Nettarieven

De VREG is sinds 2014 bevoegd voor het vastleggen van de tariefmethodologie en voor het jaarlijks goedkeuren van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams Gewest. Zo zorgen we voor een coherent toezicht op de distributienetbeheerders. We zorgen niet alleen voor de technische regulering en de naleving ervan, maar we bepalen nu ook de vergoeding voor de netuitbouw en de  openbaredienstverplichtingen .

Tariefmethodologie

De tariefmethodologie legt vast hoe de netbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. 

Distributienettarieven

De netbeheerders kunnen hun distributienettarieven pas aanpassen na de goedkeuring van de VREG. We bestuderen de tariefvoorstellen bijzonder grondig vooraleer we het licht op groen zetten. Na het doorlopen van een uitgebreid proces keuren we elk jaar in december de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor het komende jaar goed.

Prosumententarief

Het prosumententarief is het tarief dat sinds 1 juli 2015 wordt aangerekend aan consumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (zonnepanelen, micro- WKK -installaties, windmolens) én met een terugdraaiende teller. Het prosumententarief is een distributienettarief en geen belasting.

Transmissiekosten

De transmissiekosten zijn een vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet. De transmissiekosten die de leveranciers op vraag van de distributienetbeheerders factureren, zijn niet voor alle klanten hetzelfde. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder.