Wat is wettelijk gezien een warmtenet /koudenet?

De definitie van warmte- en koudenetten volgens het Energiedecreet is belangrijk, omdat ze bepaalt welke systemen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Het regulerend kader is van toepassing voor alle systemen die vallen onder de definitie van warmte- of koudenet in het Energiedecreet, art. 1.1.3.,133/2°: geheel van onderling verbonden leidingen en de daarmee verbonden hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor stadsverwarming of -koeling, met uitsluiting van netwerken op een industriële site. Stadsverwarming of -koeling wordt gedefinieerd als: de distributie van thermische energie in de vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale productie-installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor het verwarmen of koelen van ruimten of processen.

Netwerken waarbij de warmteverdeling volledig binnen dezelfde industriële site gebeurt, worden uitgesloten door deze definitie. Collectieve stookplaatsen die meerdere gebouwen bedienen, al dan niet binnen een eigen (niet-industriële) site, vallen wel onder de definitie, bijv. warmtenetten op campussites, sites met gebouwen voor sociale huisvesting. De verdeling van warmte van een productie-installatie naar meerdere afnemers binnen één gebouw wordt niet beschouwd als een warmtenet.

Met de beslissingsboom kan u eenvoudig nakijken of een systeem onder de definitie van warmte- of koudenet valt. Bij onduidelijkheden kan u contact opnemen met de VREG (contactformulier).  

Binnen EPB en EPC kunnen andere definities gelden. Die definities werden opgesteld in functie van de beschikbare gegevens en de toepasbaarheid van de rekenmethode.

Warmtenetten in Vlaanderen?

In vergelijking met een aantal andere landen, zoals bijvoorbeeld Denemarken, Zweden en Finland, heeft Vlaanderen een bescheiden aantal warmtenetten. We merken de laatste jaren wel duidelijke groei in het aantal projecten.

In onderstaande warmtenetkaart geven we weer welke netten gemeld zijn. 

Overleg warmtenetten

Op het overleg Warmtenetten geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van de nieuwe wetgeving rond koude- en warmtenetten. Op 1 april 2019 zijn het decreet en besluit van kracht geworden en kreeg de VREG er een aantal taken bij. 

Overzicht regelgeving regulerend kader warmte- of koudenetten

Het Energiedecreet:

 • Titel II. Doelstellingen Vlaams Energiebeleid, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel III. Hoofdstuk 1.
  • Afdeling II. Missie, taken en bevoegdheden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling III. Bestuur en werking van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling V/1. Rechtspositieregeling van de personeelsleden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel IV/1. De organisatie en de uitbating van warmte- en koudenetten in het Vlaamse Gewest;
 • Titel V. Het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel VI. Hoofdstuk II. Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers van thermische energie;
 • Titel VII. Hoofdstuk V. Openbaredienstverplichtingen, uitgebreid naar warmte- en koudenetbeheerders;
 • Titel XII. Hoofdstuk II. Verstrekking van gegevens aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel XIII. Toezicht en sancties door VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten.

Het Energiebesluit:

 • Titel III/1. De organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest;
 • Titel IV.
  • Afdeling I/1. Procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie voor regularisatie.
  • Afdeling II. Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel, uitgebreid naar warmte- en koudenetten en warmte- of koudenetbeheerders.
  • Afdeling III. Verwerking van persoonsgegevens, uitgebreid naar warmte- of koudenetbeheerders.
 • Titel V/1. Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten.
 • Titel X. Energiebeleidsrapportering, uitgebreid naar warmte- of koudenetten.

Decreet tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 20 december 1996

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 16 september 1997

Lees verder