Netbeheer

We maken in het Vlaams Gewest een onderscheid tussen elektriciteitsdistributienetbeheerders en aardgasdistributienetbeheerders. Daarnaast is er ook één beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
De netbeheerders worden in Vlaanderen aangewezen door de VREG. Het betreffen de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de aardgasdistributienetbeheerders, en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
Distributienetbeheerders kunnen voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen een beroep doen op een aparte rechtspersoon, een ‘werkmaatschappij’.
Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook gesloten distributienetten.
Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook privédistributienetten.
Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.
De netbeheerders hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaal-economisch, ecologisch en technisch vlak, de zogenaamde openbaredienstverplichtingen.
De netbeheerders moeten regelmatig rapporteren aan de VREG om te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en ook om ons in staat te stellen toezicht op de energiemarkt uit te oefenen.
Sinds de zesde staatshervorming is de VREG bevoegd voor de vastlegging van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700