Gegevensuitwisseling tussen marktpartijen

In de vrijgemaakte energiemarkt is het uitwisselen van gegevens tussen de marktpartijen van cruciaal belang. Energieleveranciers en distributienetbeheerders moeten hun processen op elkaar afstemmen om de markt op een efficiënte wijze te laten functioneren.

In uitvoering van de Technische Reglementen Distributie stelden de netbeheerders en energieleveranciers samen een partij aan die de toepassing van het informatieprotocol opvolgt. Dat is Atrias. Het is een gezamenlijk initiatief van Eandis, Infrax, ORES, Sibelga en TECTEO.

Atrias werd opgericht om een centraal Market System (ook wel Clearing House genoemd) op federale schaal te bouwen. Het functioneert sinds 2017 als uitwisselingsplatform voor de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt. De uitwisseling van gegevens op de Belgische energiemarkt tussen leveranciers, transportnet- en distributienetbeheerders moet hierdoor vlotter verlopen.

Atrias is een overlegplatform voor de netbeheerders, de leveranciers en de gewestelijke regulatoren. Atrias streeft er naar om de Belgische energiemarkt voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen in het energiedomein (slimme meters, toename lokale productie,…) en antwoorden te bieden op de bijhorende uitdagingen.

Atrias werkte samen met de energieleveranciers en netbeheerders en in samenwerking met en onder toezicht van de regionale energieregulatoren een nieuw marktmodel en verbeterde marktprocessen uit.

Wie verhuist, brengt daar zijn energieleverancier van op de hoogte. Die stelt op zijn beurt de distributienetbeheerder in kennis. Het is maar één van de vele voorbeelden waarbij informatie moet worden uitgewisseld tussen de marktpartijen. De doorstroom van die informatie verloopt via een zogenaamd clearing house.

Tot op heden zijn er meerdere clearing houses actief op de Belgische energiemarkt. Dat maakt dat de verschillende marktpartijen met elk van deze clearing houses berichten moeten uitwisselen. Bovendien werkt elk clearing houses met een eigen informaticatechnologie. De gemeenschappelijke wens om naar een uniform systeem te gaan heeft geleid tot de oprichting van Atrias.

Atrias neemt als Central Market System de rol op van tussenpersoon tussen de energieleveranciers en de distributienetbeheerders enerzijds en tussen de distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders anderzijds. De situatie in de Belgische energiemarkt is geëvolueerd van decentrale clearing houses naar één centraal clearing house (Central Market System genoemd).

De oprichting van het federaal clearing house moet bijdragen tot de versterking, verbetering en vereenvoudiging van de werking van de Belgische energiemarkt. Ondertussen is het vooral nodig om in overleg met de energieleveranciers en de regulatoren de bestaande marktprocessen te vereenvoudigen. Dat zal leiden tot een vereenvoudigd model van marktwerking, want iedereen is het er over eens dat het huidig model te complex is.

Bovendien zal het nieuwe Central Market System gelijktijdig de processen van intelligente meters en deze van de klassieke meters kunnen behandelen.

Meer informatie: www.atrias.be

MIG 6 is de naam van een nieuwe generatie van marktprocessen. MIG staat voor “Market Implementation Guide”. Het is de handleiding die door Atrias werd opgesteld en die de informatie-uitwisseling beschrijft tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen. Deze handleiding bestaat uit een aantal onderliggende delen en documenten.

De marktprocessen onder MIG 6 zullen op maat van de vrijgemaakte markt zijn en rekening houden met de digitale meters.

Doel van MIG 6 is te komen tot een minder foutgevoelige, (kosten-)efficiëntere, klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

Het is de bedoeling dat MIG 6 operationeel wordt op 1 september 2018. Tot dan geldt de huidige versie van de MIG, versie 4.1.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700