Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming of organisatie te krijgen. De precieze bedragen variëren van netbeheerder en netbeheerder, en hangen dus af van waar u woont of gevestigd bent. Om te vermijden dat u teveel verschillende energiefacturen krijgt, worden de nettarieven door uw energieleverancier gefactureerd. Maar die stort ze rechtstreeks door naar de netbeheerders.

Er bestaan drie verschillende nettarieven:

Distributienettarieven

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas, moet distributienettarieven betalen aan zijn netbeheerder. Die distributiekosten dekken de kosten voor:

  • vervoer van elektriciteit en aardgas over het distributienet tot bij u thuis of tot bij uw onderneming

  • aanleggen van nieuwe kabels voor elektriciteit en nieuwe leidingen voor aardgas

  • onderhoud van die kabels en leidingen

  • openbaredienstverplichtingen (o.a. toekennen van premies, aankoop van groenestroomcertificaten , plaatsen van budgetmeters, openbare verlichting,…)

Het is de VREG die de distributienettarieven jaarlijks goedkeurt.

Transmissiekosten

Het transmissiekost geldt alleen voor elektriciteit. Het is de vergoeding die iedereen die op het net aangesloten is, betaalt voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat Elia beheert. In tegenstelling tot de distributienettarieven worden de transmissiekosten goedgekeurd door de CREG , de federale energieregulator.

De transmissiekosten verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder. Onder andere het netverlies – hoeveel elektriciteit er onderweg van de bron naar de eindverbruiker verloren gaat op het transmissienet – speelt een rol in de bedragen die de netbeheerders via de leveranciers mogen aanrekenen.

Transportnettarieven

Het transportnettarief geldt alleen voor aardgas. Het is de vergoeding die iedereen die op het net aangesloten is, betaalt voor het vervoer van aardgas over het transportnet dat Fluxys beheert. In tegenstelling tot de distributienettarieven worden de transportnettarieven goedgekeurd door de CREG , de federale energieregulator.

Veelgestelde vragen over nettarieven

Klopt het dat iedereen die een piekvermogen groter dan 3,15 kW veroorzaakt ‘meer’ zal betalen of ‘afgestraft’ zal worden?

Nee. We voeren een lineair capaciteitstarief in. Een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 6 kW betaalt dus dubbel zoveel als een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 3 kW. Wél voorzien we een ondergrens van 2,5 kW. Gezinnen die in bepaalde maanden geen verbruik hebben of een piek veroorzaken die lager is dan 2,5 kW, wordt toch een bedrag aangerekend dat overeenkomt met deze ondergrens. Hierdoor zal élke netgebruiker een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten . Dit heeft vooral een impact op netgebruikers met een heel beperkt of occasioneel verbruik (bijvoorbeeld tweedeverblijvers of kotstudenten).

Het vermogen van 3,15 kW komt volgens onze steekproefgegevens overeen met het piekvermogen van een gemiddeld gezin met de gebruikelijke huishoudelijke toestellen.

Wat verstaan we onder gezinnen en kmo's?

Onder gezinnen en kmo’s verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet.

Wat verstaan we onder grote bedrijven?

Onder grote bedrijven verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het middenspanningsnet of rechtstreeks op een transformator tussen het hoog- en middenspanningsnet of het midden- en laagspanningsnet. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veel gestelde vragen.

Waarom beslist de VREG hierover en niet de Vlaamse regering?

Wij zijn als regulator exclusief bevoegd om rond distributienettarieven een bepaald beleid te voeren. Dit vloeit onder meer voort uit de Europese Elektriciteitsrichtlijn. De overheid mag niet raken aan reguleringsbeslissingen zoals "het vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributienettarieven of de berekeningsmethodes hiervoor".

Dat houdt onder meer in dat de politiek ons geen welbepaalde manier van toewijzing van kosten kan opleggen voor de berekening van de distributienettarieven.

Is Vlaanderen de enige plek waar men een capaciteitstarief invoert?

In het licht van de  energietransitie  en de mogelijke impact hiervan op de netkosten  overwegen meer en meer landen de invoering van een capaciteitstarief of een verhoging van het capaciteitsaandeel in de distributienettarieven.  

In sommige landen zijn er vandaag al grotendeels capaciteitsgebaseerde nettarieven, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje en Italië. 

Wat zal de impact zijn van deze hervorming op de elektriciteitsfactuur van mijn bedrijf?

Wij maakten berekeningen voor een aantal specifieke voorbeeld-netgebruikers (gezinnen, kmo’s en bedrijven op middenspanning) om te kijken wat de impact zal zijn van het capaciteitstarief. Deze berekeningen werden toegelicht tijdens een webinar op 4 mei (Presentatie in PDF en Filmpje webinar met toelichting). Een update van deze berekeningen rekening houdende met de finale beslissing over de tariefmethodologie vindt u in deze presentatie. De komende maanden gaan wij deze simulaties verder verfijnen.

We begrijpen dat de invoering van een nieuwe tariefstructuur een ingrijpende wijziging is en mogelijk bij veel bedrijven vragen oproept. De nieuwe tariefstructuur wil de elektriciteitsafnemers aanzetten om hun gedrag af te stemmen op het collectief en efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet. Om hen daarin bij te staan, zullen we in aanloop naar de invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2022 de nodige informatiecampagnes doen in samenwerking met de netbeheerders en leveranciers om de elektriciteitsafnemers wegwijs te maken in deze nieuwe situatie.

In de komende periode gaan wij ook onze berekeningen verder verfijnen en u meer informatie geven over de impact van het capaciteitstarief op uw bedrijf.