Overleg herziening technische reglementen distributie

Art. 4.2.1 van het Energiedecreet bevat naast de rechtsgrond voor vaststelling van de technische reglementen door de VREG ook de werkwijze met betrekking tot de opstelling ervan:

§1. De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.

Huidig herzieningsproces

Al bij aanvang van het huidige herzieningsproces zagen wij de nood om de structuur van de Technische Reglementen Distributie volledig te herzien. Deze nieuwe structuur werd in een eerdere fase al geconsulteerd: zie CONS-2016-01. In het voorliggende ontwerp werd in deze structuur nog één extra code toegevoegd:  de Datacode. Deze code heeft als doel de operationele en technische regels rond de uitwisseling van data voor informatieve doeleinden vast te leggen. Wij stellen immers vast dat de decreetgever via het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van het artikel 13.2.1, een decretale basis voor dergelijke uitwisseling van gegevens wil creëren.

Het voorliggende ontwerp van TRDE werd opgesteld na overleg met verschillende partijen over de diverse thema’s die aanleiding gaven tot deze herziening, waaronder: de nieuwe marktprocessen (MIG 6), databeheer, systematische gegevensuitwisseling aan gemandateerde derde partijen (MIG TPDA), privacy, digitale meters en flexibiliteit.

We legden dit ter consultatie voor van 1 oktober tot 30 november 2017.

Na verwerking van de ontvangen reacties en verder overleg, redigeren we een nieuwe ontwerpversie van het TRDE. We stellen ook een eerste ontwerpversie van het nieuwe TRDG op. Dit zullen we u andermaal ter consultatie voorleggen na de zomer van 2018. Voorlopige timing van deze 3de consultatie: 15 september t/m 4 november 2018.

Na verwerking van de ontvangen reacties naar aanleiding van de 3de consultatie stellen we de definitieve tekst van het TRDE en TRDG op.

Met de vooropgestelde planning streven we naar inwerkingtreding van de nieuwe reglementen in het voorjaar van 2019.

Consultatieronde 2 okt - 30 nov 2017

Consultatienota + bijlagen

Consultatietermijn

De consultatietermijn liep van 2 oktober tot en met 30 november 2017.

Om onze voorgestelde wijzigingen mondeling toe te lichten en de mogelijkheid te geven specifieke vragen te stellen per code, voorzagen wij tijdens de looptijd van de consultatie 3 overlegmomenten:

  • Net- en Meetcode: donderdag 9 november - presentatie
  • Markt- en Datacode: maandag 13 november - presentatie
  • Code Gesloten Distributienetten: donderdag 16 november - presentatie

U kon zich hier online inschrijven voor dit overleg t/m 31 oktober.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reacties op de consultatie, ingevuld in het hiertoe opgestelde feedbackformulier en voorzien van volledige naam en adres, via het
e-mailadres netbeheer@vreg.be. Wij moeten uw reactie ontvangen ten laatste op 30 november 2017.

Consultatieverantwoordelijke

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Leen Vandezande op het gratis nummer 1700 of via het
e-mailadres netbeheer@vreg.be.

 
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700