Verhandelen van steuncertificaten en GO's

Kopen en verkopen van steuncertificaten en garanties van oorsprong (GO's) gebeurt bilateraal. De handelende partijen moeten elkaar zelf vinden, onderling een prijs afspreken en contractuele afspraken maken. Op deze pagina vindt u alle nodige informatie om u daarbij te helpen. Het registreren van de transactie en het overdragen van de certificaten gebeurt vervolgens in het VREG-platform.

Potentiële (ver-)kopers van steuncertificaten en GO's

Hieronder vindt u lijsten van Vlaamse partijen die interesse hebben om steuncertificaten en/of garanties van oorsprong (GO's) te kopen en/of te verkopen. Enkel potentiële (ver-)kopers die daar uitdrukkelijk om gevraagd hebben, werden in de onderstaande lijsten opgenomen:

Lijsten kopers/verkopers groene stroom en WKK

Wil u opgenomen worden in deze lijsten, zodat geïnteresseerde (ver-)kopers u kunnen contacteren?

Stuur dan een e-mail met volgende informatie:

  • Wil u kopen en/of verkopen? Steuncertificaten en/of GO's? Groen en/of WKK?
  • Naam firma
  • Adres
  • Contactpersoon
  • Contactgegevens (tel. en e-mail)

Vergeet niet om nadien wijzigingen van contactpersoon of adressen te melden.

Veilingkalender netbeheerders

De netbeheerders hebben de verplichting om steuncertificaten die hen werden aangeboden in ruil voor de wettelijk vastgelegde minimumsteun, minstens één keer per jaar terug op de markt te brengen. Dit moet gebeuren met als doel (een deel van) de kosten van deze opkoopplicht te recupereren. Zij organiseren hiertoe veilingen, open voor alle geïnteresseerde kopers van Vlaamse steuncertificaten.

De huidige planning van toekomstige veilingen ziet er als volgt uit:

  Netbeheerder

Aankondiging veiling

Deadline veiling

Toewijzing biedingen

November 2019 Elia   5/11/2019

19/11/2019

 
Januari 2020 Fluvius 6/01/2020 29/01/2020 10/02/2020
Februari 2020 Elia 5/02/2020

19/02/2020

 


Voor meer details of vragen rond de veilingen, verwijzen we door naar de netbeheerders. Meer informatie over het aantal steuncertificaten in portefeuille van de netbeheerders is te vinden in onze maandelijkse statistiek ‘Eigendom van steuncertificaten’.

Cijfers en statistieken over groene stroom en WKK

Op de volgende pagina vindt u alle beschikbare statistieken over de handel in steuncertificaten en garanties van oorsprong: cijfers en statistieken groene stroom en WKK. Hier kan u onder andere de gemiddelde prijs van de voorbije maanden terugvinden.

VREG-platform

In het VREG-platform (ook gekend als “certificatendatabank” of “handelsdatabank”) worden transacties van steuncertificaten en garanties van oorsprong (GO's) geregistreerd en worden de certificaten overgedragen tussen verschillende partijen of ingeleverd bij de VREG.

Alle informatie over toegang en gebruik van het platform vindt u in onze handleiding VREG-platform.

Retributie voor verhandelen GO’s groene stroom 

Voor transacties met een uitvoeringsdatum vanaf 1 januari 2020 rekenen we een retributie aan voor het verhandelen van GO’s voor groene stroom. Voor bilaterale verkopen en imports betaalt de koper. Exports worden aan de verkoper aangerekend en inleveringen aan de partij die de GO’s indient.

Volgend bedrag wordt gefactureerd per verhandelde of ingeleverde GO:

Transactietype
Eurocent per verhandelde GO

Inlevering en inlevering eigen gebruik (= vernietigen van een GO zonder groenestroomcontract bij een Vlaamse elektriciteitsleverancier)

1,2

Bilaterale verkoop

1,2

Export

1,4

Import

1,8

Inlevering eigen gebruik + ex domain cancellation (= manuele export naar het buitenland)

2,5

 

Het aanvragen en toekennen van alle GO’s en steuncertificaten is gratis, net als alle transacties met steuncertificaten en met GO’s voor WKK.

