Netbeheer

Het beheer van de distributienetten is in België en Vlaanderen in handen van 'opdrachthoudende verenigingen' (de vroegere intercommunales) waarin verschillende gemeenten samenwerken. Zij zijn verplicht om hun net voor iedereen open te stellen aan dezelfde voorwaarden.

De netbeheerders beheren, bouwen en onderhouden het distributienet voor elektriciteit en/of voor aardgas op hun grondgebied, en vervoeren op vraag van de leverancier de energie tot bij de afnemer.

Overzicht netbeheerders

We maken in het Vlaams Gewest een onderscheid tussen elektriciteitsdistributienetbeheerders en aardgasdistributienetbeheerders. Daarnaast is er ook één beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Overzicht van alle netbeheerders in Vlaanderen

Aanwijzing

De netbeheerders worden in Vlaanderen aangewezen door de VREG. Het betreffen de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de aardgasdistributienetbeheerders, en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Werkmaatschappij Fluvius

Distributienetbeheerders kunnen voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen een beroep doen op een aparte rechtspersoon, een ‘werkmaatschappij’. Op 1 juli 2018 fuseerden de werkmaatschappijen Eandis en Infrax tot Fluvius.

Niet-publieke netten

Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Er zijn ook gesloten distributienetten, privédistributienetten en directe lijnen en leidingen.

Openbaredienstverplichtingen

De distributienetbeheerders hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaaleconomisch, ecologisch en technisch vlak. Dit zijn de zogenaamde openbaredienstverplichtingen .

Rapporteringsverplichtingen

De distributienetbeheerders moeten regelmatig aan de VREG rapporteren om te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en ook om ons in staat te stellen toezicht op de energiemarkt uit te oefenen.

Meest recente investeringsplannen van Fluvius

De netbeheerders hebben de taak om voldoende capaciteit aan te houden om de elektriciteitsbehoefte te dekken van de afnemers die aangesloten zijn op hun netten en het vervoer van elektriciteit naar distributienetten mogelijk te maken. Hier zien wij op toe.

De netbeheerders moeten daarom jaarlijks een indicatief investeringsplan opstellen voor de netten die ze beheren. Het investeringsplan bestrijkt een periode van drie jaren en bevat een gedetailleerde raming van de capaciteitsbehoeften van het net in kwestie met aanduiding van de onderliggende hypothesen, het investeringsprogramma inzake vernieuwing en uitbreiding van het net dat de netbeheerder zal uitvoeren om aan de behoeften te voldoen, een overzicht en toelichting over de in het afgelopen jaar uitgevoerde investeringen en de toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie.

De Technische Reglementen Distributie Elektriciteit (TRDE) en Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit (TRPV) bepalen op welke wijze deze informatie ter beschikking wordt gesteld. Het investeringsplan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan ons voorgelegd.

Investeringsplannen 2024-2026 en 2033

Vorige investeringsplannen

Europese netwerkcodes

De Europese netwerkcodes bevatten bepalingen over de aansluiting op de netten, de toegang tot de netten en de evenwichtsmethodieken.