Garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte

In het voorjaar van 2019 keurde de Vlaamse regering wetgeving goed waardoor een systeem van GO's voor gas en warmte/koude uit hernieuwbare energiebronnen ("groen gas" en "groene warmte") kan worden opgezet. We zijn bezig met de verdere uitwerking hiervan, en nodigen betrokken partijen uit tot dialoog om rekening te kunnen houden met hun noden en bezorgdheden.

Waarom GO's voor groen gas en groene warmte?

Gas uit hernieuwbare energiebronnen mag in het aardgasnet worden geïnjecteerd als het aan de nodige technische eisen voldoet. Dat kan efficiënter zijn dan het gas ter plaatse te verbruiken, bijvoorbeeld wanneer er geen directe nuttige toepassing is voor warmte uit een WKK , of als er bijvoorbeeld geen nuttige warmtevraag is op een plaats waar biogas wordt opgewekt. Dan is het verstandiger het biogas op te waarderen tot biomethaan, dat met zijn hoger methaangehalte via het aardgasnet kan getransporteerd worden naar een nuttige toepassing. Dankzij GO’s voor gas kan het hernieuwbare karakter van dit geïnjecteerde biomethaan getraceerd worden tot bij de eindconsument.

Er ontstaan in Vlaanderen stilaan ook meer en meer warmtenetten, waardoor (al dan niet groene) warmte die anders verloren zou gaan naar een nuttige toepassing wordt getransporteerd. De warmte uit hernieuwbare bronnen die in zo’n net wordt geïnjecteerd komt nu ook in aanmerking voor GO’s.

Zowel voor gas als voor warmte blijft het essentieel dat een groene MWh niet kan worden dubbelgeteld. GO’s zijn nodig om dit te kunnen garanderen.

Voorwaarden

GO's voor groene warmte worden enkel toegekend aan installaties met een thermisch vermogen van meer dan 300 kW. Daarnaast moet de producent voldoen aan de gebruikelijke vereisten voor de toekenning van GO’s. Hierover vindt u meer informatie op de website van het VEKA.

GO’s voor groen gas hangen niet af van het vermogen dat geïnjecteerd kan worden. Over de voorwaarden voor toekenning vindt u meer informatie op de website van Fluxys.

Omzetting van energiedrager

De nieuwe Vlaamse wetgeving laat toe dat inlevering van garanties van oorsprong van de ene energiedrager (bijvoorbeeld gas), kan leiden tot uitreiking van garanties van oorsprong van een andere energiedrager (bijvoorbeeld elektriciteit), als ook fysiek een dergelijke omzetting gebeurt (bijvoorbeeld van gas naar elektriciteit). Voorbeelden hiervan zijn de opwekking van waterstof uit elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, of een warmtenet dat wordt verwarmd op groen gas via een WKK.

Internationale handel

GO's voor groen gas en groene warmte kunnen nog niet internationaal verhandeld worden. Hieraan wordt binnen de AIB gewerkt.

Neem contact op met de VREG indien u als marktpartij geïnteresseerd bent om GO’s voor groen gas of groene warmte uit andere landen te importeren. 

Herkomst vermelden op factuur

Op termijn kan het ook voor gas en warmte verplicht worden de herkomst te vermelden op de factuur. Op dit moment is dat enkel verplicht voor elektriciteit.