Energieleverancier worden

Leveringsvergunningen voor Vlaanderen worden door de VREG toegekend. Als u van plan bent om energie te leveren via het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in Vlaanderen kan u contact opnemen voor een gesprek over de Vlaamse energiemarkt, de reglementering, de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier, de verplichtingen, … 

Altijd vergunning nodig?

De levering van elektriciteit en aardgas aan klanten via het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit is onderworpen aan de voorafgaandelijke toekenning van een leveringsvergunning door de VREG.

Er is daarentegen geen leveringsvergunning vereist:

  • als u (uitsluitend) aan klanten levert via een directe lijn of een directe leiding, een gesloten distributienet of een privédistributienet (MEDE-2020-01)
  • als u enkel levert aan tussenpersonen, bijvoorbeeld energieleveranciers. U wordt dan niet beschouwd als leverancier maar als trader

Daarnaast is de levering van elektriciteit en aardgas door een distributienetbeheerder niet onderworpen aan de voorafgaandelijke toekenning van een leveringsvergunning.
Het gaat om taken vermeld in artikel 4.1.6 van het energiedecreet of een openbaredienstverplichting opgelegd in dit decreet of een uitvoeringsbesluit.

Aanvraag leveringsvergunning

Een leveringsvergunning van de VREG laat u toe elektriciteit en/of aardgas te leveren aan klanten via het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in Vlaanderen.

De aanvraag voor een leveringsvergunning moet voldoen aan verschillende voorwaarden. U vindt deze terug onder titel III – Hoofdstuk II Levering van het Energiebesluit.

We verwerkten de voorwaarden in een modelformulier:

U dient de aanvraag, inclusief het ingevulde modelformulier en alle bewijsstukken en bijlagen, in per e-mail naar marktwerking@vreg.be

Procedure aanvraag leveringsvergunning

Beslissingstermijn

Zodra we uw aanvraag ontvangen, bevestigen we dit per e-mail. We onderzoeken uw dossier op volledigheid. Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u binnen 1 maand een digitale brief waarin de ontbrekende elementen worden opgelijst. U moet uw dossier binnen de door de brief bepaalde termijn vervolledigen. Anders vervalt uw aanvraag.

Als uw aanvraag volledig is, ontvangt u een schriftelijke volledigverklaring per digitale brief. Vanaf de datum van volledigverklaring hebben we nog maximum 2 maanden de tijd om de analyse af te ronden en een beslissing te nemen. Mogelijk vragen we u nog om bijkomende inhoudelijke inlichtingen te geven.

Als we uw aanvraag positief beoordelen en u een leveringsvergunning toekennen ontvangt u een digitale brief met een kopie van de ondertekende beslissing. Hierin staat bovendien de datum vermeld vanaf wanneer de vergunning van kracht is, in principe vanaf de datum van publicatie in de documentendatabank op de website van de VREG. De beslissing wordt ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Als we beslissen om geen leveringsvergunning toe te kennen, ontvangt u een digitale brief met een motivering van de beslissing en de termijn waarbinnen u alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. U kunt dan een nieuw dossier indienen. Tegen een beslissing waarin de toekenning van een leveringsvergunning wordt geweigerd, kan u in beroep gaan bij de Raad van State.

Vergunning voor onbepaalde duur

De leveringsvergunning geldt voor onbepaalde duur. Als we menen dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden om een leveringsvergunning te behouden, kunnen we beslissen de leveringsvergunning op te heffen. We kunnen dit alleen doen nadat u hiervan op de hoogte werd gebracht en u de kans kreeg om u in regel te stellen en alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Contracten met netbeheerders en evenwichtsverplichting

Toegangscontract met netbeheerders

Elke energieleverancier moet een toegangscontract afsluiten met de netbeheerder(s) van het gebied waar hij elektriciteit en/of aardgas wil leveren. Dit toegangscontract is uniform in heel Vlaanderen en vindt u terug op de websites van de netbeheerders.

Als de energieleverancier enkel levert op het distributienet zorgt de netbeheerder voor de toegang tot het transmissienet van Elia . De kosten daarvoor worden uiteindelijk doorgerekend aan de afnemer. Wie toegang wil tot het net, moet toegangsrechten aanvragen voor afname en injectie van elektriciteit.

Toegangscontract met Elia

Voor leveringen aan afnemers die aangesloten zijn op het plaatselijk vervoernet moet een toegangscontract met Elia afgesloten worden. Zowel de energieleverancier als de netgebruiker zelf kunnen toegangshouder zijn en dit contract afsluiten. Het is de leverancier die het transmissienettarief doorrekent aan de energieverbruiker, tenzij de eindverbruiker zelf toegangshouder is. Het contract treedt pas in werking nadat een bankgarantie of garantie onder de vorm van een geldsom wordt neergelegd.

Voor meer informatie: www.elia.be

ARP-contract met Elia (evenwichtsverplichting)

Op elk toegangspunt moet een evenwichtsverantwoordelijke aangeduid zijn die instaat voor het evenwicht tussen productie (injectie) en verbruik (afname) op het net. Ofwel neemt de elektriciteitsleverancier die rol zelf voor zijn rekening ofwel duidt hij een Access Responsible Party (ARP) aan die al over een contract beschikt met Elia.

Toegangscontract met Fluxys

Elke aardgasleverancier moet een evenwichtscontract hebben met een bevrachter (shipper) of zelf fungeren als bevrachter. De bevrachter ondertekent een overeenkomst met Fluxys voor het vervoernet. De kosten worden via de leverancier aan de afnemer doorgerekend.

Voor meer informatie: www.fluxys.be

Evenwicht aardgas

Het evenwicht op het vervoernet is de verantwoordelijkheid van de vervoeronderneming of bevrachter. De bevrachter zorgt ervoor dat er evenveel aardgas geïnjecteerd wordt als er verbruikt wordt door de klanten van een bepaalde aardgasleverancier. De aardgasleverancier doet hetzelfde op het distributienet.

Intakegesprek

In Vlaanderen kent enkel de VREG leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas toe. Als u concrete plannen heeft om energie te leveren in Vlaanderen kan u vrijblijvend contact opnemen voor een gesprek waarin de verplichtingen en rapporteringen voor leveranciers in Vlaanderen worden toegelicht, en afspraken gemaakt kunnen worden over de aanvraag van een vergunning.

Meer informatie nodig?

Contacteer ons via het gratis telefoonnummer 1700 of per e-mail naar marktwerking@vreg.be