Privacy

Privacyverklaring 

VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. De VREG respecteert uw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij u op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de VREG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, kortom verwerkt. 

1. Wie we zijn en wat we beogen 
Meer details over ons ontstaan en onze taken vindt u onder OVER VREG > Wie zijn we? Wat doen we? 

2. Informatie die we verzamelen 
2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we van u? 

De VREG streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te gebruiken waar dat ofwel verplicht is, ofwel strikt noodzakelijk is om de taak te kunnen uitvoeren of waar hij uw toestemming krijgt om persoonsgegevens te verwerken. In elk geval trachten we altijd om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. 

2.1.1 VREG nieuwsbrief 

Als u op de hoogte gehouden wil worden van wat er reilt en zeilt in de energiemarkt kan u u inschrijven voor de VREG-nieuwsbrief. De gegevens die we u vragen daarvoor zijn uw e-mailadres en de interessegebieden die u wil toegestuurd krijgen. Uitschrijven kan u altijd bij elke nieuwbrief die u ontvangt, ofwel door contact met ons op te nemen via het contactformulier. 

2.1.2 V-TEST®

De V-test® laat u toe om objectief alle publiek aangeboden contracten voor aardgas en elektriciteit, van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt te vergelijken. 

U kan ervoor kiezen om bij het uitvoeren van vergelijkingen gebruik te maken van Mijn V-TEST®, een persoonlijk profiel. In dat geval worden de gegevens nodig voor de simulatie gekoppeld aan uw profiel en beschouwen wij ze als persoonsgegevens. 

Om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de verwachte jaarkost van een contract of jaaropbrengst van een terugleveringscontract te kunnen simuleren, is er nood aan enkele specifieke gegevens die de simulatie beïnvloeden. Wanneer u een simulatie wil uitvoeren, vragen we u om volgende gegevens in te vullen 

 • Locatie: uw postcode is nodig om de juiste nettarieven en heffingen te kunnen berekenen. 
 • Het energietype waarvoor een vergelijking wordt aangevraagd: elektriciteit, gas of beide. 
 • De gegevens met betrekking tot de aansluiting en meter: dit gaat om gegevens zoals enkelvoudige of tweevoudige aansluiting, uitsluitend nachttarief, staat er een digitale meter of niet, …. Al deze gegevens beïnvloeden het resultaat van de vergelijking. 
 • Uiteraard zijn uw meetgegevens (verbruiks- en/of injectiegegevens) nodig om een vergelijking op maat te bekomen.  
 • De aan- of afwezigheid van een decentrale productie-installatie, zoals zonnepanelen, en desgevallend het vermogen van de omvormer is eveneens nodig om een juiste vergelijking te kunnen maken (o.a. impact op nettarieven, terugleververgoeding, …). 

Verder kan u via uw profiel jouw V-test®-profiel ook koppelen aan het Fluvius-portaal. Dan haalt de V-test® daarna voor een bepaalde locatie de meest recente energiegegevens op waardoor u ze zelf niet in de simulatie moet invoeren. Om gegevens op te halen bij Fluvius, is toestemming nodig van de houder van het energiecontract. Dit kan u zelf zijn, als eigenaar, maar ook iemand anders zoals een mede-eigenaar of een huurder. Het gaat om meetgegevens en gegevens met betrekking tot de aansluiting en meter en de aan- of afwezigheid van een decentrale productie-installatie. Voor deze uitwisseling van gegevens werd een protocol afgesloten tussen VREG en Fluvius: Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius naar VREG in het kader van Datalink V-test®.

U bent niet verplicht alle bovenvermelde gegevens in te vullen of te laten invullen om een vergelijking te kunnen uitvoeren. U heeft de keuze om ze al of niet in te vullen en/of bepaalde standaardwaarden (vb. gemiddeld verbruik in Vlaams Gewest) in te vullen. Het is wel zo dat hoe meer gegevens u invult of laat aanvullen, hoe “juister” en meer “op maat” de uitgevoerde vergelijking zal zijn. 

Bijkomend kan u ervoor kiezen om op bepaalde tijdstippen of bij het einde van uw lopende contract(en) een melding te ontvangen. Daarvoor heeft de VREG de einddatum van dat contract nodig en een e-mailadres. 

