Garanties van oorsprong

Algemene info over garanties van oorsprong

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de herkomst van energie kan aantonen. Een GO toont aan dat 1 MWh energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, …), of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ( WKK -GOs).

Niet-Vlaamse garanties van oorsprong

Ook in andere Europese landen worden garanties van oorsprong uitgereikt voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK . Dergelijke GO’s kunnen onder bepaalde voorwaarden naar ons systeem worden geïmporteerd. Omgekeerd kunnen ook Vlaamse GO’s uit groene stroom geëxporteerd worden naar andere Europese landen.

 

 

Gebruik van garanties van oorsprong

Elektriciteitsleveranciers die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve WKK leveren, moeten maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid GOs als bewijsstuk aan ons voorleggen.

Daarnaast publiceren we jaarlijks een rapport over de oorsprong van de elektriciteit die tijdens het voorbije jaar in Vlaanderen geleverd werd, per leverancier en per product.

Independent Certification Schemes

Naast het vanuit Europa verplichte systeem van garanties van oorsprong bestaan er ook “Independent Certification Schemes” (ICS). Een ICS is een merkteken of label en kan als extra vermelding bijgevoegd worden op een GO. Het wijst erop dat een onafhankelijke certificeringsinstantie toeziet op de waarborgen die worden gegeven door het betreffende label.