Algemene info over garanties van oorsprong

Wat zijn garanties van oorsprong?

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de herkomst van energie kan aantonen. Een GO toont aan dat 1 MWh energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, …), of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in het geval van WKK -GO's.

Waarom zijn GO's nodig?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen, een kwalitatieve WKK of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. Hetzelfde geldt voor groen gas dat in het aardgasnet wordt bijgemengd, of groene warmte in een warmtenet .

Een systeem van GO's is daarom de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in een net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”. Wie groene energie wil verbruiken, koopt daarvoor GO's en levert deze in, of laat zijn energieleverancier dat voor hem doen. Wij zorgen voor een betrouwbaar systeem dat dubbeltelling van eenzelfde groene MWh voorkomt.

Waar kan u GO's aanvragen en verhandelen?

Om GO’s te krijgen doet de eigenaar van een productie-installatie een aanvraag bij de betrokken productieregistrator.

De productieregistratoren zijn:

Nadat de aanvraag is goedgekeurd zal de productieregistrator voor iedere installatie maandelijks berekenen hoeveel energie uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Deze berekening gebeurt op basis van de gemeten productie en injectie . De VREG maakt het juiste aantal GO’s aan op de rekening van de producent in het VREG-platform, waar de GO's ook verhandeld kunnen worden.

Hoe lang is een GO geldig?

GO's vervallen twaalf maanden na het einde van de productieperiode van de energie waarvoor de garanties van oorsprong werden toegekend. Daarna kan deze niet meer ingeleverd worden voor de staving van de levering.

De vervaldatum van uw GOs kan u terugvinden in het VREG-platform.

Energie die via een net wordt getransporteerd – bruikbare GO's

Bruikbare GO's worden uitgereikt voor energie:

  • Uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK, én
  • Die aan meerdere gebruikers verdeeld wordt:
    • Ofwel via een openbaar elektriciteits- of gasnet;
    • Ofwel via een gesloten distributienet met vrije leverancierskeuze;
    • Ofwel via een lokaal net met meerdere gebruikers, zoals een warmte- of koudenet;
    • Ofwel via een ander systeem dat gas aan meerdere verbruikers levert, zoals gastankwagens (zgn. “tube trailers”).

Deze GO’s zijn verhandelbaar in het VREG-platform. Ze kunnen gebruikt worden om de herkomst aan te tonen van energie die wordt verbruikt op een andere locatie dan die van de productie-installatie.
Bruikbare GO’s worden enkel worden toegekend bij  groene stroom - en WKK-installaties met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 10 kW.

Energieleveranciers mogen energie enkel verkopen als groene energie (groene stroom, groen gas of groene warmte) of als elektriciteit uit kwalitatieve WKK, als ze daarvoor maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid bruikbare GO’s als bewijsstuk voorleggen aan de VREG. 

Energie die niet via een net wordt getransporteerd – ter plaatse verbruikte GO's

Voor energie uit hernieuwbare bronnen of kwalitatieve WKK die lokaal verbruikt wordt op de plaats van de productie-installatie, of die via een directe lijn naar een eindafnemer wordt vervoerd, worden op verzoek GO's uitgereikt die worden gemarkeerd als 'ter plaatse verbruikt'.

Deze energie wordt niet op het (publieke) net geïnjecteerd en kan dus niet gebruikt worden om de oorsprong te staven van energielevering op een andere locatie dan die van de productie-installatie. Ter plaatse verbruikte GO's zijn niet verhandelbaar.

De eigenaar van de productie-installatie kan ze wel gebruiken om de oorsprong aan te tonen van het energieverbruik op de locatie van de productie-installatie. Deze ter plaatse verbruikte GO’s bewijzen dat de hoeveelheid energie die hij zelf heeft opgewekt en meteen ter plaatse heeft verbruikt, wel degelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK. De eigenaar van de productie-installatie kan de ter plaatse verbruikte GO’s terugvinden in het VREG-platform.

Rechtsgrond

De procedure voor toekenning van garanties van oorsprong en hun inlevering door elektriciteitsleveranciers bij de VREG ligt vast in artikel 7.1/1 van het Energiedecreet en artikel 6.2/3 van het Energiebesluit.

De VREG legde daarbij nog nadere procedures vast voor het gebruik van garanties van oorsprong in beslissing BESL-2011-7 (pdf).