Wettelijk kader

De VREG heeft in het Energiedecreet de opdracht gekregen om de steuncertificaten groene stroom , steuncertificaten WKK en garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest te registreren en te beheren in een centrale databank, hierna het VREG-platform genoemd (artikelen 7.1.4 en 7.1./1.1. van het Energiedecreet).  Deze decretale taak is verder uitgewerkt in het Energiebesluit (art. 6.1.14 e.v.). 

Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van de webapplicatie van het VREG-platform is onderworpen aan algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te beschouwen als aanvullende regels, opgesteld door VREG, bij de regelgeving rond het VREG-platform.

Bij het eerste gebruik van het VREG-platform wordt u gevraagd hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Zonder deze aanvaarding zal u geen toegang krijgen tot het VREG-platform. Ook bij latere wijzigingen van de algemene voorwaarden van VREG, zal u gevraagd worden deze wijzigingen te aanvaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor de persoonlijke informatie die wordt gevraagd en bewaard in het VREG-platform verbindt de VREG er zich toe om deze gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als Europees, tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (bescherming van uw privacy).  De VREG treft de best mogelijke beschermingsmaatregelen om uw rechten te verdedigen en te garanderen. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze privacyverklaring op www.vreg.be/nl/privacy.

Overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving heeft  elke gebruiker van het VREG-platform het recht om een weergave op te vragen van de gegevens die op hem betrekking hebben en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. In principe kan u als gebruiker zelf al uw gegevens zien door in te loggen in het VREG-platform en sommige gegevens, bv. uw contactgegevens, kan u daarbij ook zelf wijzigen. Indien dit echter niet lukt, kan u voor de inzage of de verbetering van deze gegevens ook schriftelijk contact opnemen met de VREG via ons postadres (VREG, Koning Albert II laan 7, 1210 Joost-ten-Node) of het emailadres datamanagement@vreg.be.

De VREG verbindt zich ertoe om uw gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd, zoals onder meer vastgelegd in de hieronder vermeldde machtigingen van de bevoegde instanties alsook conform de rechtsgrond waarop de verwerking door VREG wordt gebaseerd.

Samengevat gaat het om een gegevensuitwisseling omwille van volgende doeleinden:  

 • Uw gegevens of die van uw bedrijf en de door u verkochte certificaten aan minimumsteun, zoals geregistreerd in het VREG-platform, worden doorgegeven aan uw netbeheerder met het oog op een vlotte uitbetaling van de groenestroom- en steuncertificaten WKK aan minimumprijs.
 • Voor de eigenaars van zonnepanelen:  de gegevens van de certificaten die u werden toegekend en door u werden verkocht  (al of niet aan minimumprijs), met inbegrip van de betrokken transacties in het VREG-platform, worden overgemaakt aan uw netbeheerder met het oog op  de behandeling van uw dossier inzake de toekenning van certificaten vanaf 14 november 2016 en teneinde hem toe te laten u een zicht te geven op deze gegevens via zijn unieke webtoepassing voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten op zijn net;

Machtigingen

De volgende machtigingen werden bekomen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens door de VREG: 

 • Een machtiging van de (toenmalige) Privacycommissie om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op gebruikers- en toegangsbeheer van het VREG-platform;
 • Daarnaast werden ook de hiernavolgende machtigingen ontvangen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de uitwisseling van persoonsgegevens (VTC):
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel A van 17 juni 2015, zoals gewijzigd: betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG- VEKA en het uniek loket energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel B van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel C van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) en door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aan de werkmaatschappijen van de netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel D van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) in het kader van het uniek loket energie.

Specifieke informatie voor de eigenaars van zonnepanelen

De behandeling van de dossiers inzake de toekenning van steuncertificaten groene stroom en garantie van oorsprong aan installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie (zonnepanelen) gebeurt vanaf 14 november 2016 door de netbeheerder van het net waarop de zonnepanelen zijn aangesloten. 

De eigenaars van zonnepanelen kunnen de gegevens van hun installatie en de certificaten en garanties van oorsprong die voor de elektriciteitsproductie in deze installaties werden toegekend bekijken in een toepassing van hun netbeheerder. 

Europese uitwisseling van garanties van oorsprong

Via het VREG-platform kan u garanties van oorsprong in- en uitvoeren naar andere Europese landen. Het VREG-platform is daartoe verbonden met het uitwisselingsplatform (hub) van de Association of Issuing Bodies (AIB), een samenwerkingsverband tussen uitreikende instanties van garanties van oorsprong in Europa, waaronder de VREG.  Meer info hierover kan u vinden op de website van AIB: https://www.aib-net.org/

Meer informatie over de toekenning, het gebruik en de in- en uitvoer van garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest kan u hier terugvinden. 

Informatie voor de inwoners van de faciliteitengemeenten/ Information pour les habitants des communes à facilités

De inwoners van de verschillende faciliteitengemeenten hebben altijd de mogelijkheid om een samenvatting van de verschillende webpagina’s op te vragen in het Frans.

U kan deze webpagina’s opvragen via een brief gericht aan VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 7, 1210 Joost-ten-Node waarin uitdrukkelijk verzocht wordt een samenvatting van de betreffende webpagina’s in het Frans te ontvangen.

Il est loisible aux habitants des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Hestappe et Fourons de demander un résumé en français, de l’information publiée sur ce site. A cet effet, il suffit d’envoyer votre demande formelle par lettre, adressée au "VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 7, 1210 Joost-ten-Node", en précisant l’information désirée.