Disclaimer - Juridische informatie

Disclaimer e-mails

De inhoud van deze e-mail en zijn bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de VREG, tenzij dit bevestigd wordt door middel van een geldig ondertekend document van de VREG. Gelieve de afzender zonder uitstel te verwittigen indien u een bevestiging van dit bericht wenst te ontvangen.

De VREG kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte Informatie. De Informatie in dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn en mag in dit geval niet worden verspreid. Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, is elke vorm van verspreiding of het maken van een kopie verboden. Gelieve de afzender te verwittigen indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, en deze bestanden van uw computer te verwijderen.

Disclaimer website 

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van VREG (www.vreg.be). Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. VREG kan de bepalingen van deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Doel van de site

De website www.vreg.be bevat Informatie over de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt. De site wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de Informatie die in dit domein beschikbaar is. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of –instellingen die Informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de Informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle pagina’s, Informatie, simulaties, documenten, links en andere verwijzingen (waaronder naar websites en andere Informatie van derde partijen) en andere materialen die op of via deze website beschikbaar worden gesteld (“Informatie”), zijn uitsluitend bedoeld voor algemene Informatiedoeleinden, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt.

De Informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze Informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. 

Bovenstaande geldt ook voor de simulaties die ter beschikking worden gesteld. De resultaten op basis van simulaties zijn gebaseerd op veronderstellingen en uitsluitend bedoeld als algemene Informatie. Er kunnen bijgevolg op geen enkele wijze rechten uit de resultaten ontleend worden.

Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet u altijd de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden raadplegen of professioneel advies inwinnen bij ter zake gespecialiseerde beroepscategorieën of ondernemingen.

Op of via de website ter beschikking gestelde Informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De VREG besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vreg.be en streeft ernaar dat alle Informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de VREG niet garanderen dat de ter beschikking gestelde Informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte Informatie tekortkomingen vertoont, zal de VREG de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen via het contactformulier.

De VREG spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De VREG kan echter niet garanderen dat de website www.vreg.be volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.
De VREG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde Informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar Informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VREG beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en Informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter Informatie en voor uw gebruiksgemak. De VREG aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van de persoonsgegevens

Wanneer er persoonlijke Informatie wordt verwerkt, dan behandelt de VREG de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als Europees, inzake de privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer Informatie hierover kan u terugvinden in onze privacyverklaring op www.vreg.be/nl/privacy.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de Informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. De VREG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde Informatie.

Indien u commercieel gebruik wenst te maken van Informatie weergegeven op de VREG website of indien u deze Informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via het contactformulier, per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke Informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze Informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de VREG bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De VREG wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De VREG mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als Europees, inzake de privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U stemt ermee in dat de VREG de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze disclaimer en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of de ter beschikking gestelde Informatie, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Disclaimer - Informatie voor de inwoners van de faciliteitengemeenten/ Information pour les habitants des communes à facilités

De inwoners van de verschillende faciliteitengemeenten hebben steeds de mogelijkheid om een samenvatting van de verschillende webpagina’s op deze website op te vragen in het Frans. U kunt deze webpagina’s opvragen via een brief gericht aan de VREG, Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node waarin uitdrukkelijk verzocht wordt een samenvatting van de betreffende webpagina’s in het Frans te ontvangen.

Il est loisible aux habitants des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Hestappe et Fourons de demander un résumé en français, de l’information publiée sur ce site. A cet effet, il suffit d’envoyer votre demande formelle par lettre, adressée à la "VREG, Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node", en précisant l’information désirée

Disclaimer V-test®

Uit de resultaten van de V-test® kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van de energieleveranciers. De berekende prijzen geven enkel een indicatie van wat de werkelijke jaarlijkse kostprijs zou kunnen zijn.

Nettarieven en heffingen veranderen, vaak gelden bijvoorbeeld vanaf 1 januari andere bedragen. Het is dus mogelijk dat de nettarieven en heffingen veranderen tijdens de looptijd van uw energiecontract. In het resultaat van de V-test® wordt rekening gehouden met de nettarieven en heffingen die gelden op het moment dat u de V-test® uitvoert. Er wordt dus geen rekening gehouden met toekomstige aanpassingen aan de bedragen, en ook niet met aanpassingen aan de tariefmethodologie en/of de berekeningsbasis van de nettarieven (bijvoorbeeld de invoering van het capaciteitstarief).
Enkel een overeenkomst tussen een energieleverancier en uzelf kan de prijzen en de rechten en verplichtingen van elk der partijen vastleggen.

De VREG kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of actueel bijgewerkt is.

De VREG kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van informatie verstrekt via deze leveranciersvergelijking welke onvolledig of onjuist zou blijken te zijn.

We raden u dan ook aan aandachtig de websites van de leveranciers die uw voorkeur genieten te bestuderen.

Disclaimer open data

Alle datasets van de VREG worden ter beschikking gesteld onder de licentie voor gratis hergebruik.