Juridische informatie

Wettelijk kader

De VREG heeft in het Energiedecreet de opdracht gekregen om de groenestroomcertificaten, warmte-certificaten en garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest  te registreren en te beheren in een centrale databank, hierna de Certificatendatabank genoemd (artikelen 7.1.4 en 7.1./1.1. van het Energiedecreet).  Deze decretale taak is verder uitgewerkt in het Energiebesluit (art. 6.1.14 e.v.). 

Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van de webapplicatie van de Certificatendatabank is onderworpen aan algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te beschouwen als aanvullende regels, opgesteld door VREG, bij de regelgeving rond de certificatendatabank

Bij het eerste gebruik van de certificatendatabank wordt u gevraagd hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Zonder deze aanvaarding zal u geen toegang krijgen tot de certificatendatabank. Ook bij latere wijzigingen van de algemene voorwaarden van VREG, zal u gevraagd worden deze wijzigingen te aanvaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor de persoonlijke informatie die wordt gevraagd en bewaard in de certificatendatabank verbindt de VREG er zich toe om deze gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  De VREG treft de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft  elke gebruiker  van de certificatendatabank het recht om een weergave op te vragen van de gegevens die op hem betrekking hebben en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.  In principe kan u als gebruiker zelf al uw gegevens zien door in te loggen in de certificatendatabank en sommige gegevens, bv. uw contactgegevens,  kan u daarbij ook zelf wijzigen. Indien dit echter niet lukt, kan u voor de inzage of de verbetering van deze gegevens ook schriftelijk contact opnemen met de VREG via ons postadres (VREG, Koning Albert II laan 19, bus 20, 1000 Brussel) of het emailadres certificatendatabank@vreg.be.

De VREG verbindt zich  ertoe om uw gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd , zoals vastgelegd in de hieronder opgelijste machtigingen van de bevoegde instanties.

Samengevat gaat het om een gegevensuitwisseling omwille van volgende doeleinden :  

 • Uw gegevens of die van uw bedrijf en de door u verkochte certificaten aan minimumsteun , zoals geregistreerd in de certificatendatabank, worden doorgegeven aan uw netbeheerder met het oog op een vlotte uitbetaling van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten aan minimumprijs.
 • Voor de eigenaars van zonnepanelen:  de gegevens van de certificaten die u werden toegekend en door u werden verkocht  (al of niet aan minimumprijs), met inbegrip van de betrokken transacties in de certificatendatabank,  worden overgemaakt aan uw netbeheerder met het oog op  de behandeling van uw dossier inzake de toekenning van certificaten vanaf 14 november 2016 en teneinde hem toe te laten u een zicht te geven op deze gegevens via zijn unieke webtoepassing voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten op zijn net; 

Machtigingen

De volgende machtigingen werden bekomen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens door de VREG: 

 • Een machtiging van de Privacycommissie om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op gebruikers- en toegangsbeheer van de certificatendatabank:
 • Daarnaast werden ook de hiernavolgende machtigingen ontvangen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de uitwisseling van persoonsgegevens  (VTC):
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel A van 17 juni 2015, zoals gewijzigd:   betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel B van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigden door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG).
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel C van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) en door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de werkmaatschappijen van de netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba.
  • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel D van 17 juni 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) en aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) in het kader van het uniek loket energie.

Specifieke informatie voor de eigenaars van zonnepanelen

De behandeling van de dossiers inzake de toekenning van groenestroomcertificaten en garantie van oorsprong aan installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie (zonnepanelen) gebeurt vanaf  14 november 2016 door de netbeheerder van het net waarop de zonnepanelen zijn aangesloten. 
De eigenaars van zonnepanelen kunnen de gegevens van hun installatie en de certificaten en garanties van oorsprong die voor de elektriciteitsproductie in deze installaties werden toegekend bekijken in een toepassing van hun netbeheerder. 

Europese uitwisseling van garanties van oorsprong

Via de certificatendatabank kan u garanties van oorsprong in- en uitvoeren naar andere Europese landen. De Certificatendatabank is daartoe verbonden met het uitwisselingsplatform (hub)  van de Association of Issuing Bodies (AIB), een samenwerkingsverband tussen uitreikende instanties van garanties van oorsprong in Europa, waaronder de VREG.  Meer info hierover kan u vinden op de website van AIB: www.aib-net.org
Meer informatie over de toekenning, het gebruik en de in- en uitvoer van garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest kan u hier terugvinden. 

Informatie voor de inwoners van de faciliteitengemeenten/ Information pour les habitants des communes à facilités

De inwoners van de verschillende faciliteitengemeenten hebben altijd de mogelijkheid om een samenvatting van de verschillende webpagina’s op te vragen in het Frans.

U kan deze webpagina’s opvragen via een brief gericht aan VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel waarin uitdrukkelijk verzocht wordt een samenvatting van de betreffende webpagina’s in het Frans te ontvangen.

Il est loisible aux habitants des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Hestappe et Fourons de demander un résumé en français, de l’information publiée sur ce site. A cet effet, il suffit d’envoyer votre demande formelle par lettre, adressée au "VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 19, 1000 Brussel", en précisant l’information désirée.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700