Europese netwerkcodes

Wat zijn Europese netwerkcodes?

De Europese netwerkcodes zijn een set van verordeningen die voor een effectieve geharmoniseerde interne markt voor elektriciteit en aardgas in Europa moeten zorgen. Ze bevatten bepalingen over de aansluiting op de netten, de toegang tot de netten en de evenwichtsmethodieken.

De tekst van de codes vindt u op de website van de Europese Commissie:

Voor elektriciteit zijn er 8 verschillende netwerkcodes in verschillende stadia van ontwikkeling. Zij worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Aansluiting op het elektriciteitsnet: codes die vereisten opleggen voor de aansluiting van productie-eenheden, verbruikers en HVDC-connecties op het elektriciteitsnet
 • Exploitatie van het elektriciteitsnet: codes die gemeenschappelijke regels opleggen voor het beheer van het elektriciteitsnet (evaluatie van de bevoorradingszekerheid, plannen van onderbrekingen, veiligheid van het elektriciteitsnet, noodsituaties):
 • Organisatie van elektriciteitsmarkten: codes die marktregels vastleggen voor de werking van de verschillende elektriciteitsmarkten: Day Ahead, Intra-Day markt, capaciteitsberekening, lange termijn en een nieuwe markt introduceren voor balancering van het net

Implementatie in Vlaanderen

In 2016 traden voor Vlaanderen 2 belangrijke, nieuwe netwerkcodes in werking:

 • Netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 – ook gekend als Requirements for Generators of “RfG”)
 • Netcode voor aansluiting van verbruikers (Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 – ook gekend als Demand Connection Code of “DCC”).

De netwerkcode RfG trad op 17 mei 2016 in werking. Ze legt een aantal nieuwe of bijkomende technische vereisten op aan elektriciteitsproductie-eenheden die nieuw zullen aansluiten of een significante modernisering ondergaan. Er is een implementatieperiode van 3 jaar voorzien waarin de technische regelgeving moet worden aangepast, met als deadline 17 mei 2019.

De netwerkcode DCC trad op 7 september 2016 in werking. Ze bevat een aantal nieuwe bepalingen voor bepaalde groepen afnemers die nieuw zullen aansluiten of een significante modernisering ondergaan. Ook hier is in een implementatieperiode van 3 jaar voorzien.

Er wordt ook een netwerkcode System Operation (“NC SO”) verwacht, die handelt over de exploitatie van de netten. De inwerkingtreding daarvan wordt verwacht in de tweede helft van 2017. Deze netwerkcode heeft een implementatiedeadline die ongeveer zal samenvallen met deze van de NC RfG en NC DCC.

Wat is onze rol hierin?

Onze taken wat betreft de implementatie van de netwerkcodes:

 1. herzien van de Vlaamse technische reglementen (TRDE en TRPV)
 2. toezicht houden op inhoudelijke aanpassing de technische voorschriften en modelcontracten van de netbeheerders op regionaal niveau
 3. adviseren, indien nodig, van Vlaamse decreetgever en regering met oog op aanpassing regelgeving (Energiedecreet en Energiebesluit)
 4. specifieke taken opgelegd door netwerkodes aan regulatoren

In de praktijk brengt dit ook een aantal alignerende en informerende taken met zich mee zoals het bijwonen van het federale overleg als observator, het overleg tussen energieregulatoren, het opvolgen van de visie van Europese actoren zoals ACER en de Europese commissie, ...

Wat zijn specifieke nieuwe taken?

 • Classificatie als Opkomende Technologie voor het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen:

De netwerkcode RfG voorziet in een overgangsregeling voor elektriciteitsproductie-eenheden die als “opkomende technologie” geclassificeerd kunnen worden, wat betekent dat de ingediende elektriciteitsproductie-eenheden van die fabrikant niet moeten voldoen aan een aantal vereisten van de netwerkcode RfG. Dit betreft een eenmalige overgangsmaatregel. De elektriciteitsproductie-eenheden moeten, om als opkomende technologie te worden geclassificeerd, aan een aantal voorwaarden voldoen. Er kon bij de bevoegde regulator een erkenning van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie aangevraagd worden.

Uiterlijk 17 november 2016 (datum bepaald door de netwerkcode RfG) kon een vraag tot erkenning als opkomende technologie worden ingediend. Wij, en ook de CREG en de andere regionale regulatoren CWaPE en Brugel, ontvingen 4 aanvragen. Dit leidde tot een erkenning door de VREG: zie BESL-2017-06BESL-2017-07 en BESL-2017-08. Eén aanvraag werd terug ingetrokken. 

De erkende fabrikanten moeten tweemaandelijks het verkoopcijfer onder de vorm van de geaggregeerde capaciteit [MW] rapporteren aan de regulator, en dit wordt ook gepubliceerd, zoals bepaald door de netwerkcode. Als de capaciteit een bepaalde drempel overschrijdt, kan de erkenning ingetrokken worden.

 • Toestaan van afwijkingen van de netcodes RfG/DCC/HVDC en opstellen van afwijkingscriteria

De regulator kan algemene of specifieke afwijkingen toestaan op een aantal technische bepalingen van de netwerkcodes via een specifieke procedure. Hij stelt hiervoor afwijkingscriteria op na een publieke consultatie. De 4 Belgische regulatoren (VREG/CREG/CWaPE/Brugel) hebben ernaar gestreeft om dezelfde criteria te hanteren en hebben een gezamenlijke tekst uitgebracht. We verwijzen naar RAPP-2017-04 voor meer informatie over de procedure en de criteria.

Meer informatie

Andere Europese regelgeving