bevoegdheden als regulator uitoefent. Dat mag ook niet van iedere andere publieke of particuliere entiteit. Dat geldt zowel voor de bestuurders als voor de personeelsleden van de VREG. Artikel 3.1.1 van het Energiedecreet legt dat vast.

Onze werking
Het Energiefonds financiert onze werking via een dotatie.

Waar vindt u ons?
Onze kantoren vindt u in Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7. Ons ondernemingsnummer is 0886.689.767

Wat doen we?

 • We reguleren de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, waaronder:
  • We stellen technische regels (Technische Reglementen) op. Netbeheerders moeten die regels naleven bij het beheer van hun elektriciteits- en aardgasdistributienet.
  • We keuren de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest goed. We stellen de tariefmethodologie vast. Op basis daarvan maken distributienetbeheerders tariefvoorstellen op. Wij keuren die dan goed.
 • We controleren de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, waaronder: 
  • We wijzen de distributienetbeheerders aan en volgen op of ze hun wettelijke verplichtingen nakomen.
  • We kennen leveringsvergunningen toe aan leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en aardgas willen leveren via het distributienet. We volgen ook op of ze zich houden aan de opgelegde wettelijke verplichtingen.
  • We monitoren de markt (we maken statistieken op, we analyseren die statistieken, …) en informeren daarover op onze website.
  • We kennen groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toe en beheren ze in een online databank.
 • We adviseren beleidsmakers over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving rond energie.
 • We informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
  • We bieden een online leveranciersvergelijking (de V-Test®) voor gezinnen en kmo’s aan.
 • We bemiddelen en beslechten geschillen:
  • We bemiddelen in geschillen van marktpartijen met de netbeheerder (art. 3.1.4/2 van het Energiedecreet) als zij wettelijke verplichtingen of de technische reglementen niet naleven.
  • We beslechten geschillen tussen marktpartijen en de netbeheerder als deze laatste zijn wettelijke verplichtingen of de technische reglementen niet zou naleven. (art. 3.1.4/3 van het Energiedecreet).
   • Wanneer beslechten we geschillen? Dat is pas mogelijk nadat er eerst een bemiddelingsprocedure was bij de VREG of bij de Ombudsdienst voor Energie en als het hoogdringend is.
   • Hoe beslechten we geschillen? Een bindende beslissing beslecht een geschil. Om tot een beslissing te komen, kunnen we alle nuttige onderzoeken (laten) uitvoeren, deskundigen aanwijzen en getuigen horen. We kunnen ook bewarende maatregelen opleggen in dringende gevallen. De beslissing kan al dan niet een terugbetaling of vergoeding opleggen.
   • Welke procedure volgt een geschillenbeslechting?
    • Wilt u een geschil laten beslechten? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.
    • We nemen kennis van de standpunten van de betrokken partijen. Dat kan mondeling of schriftelijk.
    • Vragen beide partijen om een hoorzitting? Of beslissen we zelf om er een te houden? Dan leggen we een datum vast.
    • Daarna nemen we een gemotiveerde bindende beslissing. Dat gebeurt binnen de twee maanden nadat we de vraag om een geschil te beslechten hebben ontvangen. We kunnen die periode met twee maanden verlengen als we aanvullende informatie vragen.

Wat doen we niet?

 • We beantwoorden geen vragen over uw zonnepaneleninstallatie. Daarvoor kan u terecht bij uw netbeheerder als uniek aanspreekpunt.
  • Bijvoorbeeld over de steunverlening, de technische voorwaarden bij de aansluiting of uitbreiding van de installatie, het doorgeven van meterstanden,…
 • We bepalen geen sociale maximumprijs. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG.
 • We keuren geen transmissienet- en vervoernettarieven goed. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG.
 • We leggen geen heffingen vast. Dat gebeurt door de bevoegde overheden.
 • We rekenen geen energiefacturen na. We geven geen uitleg over individuele energiefacturen. Daarvoor kan u terecht bij uw energieleverancier.
 • We beheren geen energie-aansluitingen of meterstanden. Dat doet uw distributienetbeheerder.
 • We formuleren geen bindende uitspraken over de contractuele en commerciële aspecten tussen leveranciers en verbruikers. Daarvoor verwijzen we naar het contractrecht en het consumentenakkoord.
 • We informeren niet over premies voor isolatie, energiebesparing en Rationeel Energieverbruik (REG). Daarvoor neemt u contact op met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.