Het is mogelijk om uw huidige contract in de resultatenlijst te zien en te vergelijken met nieuwe contracten waarop u kan intekenen. Daarvoor heeft de VREG de datum waarop het contract werd afgesloten, uw huidige leverancier, de contractnaam en de einddatum van uw huidig contract nodig. Op basis van deze informatie kan u er ook voor kiezen om een melding te krijgen met betrekking tot uw besparingspotentieel.

De VREG bewaart de berekeningen die gebeuren en op die manier ook onrechtstreeks de waarden en de filters die u in de simulatie ingeeft. Bij berekeningen op basis van kwartierwaarden worden enkel geaggregeerde jaarverbruiken bij deze berekeningsaanvraag opgeslagen. De kwartierwaarden worden enkel gedurende de sessies verwerkt. De berekeningen bewaren we voor monitoring en analyses enerzijds en gebruik en beheer van de tool anderzijds. De overige gegevens die u in uw profiel invoert bewaren we om het gebruiksgemak te verhogen (bv. e-mailadres voor het ontvangen van meldingen). 

De VREG bewaart enerzijds de persoonsgegevens die worden ingevoerd (inclusief de gekozen filters) of via het Fluvius portaal worden opgehaald en anderzijds de berekeningen die werden uitgevoerd maximaal gedurende 5 jaar vanaf de activatie (en het verlenen van toestemming voor) van het profiel.  

Wanneer wij beschikken over een geldig e-mailadres, krijgt u voor die termijn van ons de vraag of u uw toestemming wil hernieuwen. Wanneer u hier niet op in gaat, wordt uw profiel en de bijhorende data gewist.  

U hebt steeds de mogelijkheid om zelf uw gegevens te raadplegen, aan te vullen en te corrigeren/wijzigen of up to date te houden in uw profiel. Wanneer u gegevens wijzigt of verwijdert, worden deze uit de databanken verwijderd.  

U kan er ook op elk moment voor kiezen om zelf via het profiel uw toestemming in te trekken en uw gegevens te laten verwijderen. In dat geval worden uw gegevens verwijderd uit onze databanken. 

U hebt de mogelijkheid om via de feedback knop uw opmerkingen omtrent de werking van de V-test® aan de VREG te bezorgen. Wij bewaren de verstrekte gegevens gedurende maximaal 3 maanden met het oog op het verwerken van uw opmerkingen. Nadien wordt uw feedback geanonimiseerd.

2.1.3  Groencheck 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake het berekenen van het aantal garanties van oorsprong dat een leverancier moet indienen, moet op verschillende momenten data worden uitgewisseld tussen de VREG, de netbeheerders en de leveranciers. De VREG verwerkt in het kader van deze verplichting uw EAN-code , verbruiksgegevens en de naam van uw energiecontract. Deze gegevens worden ook gebruikt in het kader van de groencheck.  

De groencheck laat u toe om te controleren of uw elektriciteitscontract met uw leverancier echt groen is. Om uw persoonlijke situatie te kunnen nagaan moet u uw EAN-code ingeven. De EAN-code is het nummer van uw elektriciteit- of gasmeter. VREG bewaart de aangeleverde EAN-code niet. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de functionaliteit van de Groencheck.  

2.1.4. Extranet 

Om toegang te krijgen tot het extranet van de VREG moet u gebruik maken van de eID.  

We houden de gegevens bij van de marktpartijen die rapporteren via het extranet. Voor elke marktpartij registeren we de lokale beheerder van het bedrijf. De lokale beheerder is de persoon die voor zijn bedrijf de andere medewerkers toegang kan geven of ontnemen. Hij/zij beheert zelf de lijst van de medewerkers van zijn of haar organisatie die toegang krijgen tot de gegevens van het bedrijf in de certificatendatabank en het extranet. De lokale beheerder voegt daartoe hun rijksregisternummer toe aan deze lijst. 

Bij hun eerste bezoek aan de website vragen we hen ook om een aantal contactgegevens aan te vullen. Hiermee kunnen we u contacteren bij problemen. Deze contactgegevens kan u altijd zelf terug aanpassen. 

