Privacy

Privacyverklaring
VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. De VREG respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de VREG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

1. Wie we zijn en wat we beogen
Meer details over ons ontstaan en onze taken vind je onder

OVER VREG > Wie zijn we? Wat doen we? >

2. Informatie die we verzamelen
2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we van je?
De VREG streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te gebruiken waar dat ofwel verplicht is, ofwel strikt noodzakelijk is om de taak te kunnen uitvoeren. In elk geval trachten we altijd om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

2.1.1 VREG nieuwsbrief
Als je wil op de hoogte gehouden worden wat er reilt en zeilt in de energiemarkt kan je je inschrijven voor de VREG-nieuwsbrief. De gegevens die we je vragen daarvoor zijn je e-mailadres en de interessegebieden die je wil toegestuurd krijgen. Uitschrijven kan je altijd bij elke nieuwbrief die je ontvangt, ofwel neem je contact met ons op via info@vreg.be.

2.1.2 Zet de V-TEST in uw agenda
Om je toe te laten een seintje te krijgen als je energiecontract bijna afloopt, vragen we via een formulier op de website naar je voornaam, familienaam, e-mailadres en einddatum van je elektriciteits- of aardgascontract. Optioneel, maar niet verplicht, kan je ook je adres opgeven.

2.1.3  Groencheck
De groencheck laat je toe om te controleren of je elektriciteitscontract met je leverancier echt groen is. Om je persoonlijke situatie te kunnen nagaan moet je je EAN-code ingeven. De EAN-code is het nummer van je elektriciteit- of gasmeter.

2.1.3 VREG nieuwsbrief
Als je wil op de hoogte gehouden worden wat er reilt en zeilt in de energiemarkt kan je je inschrijven voor de VREG-nieuwsbrief. De gegevens die we je vragen daarvoor zijn je e-mailadres en de interessegebieden die je wil toegestuurd krijgen. Uitschrijven kan je steeds bij elke nieuwbrief die je ontvangt ofwel neem je contact met ons op via info@vreg.be.

2.1.4. Extranet
Om toegang te krijgen tot het extranet van de VREG moet je gebruik maken van de eID.

We houden de gegevens bij van de marktpartijen die rapporteren via het extranet. Voor elke marktpartij registeren we de lokale beheerder van het bedrijf. De lokale beheerder is de persoon die voor zijn bedrijf de andere medewerkers kan toegang geven of ontnemen. Hij/zij beheert zelf de lijst van de medewerkers van zijn organisatie die toegang krijgen tot de gegevens van het bedrijf in de certificatendatabank en het extranet. De lokale beheerder voegt daartoe hun rijksregisternummer toe aan deze lijst.

Bij hun eerste bezoek aan de website vragen we hen ook om een aantal contactgegevens aan te vullen. Hiermee kunnen we je contacteren bij problemen. Deze contactgegevens kan je altijd zelf terug aanpassen.

2.1.5 Certificatendatabank
Om duidelijk te weten wie de eigenaar is van een groenestroomcertificaat, warmtekrachtcertificaat en garantie van oorsprong (of global: een certificatenportefeuille)  en om de juiste personen toegang te geven tot deze certificatenportefeuille, registeren we het rijksregisternummer van deze eigenaar (als deze een natuurlijke persoon is) of het rijksregisternummer van de personen die door het bedrijf gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot deze gegevens.

Om toegang te krijgen tot de certificatendatabank moet je daarom gebruik maken van de eID.  Via de e-Id (en met name het rijksregisternummer) wordt nagekeken tot welke certificatenportefeuilles je toegang hebt en wordt je die toegang toegestaan.

De lokale beheerder is de persoon die voor zijn bedrijf de andere medewerkers kan toegang geven of ontnemen. Hij/zij beheert zelf de lijst van de medewerkers van zijn organisatie die toegang krijgen tot de gegevens van het bedrijf in de certificatendatabank en het extranet. De lokale beheerder voegt daartoe hun rijksregisternummer toe aan deze lijst.

