Technische Reglementen

De VREG is verantwoordelijk voor de opmaak van de technische reglementen. Het gaat om het technisch reglement voor het beheer van a) het elektriciteitsdistributienet, b) het aardgasdistributienet en c) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Deze reglementen bevatten ook de bepalingen die van toepassing zijn op gesloten distributienetten.

De technische reglementen worden volgens een bepaalde procedure opgesteld: eerst wordt een ontwerp opgesteld na stakeholdersoverleg, en vervolgens wordt dit aan de marktpartijen ter consultatie voorgelegd. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

U vindt hieronder zowel de meest recente versies, als de voorgaande versies van deze reglementen terug.

Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Huidig geldend TRDE

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (het "TRDE")  van 20 september 2019 legt de principes voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet vast.

De beslissing tot goedkeuring door de VREG (BESL-2019-60) werd samen met het TRDE in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2019 gepubliceerd en trad in werking op 24 oktober 2019 behoudens een aantal bepalingen die pas later in werking treden (hiervoor werd in specifieke overgangsbepalingen voorzien). Enkele fouten in de gepubliceerde tekst, vooral m.b.t. kruisverwijzingen, werden rechtgezet middels een rechtszettingsbericht dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2019. De link naar het reglement in eerste alinea, is de gecoördineerde, correcte versie van de tekst.

In het consultatieverslag (RAPP-2019-05) wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die aan het TRDE werden aangebracht, inclusief toelichting. Voor meer informatie, zie de pagina “Overleg technische reglementen”.

Op 24 januari 2020 beslisten we om artikel 2.3.19 aan te passen en een nieuw artikel 8.2.5 toe te voegen aan het TRDE van 20 september 2019 (zie BESL-2020-01 en RAPP-2020-01). Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2020 en trad in werking op 24 februari 2020. De geconsolideerde versie van het Technisch Reglement Distributie is binnenkort beschikbaar.

Technisch Reglement Distributie Gas

Huidig geldend TRDG

Het Technisch Reglement Distributie Gas (het "TRDG") van 20 september 2019 legt de principes voor het beheer van en de toegang tot het aardgasdistributienet vast.

De beslissing tot goedkeuring door de VREG (BESL-2019-61) werd samen met het TRDG in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2019 gepubliceerd en trad in werking op 24 oktober 2019 behoudens een aantal bepalingen die pas later in werking treden (hiervoor werd in specifieke overgangsbepalingen voorzien). Enkele fouten in de gepubliceerde tekst, vooral m.b.t. kruisverwijzingen, werden rechtgezet middels een rechtszettingsbericht dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2019. De link naar het reglement in bovenstaande alinea is de gecoördineerde, correcte versie van de tekst.

In het consultatieverslag (RAPP-2019-05) wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die aan het TRDG werden aangebracht, inclusief toelichting. Voor meer informatie, zie de pagina “Overleg technische reglementen”.

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer

Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer (het "TRPV") legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit. 

Het TRPV werd in 2013 opgesteld. Dit hield een overname én herziening in van regels die voorheen in het TRDE opgenomen waren. Voor achtergrondinformatie daarbij verwijzen we naar enerzijds de toelichtingsnota bij de consultatieversie van het TRPV, waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bepalingen in het voorheen geldende TRDE besproken worden, en anderzijds het consultatieverslag, waarin de opmerkingen op de consultatieversie van het TRPV, die we ontvingen in het kader van de consultatie, verwerkt werden.

De goedkeuringsbeslissing, inclusief het TRPV in bijlage, werd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013 gepubliceerd en trad in werking op 8 november 2013.