Overleg herziening technische reglementen

De VREG is verantwoordelijk voor de opmaak van de technische reglementen. Het gaat om het technisch reglement voor het beheer van a) het elektriciteitsdistributienet, b) het aardgasdistributienet en c) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Deze reglementen bevatten ook de bepalingen die van toepassing zijn op gesloten distributienetten.

De technische reglementen worden volgens een bepaalde procedure opgesteld: eerst wordt een ontwerp opgesteld na stakeholdersoverleg, en vervolgens wordt dit aan de marktpartijen ter consultatie voorgelegd. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Wijziging TRDE 2024

We hielden op 12 juni 2024 een stakeholderoverleg over een mogelijke wijziging van het Technisch Reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE).  De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

  • Hervorming van de allocatiepuntconfiguratie
  • Gebruik van kwartierwaarden in de allocatie
  • Andere wijzigingen of verduidelijkingen in het TRDE

Presentatie (PDF) van het belanghebbendenoverleg 

Het verslag van het overleg zal binnenkort beschikbaar zijn op deze webpagina.

Wijziging TRDE 2022-2023

We hielden een stakeholderoverleg voor een wijziging van het Technisch Reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE) op 8 november 2022. De getoonde presentatie is terug te vinden via onderstaande link:

We houden van 23 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 een consultatie over een ontwerp van wijziging van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit (TRDE) in het Vlaamse Gewest.

Herziening TRPV 2024

We hielden een stakeholderoverleg voor een wijziging van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRPV) op 30 januari 2024. 
De getoonde presentatie is terug te vinden via onderstaande link:

We houden van 26 februari 2024 tot en met 19 april 2024 een consultatie over een ontwerp van wijziging van het technisch reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit (TRPV) in het Vlaamse Gewest.

Afgelopen herzieningstrajecten

Herziening TRDG 2021

Op 9 november 2021 keurde de VREG het nieuwe TRDG goed. Dit herziene TRDG is het resultaat van stakeholderoverleg en een publieke consultatie., de consultatienota, het consultatieverslag, de beslissing tot goedkeuring en het goedgekeurde TRDG zijn terug te vinden via onderstaande links:

Zowel de geldende, als de voorgaande versies van het TRDG zijn steeds terug te vinden op de pagina https://www.vreg.be/nl/technische-reglementen.

Herziening TRDE 2020-2021

In april 2020 was gestart met een stakeholderoverleg voor een herziening van het Technisch Reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE). In de loop van 2020 vonden hiertoe 6 overlegmomenten (webinars) door om ideeën over de herziening af te stemmen met de belanghebbenden. In dit document is alle informatie hierover terug te vinden.

Op basis van de feedback die we ontvingen werd een voorstel van TRDE opgesteld, dat geconsulteerd werd tussen 18 maart en 2 mei 2021 (CONS-2021-03).

Op 25 juni 2021 besliste de VREG om het nieuwe TRDE goed te keuren.

De beslissing, de consultatienota, het consultatieverslag en het uiteindelijk goedgekeurde TRDE zijn terug te vinden via onderstaande links:

Het nieuwe TRDE werd op 19 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en trad 10 dagen later in werking. Zowel de geldende, als de voorgaande versies van het TRDE zijn steeds terug te vinden op de pagina https://www.vreg.be/nl/technische-reglementen.

Kleine herziening TRDE 2020

In januari 2020 werd een kleine aanpassing doorgevoerd aan het TRDE, middels BESL-2020-01.

Met deze beslissing werd enkel de meest dringende wijziging doorgevoerd op grond van de energie-efficiëntierichtlijn en het schrappen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve  WKK , omdat hiervoor een urgente deadline is. Voor meer duiding hieromtrent, zie het consultatiedocument (CONS-2019-04).

In  het consultatieverslag (RAPP-2020-01) leggen we uit hoe we omgingen met de reacties van de belanghebbenden ontvangen tijdens de publieke consultatie, die liep in december 2019. Zo werd het oorspronkelijke voorstel aangepast naar aanleiding van een aantal reacties.

Kleine herziening TRPV 2020

We hielden een openbare raadpleging over een voorstel m.b.t. de implementatie van de nieuwe Europese Netcodes in het Technische Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest. 

De beperkte herziening betreft enerzijds de implementatie van de Europese netwerkcodes RfG (Requirements for Generators), DCC (Demand Connection Code) en het richtsnoer SO GL (System Operation), en anderzijds het afschaffen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen, zoals opgelegd door nieuwe Europese regels.

Deze consultatie liep van 3 februari 2020 tot en met 28 februari 2020. Dit resulteerde in een nieuwe versie van het TRPV van 29 mei 2020 dat op 16 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd en van kracht is vanaf 29 juni 2020. Zowel de geldende als de voorgaande versies van het TRPV zijn steeds terug te vinden op de pagina https://www.vreg.be/nl/technische-reglementen

Herziening TRDE en TRDG 2016-2019

Tussen 2016 en 2019 liep een grondig herzieningstraject van zowel het TRDE als het TRDG. Tijdens een eerste consultatie werd een nieuwe structuur afgestemd met de belanghebbenden. Vervolgens werd een inhoudelijke consultatie gehouden in november 2017, gevolgd door een tweede afsluitende inhoudelijke consultatie in november 2018.

Na verwerking van de tijdens de laatste consultatie ontvangen opmerkingen, en na afwachting van het finale decreet en besluit digitale meters in Q2 2019, besliste de raad van bestuur op 20 september 2019 tot goedkeuring van het TRDE en TRDG via BESL-2019-60 (TRDE) en BESL-2019-61 (TRDG).   

Het consultatieverslag RAPP-2019-05 bevat een beschrijving van hoe we zijn omgegaan met de reacties van de belanghebbenden die we ontvingen naar aanleiding van de laatste consultatie (CONS-2018-06), alsook een bijkomende toelichting over een aantal extra wijzigingen, o.a. door de vertraging van de implementatie van de nieuwe marktprocessen.