Technische reglementen

Artikel 4.2.1 van het Energiedecreet bepaalt dat de VREG een apart technisch reglement opstelt voor:

  • het beheer van de elektriciteitsdistributienetten;
  • het beheer van de aardgasdistributienetten;
  • het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Deze reglementen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

U vindt zowel de meest recente versies als de voorgaande versies van deze reglementen terug.

Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (het "TRDE") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet.

De VREG herzag dit reglement laatst op 5 mei 2015.

De Vlaamse Regering keurde deze herziening op 8 januari 2016 goed. Deze goedkeuringsbeslissing, inclusief de herziene versie in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 gepubliceerd, en trad in werking op 28 maart 2016.

In de consultatienota, te vinden via link CONS-2014-08, wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die aan het TRDE werden aangebracht, inclusief toelichting. We moeten er wel op wijzen dat de bepalingen m.b.t. de minimale functionaliteiten van de slimme meter, die ook in dit overzicht besproken worden, later werden geschrapt en dus geen deel uitmaken van het TRDE.

Technisch Reglement Distributie Gas

Het Technisch Reglement Distributie Gas (het "TRDG") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het aardgasdistributienet.

De VREG herzag dit reglement laatst op 5 mei 2015.

De Vlaamse Regering keurde deze herziening op 8 januari 2016 goed. Deze goedkeuringsbeslissing, inclusief de herziene versie in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2016 gepubliceerd, en trad in werking op 17 april. In een toelichtingsnota wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen die aan het TRDG.
 

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer

Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer (het “TRPV”) legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.

In 2013 werd dit TRPV opgesteld. Dit hield een overname én herziening in van regels die voorheen in het TRDE opgenomen waren. Voor achtergrondinformatie daarbij kan verwezen worden naar enerzijds de toelichtingsnota bij de consultatieversie van het TRPV, waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bepalingen in het voorheen geldende TRDE besproken worden, en anderzijds het consultatieverslag, waarin de opmerkingen op de consultatieversie van het TRPV, die de VREG ontving in het kader van de consultatie, verwerkt werden.

Het TRPV werd door de VREG vastgesteld op 21 juni 2013, en werd daarna door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 28 juni 2013. Deze goedkeuringsbeslissing, inclusief het TRPV in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013 gepubliceerd, en trad in werking op 8 november 2013.

Voorgaande versies

Als u een Technisch Reglement wil afdrukken moet u het document eerst opslaan op de harde schijf van uw computer.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700