Garanties van oorsprong

Algemene info over garanties van oorsprong

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de herkomst van energie kan aantonen. Een GO toont aan dat 1 MWh energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, …), of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ( WKK -GO's).

Europese handel in garanties van oorsprong

Ook in andere Europese landen worden garanties van oorsprong uitgereikt voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK . Dergelijke GO’s kunnen onder bepaalde voorwaarden naar ons systeem worden geïmporteerd. Omgekeerd kunnen ook Vlaamse GO’s uit groene stroom geëxporteerd worden naar andere Europese landen.

 

 

Gebruik van garanties van oorsprong

Energieleveranciers die energie uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve WKK leveren, moeten daarvoor een overeenkomstige hoeveelheid GO's als bewijsstuk aan ons voorleggen.

Daarnaast publiceren we jaarlijks een rapport over de oorsprong van de elektriciteit die tijdens het voorbije jaar in Vlaanderen geleverd werd, per leverancier en per product.

Garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte

We werken aan het opzetten van een systeem van GO's voor groen gas en groene warmte.