Garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte

In het voorjaar van 2019 keurde de Vlaamse regering wetgeving goed waardoor een systeem van GO's voor gas en warmte/koude uit hernieuwbare energiebronnen ("groen gas" en "groene warmte") kan worden opgezet. We zijn bezig met de verdere uitwerking hiervan, en nodigen betrokken partijen uit tot dialoog om rekening te kunnen houden met hun noden en bezorgdheden.

Waarom GO's voor groen gas en groene warmte?

Gas geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen mag, als het aan de technische eisen voldoet, in het aardgasnet worden geïnjecteerd. Dat kan interessant zijn, als er bijvoorbeeld geen nuttige warmtevraag is op een plaats waar biogas wordt opgewekt. Dan is het verstandiger het biogas op te waarderen tot biomethaan, dat met zijn hoger methaangehalte via het aardgasnet kan getransporteerd worden naar een nuttige toepassing. Er ontstaan in Vlaanderen stilaan ook meer en meer warmtenetten, waardoor (al dan niet groene) warmte die anders verloren zou gaan naar een nuttige toepassing wordt getransporteerd. 

Om ook voor gas en warmte te garanderen dat een groene MWh niet dubbel wordt geteld, is een systeem van GO's nodig.

Voorwaarden

GO's voor groene warmte worden enkel toegekend aan installaties met een thermisch vermogen van meer dan 300 kW.

Omzetting van energiedrager

De nieuwe Vlaamse wetgeving laat toe dat inlevering van garanties van oorsprong van de ene energiedrager (bijvoorbeeld gas), kan leiden tot uitreiking van garanties van oorsprong van een andere energiedrager (bijvoorbeeld elektriciteit), als ook fysiek een dergelijke omzetting gebeurt (bijvoorbeeld van gas naar elektriciteit). 

Internationale handel

GO's voor groen gas en groene warmte kunnen nog niet internationaal verhandeld worden. Hieraan wordt binnen de AIB gewerkt.

Herkomst vermelden op factuur

Op termijn kan het ook voor gas en warmte verplicht worden de herkomst te vermelden op de factuur.

Rechtsgrond

Europese Richtlijn EU-2018-2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 houdende de wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude, zoals gepubliceerd op 7 augustus 2019