Zodra je toegang hebt tot de certificatendatabank wordt je gevraagd om contactgegevens aan te vullen (adres, emailadres,..). Hiermee kunnen we je contacteren bij problemen. Deze contactgegevens kan je altijd zelf terug aanpassen.

Een aantal van de gegevens in de certificatendatabank worden uitgewisseld met de netbeheerders. Samengevat gaat het om een (volledig automatische verlopende) gegevensuitwisseling omwille van volgende doeleinden :  

 • Uw klanten-ID bij de netbeheerder en de door u verkochte certificaten aan minimumsteun, zoals geregistreerd in de certificatendatabank, worden doorgegeven aan uw netbeheerder met het oog op een vlotte uitbetaling van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten aan minimumprijs.
 • M.b.t  zonnepanelen:  uw gegevens en de de gegevens van de certificaten die u werden toegekend en door u werden verkocht  (al of niet aan minimumprijs), met inbegrip van de betrokken transacties in de certificatendatabank,  worden overgemaakt aan uw netbeheerder met het oog op  de behandeling van uw dossier inzake de toekenning van certificaten en teneinde hem toe te laten u een zicht te geven op deze gegevens via zijn webtoepassing voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten op zijn net.

Voor deze data-uitwisselingen zijn machtigingen bekomen die terug te vinden zijn op deze pagina: https://www.vreg.be/nl/juridische-informatie.

2.3 Cookies en gelijkaardige technologieën
Bij het gebruik van de website of bepaalde toepassingen van de VREG kunnen we lokale opslag bewaren over jouw gebruik van de website of toepassing om deze beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Op basis van deze informatie kunnen we bepaalde functionaliteiten aan jou aanbieden om jouw gebruiksgemak te verbeteren. De informatie die we verzamelen is beperkt tot technische informatie, zoals merk van het toestel, aanbieder en sessie- en browsergegevens.

2.4 Logbestanden
Logbestanden worden automatisch gecreëerd wanneer toepassingen van de VREG gebruikt worden. Deze logs bewaren informatie zoals IP-adres, datum en tijd, enzovoort. Via deze informatie kunnen we de toepassingen continu blijven verbeteren.

3. Waarom gebruiken we deze gegevens?
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De verwerking van de herinnering voor de V-TEST;
 • De verwerking van het rapporteren van het groene stroom karakter van je energiecontract;
 • Het versturen van een nieuwsbrief volgens je voorkeuren van interesses;
 • De verwerking van jouw registratie op de website of een toepassing van de VREG;
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. toekennen van certificaten en garanties van oorsprong);
 • Om via studies, testen en statistieken de toezichthoudende taak van de VREG uit te voeren;
 • Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. cookies);
 • Technische problemen in onze platformen te detecteren;
 • Het gebruik in onze platformen te monitoren;
 • Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy.

4. Met wie delen wij jouw informatie?
Wij delen jouw persoonsgegevens met netbeheerders, energieleveranciers en andere overheden alleen in het geval dat nodig is voor de uitvoering van de taken van de VREG.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?
De VREG stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Vanuit deze optiek hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid en standaarden geïmplementeerd in lijn met de internationale ISO27001-2 standaard. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (andere overheden, energieleveranciers, netbeheerders of andere organisaties) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

7. Jouw rechten en hoe deze uit te oefenen
7.1 Recht op inzage, overdraagbaarheid en rechtzetting van jouw gegevens

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van de VREG. De contactgegevens vind je onderaan.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Privacycommissie te contacteren, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

7.2 Recht op verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens verwerken indien je wenst herinnert te worden aan de V-TEST. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien, waar het kan, in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

8. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
De VREG verbinden zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. Hoe moet je ons contacteren?
Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 19
1000 Brussel

info@vreg.be

Gratis telefoon 1700
Fax: 02/553.13.50

Indien je onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren, gelieve te sturen naar:
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

t.a.v. de Funtionaris Gegevensbescherming
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 19
1000 Brussel

Telefoon: +32 479 09 22 66
e-mail: dpo@vreg.be

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar:

Privacy Commissie
Commission for the Protection of Privacy
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: commission@privacycommission.be

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken.