Waarvoor worden garanties van oorsprong gebruikt?

​1) Maandelijkse inlevering van garanties van oorsprong - Groencheck

Elektriciteitsleveranciers die elektriciteit leveren aan eindafnemers als elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (" groene stroom ") of uit kwalitatieve WKK , moeten maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid garanties van oorsprong (GO's) als bewijsstuk voorleggen aan de VREG. De herkomst van de elektriciteit wordt ook vermeld op de elektriciteitsfactuur.

Hoe wordt het aantal voor te leggen GO's bepaald?

Maandelijks bezorgen de leveranciers ons een lijst van alle afnamepunten waarop ze groene of kwalitatieve WKK-stroom verkochten. De netbeheerders vullen aan hoeveel elektriciteit in de voorbije maand op elke van deze punten werd verbruikt. Op basis daarvan berekenen we het aantal voor te leggen GO's; per 1.000 kWh verbruikte groene of kwalitatieve WKK-stroom moet 1 GO worden voorgelegd.

Controleer uw leverancier met de Groencheck

Via de Groencheck kan een afnemer van groene stroom controleren of zijn leverancier effectief GO's inleverde voor het elektriciteitsverbruik op zijn individuele afnamepunt.

En groene warmte en groen gas?

Sinds dit jaar kan ook voor warmte/koude en gas aangetoond worden dat ze uit hernieuwbare bronnen opgewekt zijn door middel van GO’s. Voor warmte/koude en gas bestaat er echter nog geen verplichting om dit op de factuur te vermelden. In principe kan er wel een contract voor groen gas of groene warmte/koude afgesloten worden, maar de leverancier moet voor dit contract dan op eigen initiatief de nodige GO’s inleveren bij de VREG.

Veelgestelde vragen over de Groencheck

Wat is het verschil tussen Groencheck en Brandstofmix?

De Brandstofmix vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Brandstofmix toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Wat moet ik doen als de resultaten van de Groencheck niet overeenkomen met mijn contract?

Controleer eerst en vooral uw contract en onderzoek welk percentage groene stroom u contractueel heeft afgesproken met uw leverancier. In sommige gevallen doet een contractnaam een bepaalde herkomst uitschijnen, maar wordt dit niet beloofd in het contract.

Neem schriftelijk contact op met uw leverancier en vraag om verduidelijking. Het kan zijn dat het contractueel beloofde groenpercentage niet door alle partijen op dezelfde manier begrepen wordt. Of mogelijk heeft uw leverancier een fout gemaakt in zijn administratie.

Als u geen duidelijke uitleg krijgt of als uw leverancier het beloofde percentage groene stroom niet kan bewijzen, kan u bij ons een klacht indienen. Wij kunnen dan op basis van het antwoord van uw leverancier onderzoeken waar het misging, en we kunnen uw leverancier dwingen om dit recht te zetten. Op basis van uw klacht zullen we onderzoeken of uw leverancier in gebreke is en kunnen we de leverancier een boete opleggen. 

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw leverancier omgaat met zijn beloftes over zijn stroomherkomst, bent u uiteraard vrij om een andere leverancier te kiezen. Via de online Herkomstvergelijker kan u voor alle contracten van alle leveranciers op de Vlaamse energiemarkt eenvoudig nagaan waar hun stroom vandaan komt. Deze gegevens zijn gebaseerd op ingediende garanties van oorsprong per leverancier per type contract in het vorige leveringsjaar.

2) Jaarlijkse brandstofmix

We publiceren jaarlijks een rapport over de oorsprong van de elektriciteit die tijdens het voorbije jaar in Vlaanderen geleverd werd, per leverancier en per product. Deze jaarlijkse brandstofmix moet verplicht vermeld worden op de elektriciteitsfactuur.

Voor het aandeel uit hernieuwbare energiebronnen in deze jaarlijkse brandstofmix baseren we ons op het aantal groene GO's dat in totaal werd voorgelegd door de energieleveranciers voor alle inleverperiodes van het voorbije jaar (zie punt 1). Ook voor het gedeelte afkomstig uit kwalitatieve WKK , worden door de leveranciers WKK-GO's ingeleverd.

Voor het aandeel elektriciteit uit fossiele en nucleaire energiebronnen baseert de leverancier zich op het productiepark van de producenten waarvan hij vorig jaar elektriciteit kocht. Als hij dat niet kent, omdat hij de elektriciteit bijvoorbeeld op een beurs kocht, gebruikt hij het percentage fossiele en nucleaire energiebronnen uit de Belgische residuele mix. Deze residuele mix bevat de herkomst van niet-getraceerde stroom en wordt per land apart berekend door AIB. Meer uitleg over de berekening van de residuele mix staat in het brandstofmixrapport.

Een visuele samenvatting van de meest recente brandstofmix vindt u bij onze cijfers en statistieken over groene stroom en WKK, in dit dashboard.

Herkomstvergelijker

Via de Herkomstvergelijker kan u nagaan uit welke landen en energiebronnen de stroom afkomstig is die een bepaalde leverancier vorig jaar aanbood. U kan dit per contract bekijken of een vergelijking maken tussen verschillende leveranciers en verschillende contracten. De gebruikte gegevens komen uit het Brandstofmixrapport.

Veelgestelde vragen over de Herkomstvergelijker

3) Toewijzen aan een andere verbruiker

Het is mogelijk alle GO's van een bepaalde installatie automatisch “toe te wijzen” aan een andere verbruiker. Dit kan enkel voor GO's die status “Bruikbaar” hebben (dus niet voor ter plaatse verbruikte GO’s) en gebeurt meteen nadat de GO's worden aangemaakt.

Dit systeem staat los van het verkopen van groene energie door leveranciers. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een bepaalde partij de stroom van een nabij gelegen windmolen wil verbruiken (en dus ook alle bijhorende GO’s wil ontvangen). 

Hoe kan u garanties van oorsprong inleveren?

Er zijn twee manieren om GO's in te leveren:

  1. De "standaard" inlevering wordt gebruikt voor de maandelijkse inlevering van elektriciteits-GO's zoals hierboven beschreven. Voor elektriciteit is er immers extra controle in het kader van de Groencheck en de verplichting om de jaarlijkse brandstofmix op de elektriciteitsfactuur te vermelden. 
     
  2. Voor gas- en warmte-GO's is er voorlopig nog geen dergelijke controle of verplichting. Deze GO's kunnen in het VREG-platform worden ingeleverd via het transactietype ‘inlevering eigen gebruik’. Hierbij vermeldt u de periode en de begunstigde (of de productnaam en het geografische gebied) van de energielevering waarvoor de GO's worden ingeleverd. Op aanvraag ontvangt u van ons een "cancellation statement" om deze inlevering voor eigen gebruik te bewijzen.