Algemene info over garanties van oorsprong

Wat zijn garanties van oorsprong?

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de herkomst van energie kan aantonen. Een GO toont aan dat 1 MWh energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, …), of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in het geval van WKK -GOs.

Waarom zijn GOs nodig?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen, een kwalitatieve WKK of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. Hetzelfde geldt voor groen gas dat in het aardgasnet wordt bijgemengd, of groene warmte in een warmtenet .

Een systeem van GOs is daardoor de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in een net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”. Wie groene energie wil verbruiken, koopt daarvoor GOs en levert deze in, of laat zijn energieleverancier dat voor hem doen. Wij zorgen voor een betrouwbaar systeem dat dubbeltelling van eenzelfde groene MWh voorkomt.

Waar kan u GOs aanvragen en verhandelen?

Vlaamse GOs worden door de VREG uitgereikt op basis van de aanvragen die eigenaars van productie-installaties indienen bij

Verhandelen van GOs gebeurt in het VREG-platform.

Hoe lang is een GO geldig?

GOs vervallen 1 jaar na de einddatum van de productieperiode, tenzij ze door een oorzaak die niet bij de certificaatgerechtigde ligt, meer dan zes maanden na het einde van de productieperiode worden uitgereikt. In dat geval zijn ze bruikbaar tot 6 maanden na de datum waarop ze worden toegekend.

De vervaldatum van uw GOs kan u terugvinden in het VREG-platform.

Energie die via een net wordt getransporteerd – bruikbare GOs

Bruikbare GOs worden uitgereikt voor energie

  • uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK
  • die via een net wordt getransporteerd: 
    • het openbare elektriciteits- of gasnet
    • een lokaal net, zoals een warmtenet of groen gasnet dat meerdere gebruikers belevert

Deze zijn verhandelbaar in het VREG-platform. Ze kunnen gebruikt worden om de herkomst aan te tonen van energie die wordt verbruikt op een andere locatie dan die van de productie-installatie.

Bruikbare GOs kunnen enkel worden toegekend als er een aparte meting is van de energie die in het net geïnjecteerd wordt. Dat is meestal niet het geval bij groenestroom- en WKK-installaties met een elektrisch vermogen lager dan 10 kW, die gebruik maken van een compenserende of terugdraaiende meter.

Energieleveranciers mogen energie enkel verkopen als groene energie ( groene stroom , groen gas of groene warmte) of als elektriciteit uit kwalitatieve WKK, als ze daarvoor maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid GOs als bewijsstuk voorleggen aan de VREG. Ook niet-Vlaamse GOs kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Energie die niet via een net wordt getransporteerd – ter plaatse verbruikte GOs

Voor energie uit hernieuwbare bronnen of kwalitatieve WKK die lokaal verbruikt wordt op de plaats van de productie-installatie, of die via een directe lijn naar een eindafnemer wordt vervoerd, worden op verzoek GOs uitgereikt die worden gemarkeerd als 'ter plaatse verbruikt'.

Deze energie wordt niet op het (publieke) net geïnjecteerd en kan dus niet gebruikt worden om de oorsprong te staven van energielevering op een andere locatie dan die van de productie-installatie. Ter plaatse verbruikte GOs zijn niet meer verhandelbaar.

De eigenaar van de productie-installatie kan ze wel gebruiken om de oorsprong aan te tonen van het energieverbruik op de locatie van de productie-installatie. Deze ter plaatse verbruikte GO’s bewijzen dat de hoeveelheid energie die hij zelf heeft opgewekt en meteen ter plaatse heeft verbruikt, wel degelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK. De eigenaar van de productie-installatie kan de ter plaatse verbruikte GO’s terugvinden in het VREG-platform.

Rechtsgrond

De procedure voor toekenning van garanties van oorsprong en hun inlevering door elektriciteitsleveranciers bij de VREG ligt vast in artikel 7.1/1 van het Energiedecreet en artikel 6.2/3 van het Energiebesluit.

De VREG legde daarbij nog nadere procedures vast voor het gebruik van garanties van oorsprong in beslissing BESL-2011-7 (pdf).