Rapporteringsverplichtingen

Wat moet er gerapporteerd worden? Aan wie? Wanneer? Waarom?

Binnen het regulerend kader voor warmtenetten zijn er een aantal verplichte rapporteringen, die uitgevoerd moeten worden door de warmtenetbeheerder en/of de warmteleverancier: 

  • Energierapportering 
  • Prijsbevraging (eerder ad hoc) 
  • Sociale statistieken in warmtenetten (enkel huishoudelijke afnemers) 
  • Warmtenetrapportering 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze rapporteringen en vat samen welke gegevens bevraagd worden, welke administratie (VREG of  VEKA ) hiervoor het aanspreekpunt is, wie moet rapporteren en tegen wanneer. Onder deze tabel vindt u meer toelichting per rapportering.

Naam taak Wat?  Aan wie? Taak voor warmtenetbeheerder? Taak voor warmteleverancier? Datum
Melding warmtenetten Gegevens netbeheerder, leverancier(s), ligging VREG Ja Neen Datum indienstname nieuw of uitbreiding bestaand net + 30 dagen
Prijsbevraging Prijzen voor huishoudelijke afnemers, contractuele voorwaarden VREG Neen

Ja
 

(ad hoc)

Warmtenetrapportering Gegevens over het vermogen, de productie, de lengte, aantal afnemers per warmte- of koudenet VEKA

Ja
 

Neen

Jaarlijks, uiterlijk op 30 maart

Sociale statistieken Rapportering VREG

Ja
 

Ja
 

Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart

Klachtenrapportering Statistieken over het aantal klachten dat de leverancier ontving (zie MEDE-2022-05) VREG Neen Ja Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart

 

Melding warmtenetten

Uiterlijk 30 dagen na de ingebruikneming van een nieuw warmtenet of wanneer een bestaand warmtenet wordt uitgebreid of gewijzigd, moet dit gemeld worden aan de VREG. Dit is een taak voor de warmtenetbeheerder. Op die manier houden we een overzicht welke netten in gebruik zijn, wie ze beheert en wie optreedt als leverancier, waar ze juist liggen en hoeveel afnemers ze beleveren.

Wanneer een warmtenet wordt uitgebreid kan het zijn dat de aansluitingen binnen die uitbreiding niet allemaal tegelijkertijd in gebruik genomen worden. In dat geval vragen we dat de warmtenetbeheerder bij de aanvang van de uitbreiding alvast contact opneemt met de VREG zodat we hiervan op de hoogte zijn. We kunnen dan beoordelen of de melding van uitbreiding kan wachten tot alle geplande aansluitingen actief zijn, of dat de verschillende fases van de uitbreiding best afzonderlijk gemeld worden.

Het liggingsplan maakt deel uit van de gevraagde gegevens bij de melding. Dit is een plan dat of kaart die de geografische ligging van het warmtenet eenduidig bepaalt. Het is aanbevolen (maar niet verplicht) om het ligginsplan meteen in .kml- of .kmz-bestandsformaat op te stellen voor de melding aan de VREG. De reden hiervoor is dat het VEKA voor de jaarlijkse warmtenetrapportering enkel deze formaten accepteert. Zo hoeft het liggingsplan slechts één keer voor de verschillende rapporteringen opgesteld te worden. 

Warmtenetrapportering

De warmtenetbeheerder rapporteert jaarlijks ten laatste op 30 maart de gegevens over het vermogen, de productie, de lengte, het aantal afnemers per warmte- of koudenet in het voorgaande kalenderjaar aan het VEKA . Na de rapportering is het mogelijk dat verdere verduidelijkingen gevraagd worden over de gerapporteerde gegevens.  

De gegevens die jaarlijks door de warmtenetbeheerders aan het VEKA worden gerapporteerd, worden samengevoegd met de warmtenetgegevens uit de andere gewesten. De gecumuleerde gegevens voor België worden gebruikt in de rapportering aan de Europese Commissie. Elke lidstaat moet zo jaarlijks voor 30 april statistieken over warmte- en koudenetten rapporteren aan de Europese Commissie, in kader van artikel 24(6) van de energie-efficiëntierichtlijn.

Sociale statistieken

De warmteleverancier rapporteert jaarlijks ten laatste op 31 maart de gegevens over o.a. wanbetaling, aantal opgestarte betalingsplannen en aantal afsluitingen aan de VREG. Deze statistieken gaan telkens over het afgelopen kalenderjaar en worden opgenomen in het Warmtenetrapport.

Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van het aantal afsluitingen door de warmtenetbeheerder, het aantal door de leverancier opgezegde contracten en het aantal opgestarte afbetalingsplannen. Voor alle details over de procedures rond wanbetaling en afsluiting in warmtenetten, verwijzen we naar onze brochure rond sociale energiemaatregelen.

Marktbevraging

De marktbevraging is een initiatief van de VREG. De bevraging is gericht aan de warmte- en koudeleveranciers. Voor deze bevraging is er geen vaste timing.

De marktbevraging voor warmtenetten dient om een correct beeld te krijgen van de gehanteerde prijzen en contractvoorwaarden in Vlaamse warmtenetten en past binnen doelstelling van kennisopbouw rond warmtenetten. Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens gebruikt worden in een rapport om afnemers en marktactoren te informeren.