2.1.5 VREG-platform

Om duidelijk te weten wie de eigenaar is van een groenestroomcertificaat, warmtekrachtcertificaat en garantie van oorsprong (of globaal: een certificatenportefeuille) en om de juiste personen toegang te geven tot deze certificatenportefeuille, registeren we oa. het rijksregisternummer van de eigenaar (als deze een natuurlijke persoon is) of het rijksregisternummer van de personen die door het bedrijf gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot deze gegevens. 

Om toegang te krijgen tot het VREG-platform moet u daarom gebruik maken van de eID. Via de eID (en met name het rijksregisternummer) wordt nagekeken tot welke certificatenportefeuilles u toegang hebt en wordt u die toegang toegestaan. 

De lokale beheerder is de persoon die voor zijn bedrijf de andere medewerkers toegang kan geven of ontnemen. Hij/zij beheert zelf de lijst van de medewerkers van zijn of haar organisatie die toegang krijgen tot de gegevens van het bedrijf in het VREG-platform en het extranet. De lokale beheerder voegt daartoe hun rijksregisternummer toe aan deze lijst. 

Zodra u toegang hebt tot het VREG-platform wordt u gevraagd om contactgegevens aan te vullen (postadres, emailadres en facultatief ook telefoonnummer, gsm nummer, fax en een alternatief emailadres). Hiermee kunnen we u contacteren bij problemen. Deze contactgegevens kan u altijd zelf terug aanpassen. 

Een aantal van de gegevens in het VREG-platform worden uitgewisseld met de netbeheerders. Samengevat gaat het om een (volledig automatische verlopende) gegevensuitwisseling omwille van volgende doeleinden :   

 • Uw klanten-ID bij de netbeheerder en de door u verkochte certificaten aan minimumsteun, zoals geregistreerd in het VREG-platform, worden doorgegeven aan uw netbeheerder met het oog op een vlotte uitbetaling van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten aan minimumprijs. 

 • M.b.t  zonnepanelen: uw gegevens en de gegevens van de certificaten die u werden toegekend en door u werden verkocht (al of niet aan minimumprijs), met inbegrip van de betrokken transacties in het VREG-platform, worden overgemaakt aan uw netbeheerder met het oog op  de behandeling van uw dossier inzake de toekenning van certificaten en teneinde hem toe te laten u een zicht te geven op deze gegevens via zijn webtoepassing voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten op zijn net. 

Voor deze data-uitwisselingen zijn machtigingen bekomen die terug te vinden zijn op deze pagina: https://www.vreg.be/nl/juridische-informatie

2.1.6 Klachten en geschillen 

Om klachten en geschillen te kunnen behandelen ontvangt de VREG ook persoonsgegevens. Afhankelijk van de klacht of het geschil gaat het bv. om namen en (e-mail)adressen van de indiener van de klacht. De verwerking van deze gegevens omvat het noteren van de naam van de klachtindiener in een klachten- resp. geschillenregister. Daarnaast worden de klantgegevens (naam en meestal ook adres) in het kader van de oplossing van het geschil  en soms ook van een klacht meegedeeld aan de betrokken marktpartij(en), d.w.z. al naargelang het geval een netbeheerder, een beheerder van een gesloten distributienet, een warmte- of koudenetbeheerder, en eventueel een leverancier.

2.2 Cookies en gelijkaardige technologieën 

Bij het gebruik van de website of bepaalde toepassingen van de VREG kunnen we lokale opslag bewaren over uw gebruik van de website of toepassing om deze beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Op basis van deze informatie kunnen we bepaalde functionaliteiten aan u aanbieden om uw gebruiksgemak te verbeteren. De informatie die we verzamelen is beperkt tot technische informatie, zoals merk van het toestel, aanbieder en sessie- en browsergegevens. Voor meer informatie betreffende het gebruik van cookies, kan u altijd ons cookiebeleid raadplegen op www.vreg.be/nl/cookiebeleid 

2.3 Logbestanden 

Logbestanden worden automatisch gecreëerd wanneer toepassingen van de VREG gebruikt worden. Deze logs bewaren informatie zoals IP-adres, datum en tijd, enzovoort. Via deze informatie kunnen we de toepassingen continu blijven verbeteren. 

