Disclaimer - Juridische informatie

Disclaimer e-mails

De inhoud van deze e-mail en zijn bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de VREG, tenzij dit bevestigd wordt door middel van een geldig ondertekend document van de VREG. Gelieve de afzender zonder uitstel te verwittigen indien u een bevestiging van dit bericht wenst te ontvangen.

De VREG kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De informatie in dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn en mag in dit geval niet worden verspreid. Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, is elke vorm van verspreiding of het maken van een kopie verboden. Gelieve de afzender te verwittigen indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, en deze bestanden van uw computer te verwijderen.

Disclaimer website 

Het gebruik van de website www.vreg.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De website www.vreg.be bevat informatie over de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt. De site wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die in dit domein beschikbaar is. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of –instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet u altijd de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden raadplegen of professioneel advies inwinnen bij ter zake gespecialiseerde beroepscategorieën of ondernemingen.

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De VREG besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vreg.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de VREG niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de VREG de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar webmaster@vreg.be.

De VREG spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De VREG kan echter niet garanderen dat de website www.vreg.be volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.
De VREG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd, verbindt de VREG er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als Europees, tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (bescherming van uw privacy). Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen en delen geen persoonsgegevens met derden zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting geldt. De VREG stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen, dit door de nodigde organisatorische, technische en fysieke maatregelen te nemen.

Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze privacyverklaring op www.vreg.be/nl/privacy.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VREG beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De VREG aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. De VREG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op de VREG website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@vreg.be), per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de VREG bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De VREG wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De VREG mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de VREG de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Disclaimer - Informatie voor de inwoners van de faciliteitengemeenten/ Information pour les habitants des communes à facilités

De inwoners van de verschillende faciliteitengemeenten hebben steeds de mogelijkheid om een samenvatting van de verschillende webpagina’s op deze website op te vragen in het Frans. U kunt deze webpagina’s opvragen via een brief gericht aan de VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel waarin uitdrukkelijk verzocht wordt een samenvatting van de betreffende webpagina’s in het Frans te ontvangen.

Il est loisible aux habitants des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Hestappe et Fourons de demander un résumé en français, de l’information publiée sur ce site. A cet effet, il suffit d’envoyer votre demande formelle par lettre, adressée à la "VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 19, 1000 Brussel", en précisant l’information désirée