Overleg herziening technische reglementen

De VREG is verantwoordelijk voor de opmaak van de technische reglementen. Het gaat om het technisch reglement voor het beheer van a) het elektriciteitsdistributienet, b) het aardgasdistributienet en c) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Deze reglementen bevatten ook de bepalingen die van toepassing zijn op gesloten distributienetten.

De technische reglementen worden volgens een bepaalde procedure opgesteld: eerst wordt een ontwerp opgesteld na stakeholdersoverleg, en vervolgens wordt dit aan de marktpartijen ter consultatie voorgelegd. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Herzieningstraject TRDE 2020-2021

In april 2020 werd gestart met een stakeholdersoverleg voor een herziening van het Technisch Reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE). Uiteindelijk werden er 6 webinars gehouden om ideeën over de herziening af te stemmen met de belanghebbenden. De details en presentaties van die webinars zijn terug te vinden hieronder bij “stakeholdersoverleg 2020: overlegmomenten”. Op basis van de feedback die we kregen, werd een voorstel van TRDE opgesteld, dat geconsulteerd werd tussen 18 maart en 2 mei 2021 CONS-2021-03.

Op 25 juni 2021 besliste de VREG om het nieuwe TRDE goed te keuren. De beslissing, de consultatienota, het consultatieverslag en het uiteindelijk goedgekeurde TRDE zijn terug te vinden via onderstaande links:

Het nieuwe TRDE werd op 19 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en trad 10 dagen later in werking. Het vorige TRDE (uit 2019) werd op dat moment opgeheven. De geldende teksten van het TRDE zijn steeds terug te vinden op de pagina https://www.vreg.be/nl/technische-reglementen

Stakeholdersoverleg 2020: overlegmomenten

Er gingen in de loop van 2020 6 overlegmomenten door, in april, mei, september, oktober en december. In dit document is alle informatie over dit stakeholderoverleg terug te vinden.

Afgelopen herzieningstrajecten

Technisch Reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE)

In januari 2020 werd een kleine aanpassing doorgevoerd aan het TRDE, middels BESL-2020-01.

Met deze beslissing werd enkel de meest dringende wijziging doorgevoerd op grond van de energie-efficiëntierichtlijn en het schrappen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve WKK, omdat hiervoor een urgente deadline is. Voor meer duiding hieromtrent, zie het consultatiedocument (CONS-2019-04).

In  het consultatieverslag (RAPP-2020-01) leggen we uit hoe we omgingen met de reacties van de belanghebbenden ontvangen tijdens de publieke consultatie, die liep in december 2019. Zo werd het oorspronkelijke voorstel aangepast naar aanleiding van een aantal reacties.

Tussen 2016 en 2019 liep een grondig herzieningstraject van zowel het TRDE als het TRDG. Tijdens een eerste consultatie werd een nieuwe structuur afgestemd met de belanghebbenden. Vervolgens werd een inhoudelijke consultatie gehouden in november 2017, gevolgd door een tweede afsluitende inhoudelijke consultatie in november 2018.

Na verwerking van de tijdens de laatste consultatie ontvangen opmerkingen, en na afwachting van het finale decreet en besluit digitale meters in Q2 2019, besliste de raad van bestuur op 20 september 2019 tot goedkeuring van het TRDE en TRDG via BESL-2019-60 (TRDE) en BESL-2019-61 (TRDG).   

Het consultatieverslag RAPP-2019-05 bevat een beschrijving van hoe we zijn omgegaan met de reacties van de belanghebbenden die we ontvingen naar aanleiding van de laatste consultatie (CONS-2018-06), alsook een bijkomende toelichting over een aantal extra wijzigingen, o.a. door de vertraging van de implementatie van de nieuwe marktprocessen.

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRPV)

We hielden een openbare raadpleging over een voorstel m.b.t. de implementatie van de nieuwe Europese Netcodes in het Technische Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest. 

De beperkte herziening betreft enerzijds de implementatie van de Europese netwerkcodes RfG (Requirements for Generators), DCC (Demand Connection Code) en het richtsnoer SO GL (System Operation), en anderzijds het afschaffen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen, zoals opgelegd door nieuwe Europese regels.

Deze consultatie liep van 3 februari 2020 tot en met 28 februari 2020. Dit resulteerde in een nieuwe versie van het TRPV van 29 mei 2020 dat op 16 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd (stradalex of staatsblad) en van kracht is vanaf 29 juni 2020.