Energiegemeenschappen

Twee Europese richtlijnen, de Vierde Elektriciteitsrichtlijn en de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen, introduceren enkele nieuwe concepten. Deze concepten zijn enerzijds gericht op de activering van afnemers door het bevorderen van hun rechtstreekse deelname aan de energiemarkt, op zowel individuele als collectieve basis, en anderzijds op het verbruik van zelfopgewekte hernieuwbare energie.

Concreet betreft het de concepten ‘actieve afnemer’ en ‘energiegemeenschap van burgers’ in de Vierde Elektriciteitsrichtlijn, en de concepten ‘zelfverbruiker van hernieuwbare energie’, ‘gezamenlijk optredende zelfverbruikers van energie’ en ‘hernieuwbare-energiegemeenschap’ in de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen.

Om in de praktijk een beroep te kunnen doen op deze concepten en de daaraan verbonden rechten, moeten deze eerst door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering worden omgezet in Vlaamse regelgeving. 

In het kader van onze adviserende taken organiseerden wij al een openbare raadpleging over dit onderwerp (CONS-2019-05). We vatten in een consultatieverslag (RAPP-2020-08) de ontvangen reacties samen en we publiceerden een advies (ADV-2020-01) rekening houdende met deze reacties.

In dit advies gaan we in op de afbakening van de concepten ‘actieve afnemer’, ‘hernieuwbare-energiegemeenschap’ e.a. , en de invulling van de rechten en plichten die daaraan verbonden worden.

We volgen dit thema verder op en zullen u hierover via deze pagina in de toekomst verder informeren.