Gratis Open Data Licentie

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een instantie en gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten met betrekking tot het aangeboden bestuursdocument die in deze licentie worden verleend, aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van deze licentie.

Artikel 1. Interpretatie

Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 en zijn uitvoeringsbesluiten.

Artikel 2. Definities

Product: het bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever aan de licentienemer ter beschikking wordt gesteld.

Licentiegever: VREG

Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;

Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product;

Intellectuele eigendomsrechten: de rechten die zijn vervat in Boek XI - Intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht, inzonderheid het auteursrecht, naburige rechten, en databankrechten.

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve en wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product, een bronvermelding op te nemen zoals wordt gespecificeerd door de licentiegever. Bij gebrek aan een dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal waarin het product beschikbaar werd gemaakt onder de licentie. Als bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijs niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0”.

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever. De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te plegen op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.

De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.

Artikel 6. Prijs

De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.

Artikel 7. Einde van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt van rechtswege beëindigd als de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft, als het product niet langer in aanmerking komt voor hergebruik onder de voorwaarden van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, of als de licentie moet worden aangepast ten gevolge van een dwingende rechterlijke uitspraak.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden bij de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborgen inzake de volledigheid of de juistheid van enige informatie, vervat in het product. De licentiegeven of de verstrekker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product.

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Informatie over de licentie

De licentie is op zo’’n wijze ontworpen dat ze compatibel is met andere open licenties die een naamsvermelding als voorwaarde bevatten, zoals de Engelse Open Government Licence, de Franse Licence Ouverte, de Creative Commons Attribution licentie 3.0 of de Open Data Commons Attribution licentie 1.0.