Overleg herziening technische reglementen distributie

Art. 4.2.1 van het Energiedecreet bevat naast de rechtsgrond voor vaststelling van de technische reglementen door de VREG ook de werkwijze met betrekking tot de opstelling ervan:

§1. De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.

Huidig herzieningsproces

Al bij aanvang van het huidige herzieningsproces zagen wij de nood om de structuur van de Technische Reglementen Distributie volledig te herzien. Deze nieuwe structuur werd in een eerdere fase al geconsulteerd: zie CONS-2016-01. In het voorliggende ontwerp werd in deze structuur nog één extra code toegevoegd:  de Datacode. Deze code heeft als doel de operationele en technische regels rond de uitwisseling van data voor informatieve doeleinden vast te leggen. Wij stellen immers vast dat de decreetgever via het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van het artikel 13.2.1, een decretale basis voor dergelijke uitwisseling van gegevens wil creëren.

Het voorliggende ontwerp van TRDE werd opgesteld na overleg met verschillende partijen over de diverse thema’s die aanleiding gaven tot deze herziening, waaronder: de nieuwe marktprocessen (MIG 6), databeheer, systematische gegevensuitwisseling aan gemandateerde derde partijen (MIG TPDA), privacy, digitale meters en flexibiliteit.

Samen met het consultatieverslag CONS-2017-02 leggen we nu een tweede ontwerptekst van het TRDE voor. Op deze manier bieden we de belanghebbenden niet alleen de mogelijkheid om te verifiëren op welke manier we omgingen met de ontvangen reacties, maar ook om hierop nogmaals een reactie te geven. Deze extra consultatie vinden we opportuun omdat deze TRD-herziening een heel grondige herziening is. Naast de nieuwe ontwerptekst van het TRDE leggen we nu ook een ontwerptekst van het TRDG ter consultatie voor. Na afloop van deze consultatie stellen we een consultatieverslag op waarin we beschrijven op welke wijze we omgaan met de ontvangen reacties. Na verwerking en bespreking stellen we de definitieve tekst van het TRDE en TRDG op, dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Met de vooropgestelde planning streven we naar inwerkingtreding van de nieuwe reglementen in het voorjaar van 2019.

Meest recente consultatieronde 26 september – 14 november 2018

Onderwerp

Het consultatiedocument en zijn bijlagen zijn beschikbaar via CONS-2018-06. Het voorwerp van deze consultatie zijn de aangepaste voorstellen tot wijziging van het TRDE en TRDG die we als reactie ontvingen in de voorgaande consultatieronde (okt-nov 2017).

We leggen een 2e ontwerptekst van TRDE en een 1e ontwerptekst van het TRDG voor aan alle belanghebbenden. De huidig geldende versies van het TRDE en TRDG dateren van 5 mei 2015 en vindt u via de webpagina van de Technische Reglementen

Consultatietermijn

De consultatietermijn liep van 26 september tot en met 14 november 2018. 

Voorgaande consultatieronde 2 oktober - 30 november 2017

U kon de consultatienota en de bijlagen van de 2e consultatieronde raadplegen via CONS-2017-02. De consultatietermijn liep van 2 oktober tot en met 30 november 2017.

Om onze voorgestelde wijzigingen mondeling toe te lichten en de mogelijkheid te geven specifieke vragen te stellen per code, voorzagen wij tijdens de looptijd van de consultatie 3 overlegmomenten:

  • Net- en Meetcode: donderdag 9 november - presentatie
  • Markt- en Datacode: maandag 13 november - presentatie
  • Code Gesloten Distributienetten: donderdag 16 november - presentatie