Overleg herziening technische reglementen distributie

De VREG is verantwoordelijk voor de opmaak van de technische reglementen. Het gaat om het technisch reglement voor het beheer van a) het elektriciteitsdistributienet, b) het aardgasdistributienet en c) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Deze reglementen bevatten ook de bepalingen die van toepassing zijn op gesloten distributienetten.
 

De technische reglementen worden volgens een bepaalde procedure opgesteld: eerst wordt een ontwerp opgesteld na stakeholdersoverleg, en vervolgens wordt dit aan de marktpartijen ter consultatie voorgelegd. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Wijziging Technisch Reglement Distributie Elektriciteit - januari 2020

We beslisten tot wijziging van artikel 2.3.19 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 20 september 2019, en tot toevoeging van een nieuw artikel 8.2.5 (BESL-2020-01). Het artikel moest aangepast worden als gevolg van verschillende wijzigingen in het Europees regelgevend kader.

Met deze beslissing wordt enkel de meest dringende wijziging doorgevoerd op grond van de energie-efficiëntierichtlijn en het schrappen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve WKK , omdat hiervoor een urgente deadline is. Voor meer duiding hieromtrent, zie het consultatiedocument (CONS-2019-04).

In  het consultatieverslag (RAPP-2020-01) leggen we uit hoe we omgingen met de reacties van de belanghebbenden ontvangen tijdens de publieke consultatie, die liep in december 2019. Zo werd het oorspronkelijke voorstel aangepast naar aanleiding van een aantal reacties.

De wijziging van het TRDE is pas geldig vanaf de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Consultatie Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaams Gewest (TRPV), beperkte herziening (CONS-2020-01)

We starten een openbare raadpleging over een voorstel m.b.t. de implementatie van de nieuwe Europese Netcodes in het Technische Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest. 

De beperkte herziening betreft enerzijds de implementatie van de Europese netwerkcodes RfG (Requirements for Generators), DCC (Demand Connection Code) en het richtsnoer SO GL (System Operation), en anderzijds het afschaffen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen, zoals opgelegd door nieuwe Europese regels.

Deze consultatie loopt van 3 februari 2020 tot en met 28 februari 2020

U kan uw reacties per e-mail sturen naar netbeheer@vreg.be.

CONS-2020-01
 

Definitieve teksten TRDE en TRDG september 2019 

Na verwerking  van de tijdens de laatste consultatie ontvangen opmerkingen, en na afwachting van het finale decreet en besluit digitale meters in Q2 2019, besliste de raad van bestuur op 20 september 2019 tot goedkeuring van het TRDE en TRDG via BESL-2019-60 (TRDE) en BESL-2019-61 (TRDG).   

Het consultatieverslag RAPP-2019-05 bevat een beschrijving van hoe we zijn omgegaan met de reacties van de belanghebbenden die we ontvingen naar aanleiding van de laatste consultatie (CONS-2018-06), alsook een bijkomende toelichting over een aantal extra wijzigingen, o.a. door de vertraging van de implementatie van de nieuwe marktprocessen 

Deze nieuwe versie van het TRDE en TRDG werd op 14 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en is van kracht vanaf 24 oktober 2019.
 

Historiek herziening TRDE en TRDG 2016-19 

Eerste consultatie: structuur 

Al bij aanvang van het huidige herzieningsproces zagen wij de nood om de structuur van de Technische Reglementen Distributie (versie 2015) volledig te herzien. Deze nieuwe structuur werd in een eerste fase geconsulteerd: zie CONS-2016-01. Daarna werd in deze structuur nog één extra code toegevoegd: de Datacode. Deze code heeft als doel de operationele en technische regels rond de uitwisseling van data voor informatieve doeleinden vast te leggen op basis van artikel 13.2.1 van het Energiedecreet 


Tweede consultatie: oktober - november 2017 

Het eerste ontwerp van TRDE werd opgesteld na overleg met verschillende partijen over de diverse thema’s die aanleiding gaven tot deze herziening, waaronder: de nieuwe marktprocessen, databeheer, privacy, digitale meters en flexibiliteit. 

Alle documenten van deze tweede consultatieronde blijven raadpleegbaar via CONS-2017-02. 


Derde consultatie: september – november 2018 

Na verwerking van de opmerkingen ontvangen tijdens de vorige consultatie, werd een tweede ontwerptekst van het TRDE opgesteld en geconsulteerd. Op deze manier boden we de belanghebbenden niet alleen de mogelijkheid om te verifiëren op welke manier we omgingen met de ontvangen reacties, maar ook om hierop nogmaals een reactie te geven.  

Naast de nieuwe ontwerptekst van het TRDE legden we in deze fase ook een eerste ontwerptekst van het TRDG ter consultatie voor. Na afloop van deze consultatie stelden we een consultatieverslag op waarin we beschreven op welke wijze we omgingen met de ontvangen reacties. 

Alle documenten van deze derde consultatieronde blijven beschikbaar via CONS-2018-06. 


Einddatum 'oude' versie TRDE en TRDG 

Tot 23 oktober 2019 gelden de versies van het TRDE en TRDG van 5 mei 2015. Deze vindt u via de webpagina van de Technische Reglementen. Vanaf 24 oktober 2019 treden het nieuwe TRDE en TRDG van 20 september 2019 in werking.