Investeringsplannen 2020-2022

Op 12 november en 3 december 2019 keurden we de investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en aardgasdistributienetbeheerders en de plaatselijk vervoernetbeheerder goed. Ze bestrijken een periode van drie jaar en geven dus een idee welke investeringen in de pijplijn zitten voor de periode 2020-2022.

Belangrijkste conclusies rapport investeringsplannen elektriciteit 

  • Voor de geïdentificeerde knelpunten voor zowel afname als injectie hebben de netbeheerders op elk spanningsniveau oplossingen uitgewerkt en werden er investeringen tijdig ingepland.
  • Door de elektrificatie van het energiesysteem in Vlaanderen is er een bijzondere aandacht voor de laagspanningsnetten in de komende jaren noodzakelijk. Voor de oudere 230 V netten moet een evaluatie gemaakt worden betreffende een omschakeling naar 400V netten.
  • Naar aanleiding van de omzetting van nieuwe, Europese regels uit het Clean Energy Package,  zullen de regels over flexibiliteit sterk herzien worden. We verwachten dat dit ook een impact zal hebben op de methodologie en de aanpak van het investeringsplan.

Belangrijkste conclusies rapport investeringsplannen aardgas

  • De volgende jaren wordt er opnieuw een vertraging ingebouwd in de uitbreiding van de netten.
  • De netbeheerders verwachten dat het aantal klanten zal blijven groeien.
  • Eén project van injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet werd eind 2018 operationeel.

De distributienetbeheerders maken hun investeringsplannen ook publiek zoals dit eerder al van toepassing was voor de beheerder van het plaatselijk vervoernet. Dit volgt uit een bepaling in de Technische Reglementen om meer transparantie te brengen in de planning en de uitvoering van de investeringen in de distributienetten.

We overlegden met de distributienetbeheerders over het concept van dit publieke investeringsplan. Niet alle elementen die relevant zijn voor ons als toezichthouder hebben evenveel toegevoegde waarde voor de geïnteresseerde lezer. Anderzijds willen we wel concrete informatie meegeven die nuttig kan zijn, onder meer met het oog op het inplannen van nieuwe locaties voor productie-installaties of industriële projecten.

U vindt deze investeringsplannen op de websites van 

•  Elia
•  Fluvius 

Als regulator moeten we het evenwicht bewaken tussen drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de betalen nettarieven.

Drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de tarieven die de netgebruikers worden aangerekend. 

Zo worden de investeringsplannen beoordeeld vanuit de kennis die we opdoen bij de beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening. Dit vormt al jaren de basis van ons regulatoir (technisch) toezicht. De specifieke pijnpunten die uit de kwaliteitsanalyse naar boven komen (zoals het optreden van regelmatige onderbrekingen of modulatie van de toegang), kunnen worden aangepakt door gerichte investeringsprojecten. 

Sinds de invoering van de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020 is er ook een verband gelegd tussen de kwaliteit van dienstverlening en de tarieven. De registratie van een aantal kwaliteitsindicatoren in deze periode zal een financiële bonus of malus opleveren in de volgende regulatoire periode.

Ten slotte willen we ook het derde evenwicht bewaken, dat tussen tarieven en investeringen. Daartoe werken we op twee assen:

  • Enerzijds maken we werk van de implementatie van de Europese wetgeving inzake aansluitingen met flexibele toegang tot de netten. Dit moet ertoe leiden dat de netbeheerders oordeelkundig kunnen afwegen tussen bijkomende netinvesteringen of modulatie met vergoeding voor de producent. Dit alles met als doel om meer HEB te kunnen aansluiten tegen een zo laag mogelijke kost voor de maatschappij.
  • Anderzijds willen we een zicht krijgen op de mogelijke gevolgen van de investeringsplannen op tarifair vlak. We hebben daarom gevraagd aan de netbeheerders dat ze hun rapportering over de investeringsplannen aanvullen met informatie over de bijhorende investeringsbudgetten.