Technische Reglementen

Artikel 4.2.1 van het Energiedecreet bepaalt dat de VREG, na voorafgaandelijk overleg met zijn belanghebbenden, een apart technisch reglement opstelt voor:

  • het beheer van de elektriciteitsdistributienetten;
  • het beheer van de aardgasdistributienetten;
  • het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

De reglementen bevatten ook de bepalingen van toepassing op de gesloten distributienetten.

Het ontwerp van de technisch reglementen wordt ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd en goedgekeurd door de raad van bestuur van de VREG. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

U vindt hieronder zowel de meest recente versies als de voorgaande versies van deze reglementen terug.

Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (het "TRDE") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet.

De VREG herzag dit reglement laatst op 5 mei 2015.

De goedkeuringsbeslissing werd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 gepubliceerd en trad in werking op 28 maart 2016.

In de consultatienota (CONS-2014-08) wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die aan het TRDE werden aangebracht, inclusief toelichting. 

Technisch Reglement Distributie Gas

Het Technisch Reglement Distributie Gas (het "TRDG") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het aardgasdistributienet.

De VREG herzag dit reglement laatst op 5 mei 2015.

De goedkeuringsbeslissing, inclusief de herziene versie in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2016 gepubliceerd en trad in werking op 17 april. In een toelichtingsnota wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen aan het TRDG.

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer

Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer (het "TRPV") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit. 

In 2013 werd het TRPV opgesteld. Dit hield een overname én herziening in van regels die voorheen in het TRDE opgenomen waren. Voor achtergrondinformatie daarbij verwezen we naar enerzijds de toelichtingsnota bij de consultatieversie van het TRPV, waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bepalingen in het voorheen geldende TRDE besproken worden, en anderzijds het consultatieverslag, waarin de opmerkingen op de consultatieversie van het TRPV, die we ontvingen in het kader van de consultatie, verwerkt werden.

De goedkeuringsbeslissing, inclusief het TRPV in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013 gepubliceerd en trad in werking op 8 november 2013.