Overleg

We organiseren overleg over verschillende onderwerpen. Via het beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. Op het overleg tariefstructuur bespreken we de toekomst van de distributienettarieven met onze belanghebbenden. Het overleg Technische reglementen geeft een stand van zaken van het herzieningsproces van het Technisch Reglement en het overleg Garanties van oorsprong geeft uitleg over onze werkzaamheden in AIB (Association of Issuing Bodies) en de workshop rond disclosure.

Beleidsplatform

Via een beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten telkens de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).

Overleg Warmtenetten

Op het overleg Warmtenetten geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van de nieuwe wetgeving rond koude- en warmtenetten. Op 1 april 2019 zijn het decreet en besluit van kracht geworden en kreeg de VREG er een aantal taken bij. 

Marktoverleg nieuwe nettarieven

Op 1 juli 2022 worden de nieuwe nettarieven ingevoerd. In aanloop daarvan organiseren we op regelmatige basis een marktoverleg met Fluvius en de energieleveranciers. Zo waken we over een tijdige en correcte implementatie in de achterliggende systemen en processen.

Overleg Technische reglementen

De Technische Reglementen Distributie Elektriciteit, Distributie Gas en Plaatselijk vervoer leggen de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Overleg Garanties van oorsprong

Op deze pagina vindt u meer uitleg over ons overleg binnen AIB (Association of Issuing Bodies) en de workshop disclosure. Om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te kunnen leveren in Vlaanderen, moeten de leveringen worden bewezen via garanties van oorsprong. Om een betrouwbaar, fraudebestendig en efficiënt mechanisme te gebruiken voor de overdracht van garanties van oorsprong zijn we actief lid van de AIB of Association of Issuing Bodies, een internationale vzw die zich opwerpt als facilitator voor energiecertificaatsystemen.