Energiegemeenschappen

Twee Europese richtlijnen, de Vierde Elektriciteitsrichtlijn en de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen, introduceren enkele nieuwe concepten zoals ‘actieve afnemer’, ‘energiegemeenschap van burgers’ en ‘hernieuwbare energiegemeenschap’. Deze concepten zijn enerzijds gericht op de activering van afnemers door het bevorderen van hun rechtstreekse deelname aan de energiemarkt, op zowel individuele als collectieve basis, en anderzijds op het verbruik van zelfopgewekte hernieuwbare energie.

Om in de praktijk een beroep te kunnen doen op deze concepten en de daaraan verbonden rechten, moeten deze eerst worden omgezet in Vlaamse regelgeving. 

Reeds gezette stappen

In het kader van onze adviserende taken organiseerden wij in de periode december 2019 - januari 2020 op eigen initiatief een openbare raadpleging over dit onderwerp (CONS-2019-05). We vatten in een consultatieverslag (RAPP-2020-08) de ontvangen reacties samen en we publiceerden in maart 2020 een advies (ADV-2020-01) rekening houdende met deze reacties. In dit advies gingen we in op de afbakening van de concepten ‘actieve afnemer’, ‘hernieuwbare energiegemeenschap’ e.a. , en de invulling van de rechten en plichten die daaraan verbonden worden.

In oktober 2020 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet, dat o.m. een omzetting inhoudt van deze concepten, rechten en plichten. Op vraag van de Vlaamse minister van Energie verleenden we hierover advies (ADV-2020-20).

Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, werd het ontwerpdecreet op 17 maart 2021 aangenomen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement. Op 31 maart 2021 werd het ontwerpdecreet aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. (Zie voor meer info: webpagina Vlaams Parlement).

Huidige stand van zaken (april 2021)

Kort samengevat, voorziet het door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering goedgekeurde decreet in het volgende:

  • de definiëring en afbakening van de nieuwe concepten ‘actieve afnemer’, ‘energiegemeenschap van burgers’, ‘hernieuwbare energiegemeenschap’;
  • de koppeling van verschillende, deels nieuwe activiteiten aan die concepten, op vlak van o.m. energiediensten, flexibiliteit, zelfverbruik , energiedelen en peer-to-peerhandel (van groene stroom ).

Behalve het decreet zullen, om dit alles in de praktijk mogelijk te maken, nog uitvoeringsbepalingen  en technische bepalingen nodig zijn.

Wat de herziening van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit betreft, lichtten wij onze eerste voorstellen van marktregels voor energiedelen en peer-to-peerhandel reeds toe tijdens een webinar op 17 december 2020. Op 18 maart 2021 is de publieke consultatie gestart over onze verder uitgewerkte voorstellen; deze loopt nog tot en met 2 mei 2021. (Zie webpagina overleg herziening technische reglementen en CONS-2021-03).

We volgen dit thema verder op en zullen u hierover via deze pagina in de toekomst verder informeren.