Overleg

We organiseren overleg over verschillende onderwerpen. In het Beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden over de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. Via het Marktoverleg nieuwe nettarieven volgen we de implementatie van de nieuwe nettarieven in de achterliggende systemen en marktprocessen op. Met het overleg Technische reglementen betrekken we onze belanghebbenden bij herzieningen van de technische reglementen.

Beleidsplatform

Via een beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten telkens de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).

Overleg Warmtenetten

Op het overleg Warmtenetten geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van de nieuwe wetgeving rond koude- en warmtenetten. Op 1 april 2019 zijn het decreet en besluit van kracht geworden en kreeg de VREG er een aantal taken bij. 

Marktoverleg nieuwe nettarieven

Op 1 januari 2023 voeren we de nieuwe nettarieven in.

We overleggen daarover regelmatig met Fluvius en de energieleveranciers. Zo waken we over een tijdige en correcte implementatie in de achterliggende systemen en processen.

Meer weten over de nieuwe nettarieven?

Overleg Technische reglementen

De Technische Reglementen Distributie Elektriciteit, Distributie Gas en Plaatselijk vervoer leggen de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Overleg hulpverleners

We zetten in op informatieverlening voor hulpverleners (OCMW-medewerkers, steden en gemeenten, Energiehuizen, ...)

We geven hen regelmatig toelichtingen en luisteren naar hun noden. Zo ondersteunen we hen in het begeleiden van burgers op de energiemarkt.