3. Waarom gebruiken we deze gegevens? 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De verwerking in het kader van mijn V-test® en/of de koppeling van het Fluvius-portaal;

 • De verwerking van het rapporteren van het groene stroom karakter van uw energiecontract (groencheck); 

 • Het versturen van een nieuwsbrief volgens uw voorkeuren van interesses; 

 • De verwerking van uw registratie op de website of een toepassing van de VREG; 

 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. toekennen van certificaten en garanties van oorsprong); 

 • Om via studies, testen en statistieken de toezichthoudende taak van de VREG uit te voeren; 

 • Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. cookies); 

 • Technische problemen in onze platformen te detecteren; 

 • Het gebruik in onze platformen te monitoren; 

 • Het ontvangen, verwerken en beantwoorden van vragen, klachten en/of opmerkingen aan ons overgemaakt; 

4. Met wie delen wij uw informatie? 

Mijn Burgerprofiel (https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel) probeert overheidsinformatie over u gecentraliseerd raadpleegbaar te maken. Zo kan u via Mijn Burgerprofiel ook de gegevens m.b.t. uw pv-installatie en uw certificaten raadplegen. Hiertoe bezorgt de VREG de nodige informatie aan de bevoegde overheid. Het gaat om volgende gegevens: het installatienummer van uw PV-installatie , de naam van uw netbeheerder en per PV-installatie ook het aantal certificaten, de datum van de uitreiking, het begin en het einde van de productieperiode en de prijs per certificaat.

Voor bepaalde diensten doen we beroep op verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke (bv. IT-dienstverleners). De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen.

Verder delen wij uw persoonsgegevens alleen in het geval dat nodig is voor de uitvoering van de taken van de VREG ook met netbeheerders, energieleveranciers en andere overheden. 

Wij trachten uw persoonsgegevens waar mogelijk te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit doen we door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon. 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
De VREG zal niet zomaar uw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. De VREG zal in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.).

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

De VREG stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen, dit door de nodigde organisatorische, technische en fysieke maatregelen te nemen. Vanuit deze optiek hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid en standaarden geïmplementeerd in lijn met de internationale ISO27001-2 standaard. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van uw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie en fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. 

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met uw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. 

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (andere overheden, energieleveranciers, netbeheerders of andere organisaties) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun verklaring(en) inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. 

6. Uw rechten en hoe deze uit te oefenen
6.1 Recht op inzage, overdraagbaarheid en rechtzetting van uw gegevens
 

De kwaliteit en accuraatheid van uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom hebt u altijd het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden, alsook om deze te laten verbeteren in geval van onjuistheden. U doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van de VREG. De contactgegevens vindt u onderaan. 

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien, waar het kan, in onze platformen de mogelijkheid om uw gegevens te updaten.  

Om u recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. 

Wij zullen uw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen. Bevinden wij ons niet in de mogelijkheid om uw aanvraag binnen de 30 dagen volledig te behandelen, dan zullen wij u hierover tijdig informeren, inclusief de voorziene datum waarop wij uw aanvraag zullen hebben kunnen behandelen. 

Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien wij niet reageren op uw aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via contact@apd-gba.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen. 

6.2 Recht op verwijdering van uw gegevens 

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan u tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij u, afhankelijk van u verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens verwerken indien u wenst herinnert te worden aan de V-TEST. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen. 

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien, waar het kan, in onze platformen de mogelijkheid om uw gegevens te updaten. 

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

De VREG verbinden zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd. 

8. Hoe moet u ons contacteren? 

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren: 

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
Koning Albert II-laan 7 
1210 Sint-Joost-ten-Node

Contactformulier
Gratis telefoon 1700 

Indien u onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren, gelieve uw vraag te sturen naar: 
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 
Koning Albert II-laan 7 
1210 Sint-Joost-ten-Node

e-mail: dpo@vreg.be 

Indien u de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve uw vraag te sturen naar: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 
e-mail: contact@apd-gba.be 

9. Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. De laatste wijziging gebeurde op 11 januari 2024.