 

Juridische informatie

Wettelijk kader

De VREG kreeg in het Energiedecreet de opdracht om de groenestroomcertificaten , warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest  te registreren en te beheren in een centrale databank, hierna de Certificatendatabank genoemd (artikelen 7.1.4 en 7.1./1.1. van het Energiedecreet). Deze decretale taak is verder uitgewerkt in het Energiebesluit (art. 6.1.14 e.v.). 

Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van de webapplicatie van de Certificatendatabank is onderworpen aan algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te beschouwen als aanvullende regels bij de regelgeving rond de certificatendatabank.

Bij het eerste gebruik van de certificatendatabank wordt u gevraagd hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Zonder deze aanvaarding zal u geen toegang krijgen. Ook bij latere wijzigingen van de algemene voorwaarden zal u gevraagd worden deze wijzigingen te aanvaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor de persoonlijke informatie die wordt gevraagd en bewaard in de certificatendatabank verbindt de VREG er zich toe om deze gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We treffen de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft elke gebruiker van de certificatendatabank het recht om een weergave op te vragen van de gegevens die op hem betrekking hebben en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. In principe kan u als gebruiker zelf al uw gegevens zien door in te loggen in de certificatendatabank en sommige gegevens, bv. uw contactgegevens,  kan u daarbij ook zelf wijzigen. Als dit niet lukt, kan u voor de inzage of de verbetering van deze gegevens ook schriftelijk contact opnemen met de VREG via ons postadres (Koning Albert II laan 19, bus 20, 1000 Brussel) of certificatendatabank@vreg.be.

We verbinden ons ertoe om uw gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd, zoals vastgelegd in de hieronder opgelijste machtigingen van de bevoegde instanties.

Samengevat gaat het om een gegevensuitwisseling omwille van volgende doeleinden :  

  • Uw gegevens of die van uw bedrijf en de door u verkochte certificaten aan minimumsteun, zoals geregistreerd in de certificatendatabank, worden doorgegeven aan uw netbeheerder met het oog op een vlotte uitbetaling van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten aan minimumprijs.
  • Voor de eigenaars van zonnepanelen: de gegevens van de certificaten die u werden toegekend en door u werden verkocht  (al of niet aan minimumprijs), met inbegrip van de betrokken transacties in de certificatendatabank, worden overgemaakt aan uw netbeheerder met het oog op de behandeling van uw dossier inzake de toekenning van certificaten vanaf 14 november 2016 en teneinde hem toe te laten u een zicht te geven op deze gegevens via zijn unieke webtoepassing voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten op zijn net; 

Machtigingen

De volgende machtigingen werden bekomen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens door de VREG: 

Op 1 juli 2018 fuseerden de werkmaatschappijen Eandis en Infrax tot  Fluvius .

Specifieke informatie voor de eigenaars van zonnepanelen

De behandeling van de dossiers inzake de toekenning van groenestroomcertificaten en garantie van oorsprong aan installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie (zonnepanelen) gebeurt sinds 14 november 2016 door de netbeheerder van het net waarop de zonnepanelen zijn aangesloten. De eigenaars van zonnepanelen kunnen de gegevens van hun installatie en de certificaten en garanties van oorsprong die voor de elektriciteitsproductie in deze installaties werden toegekend bekijken in een toepassing van hun netbeheerder. 

Europese uitwisseling van garanties van oorsprong

Via de certificatendatabank kan u garanties van oorsprong in- en uitvoeren naar andere Europese landen. De Certificatendatabank is daartoe verbonden met het uitwisselingsplatform (hub) van de Association of Issuing Bodies (AIB), een samenwerkingsverband tussen uitreikende instanties van garanties van oorsprong in Europa, waaronder de VREG. Meer info hierover op de website van AIB.

Informatie voor de inwoners van de faciliteitengemeenten/ Information pour les habitants des communes à facilités

De inwoners van de verschillende faciliteitengemeenten hebben altijd de mogelijkheid om een samenvatting van de verschillende webpagina’s op te vragen in het Frans.

U kan deze webpagina’s opvragen via een brief gericht aan VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel waarin uitdrukkelijk verzocht wordt een samenvatting van de betreffende webpagina’s in het Frans te ontvangen.

Il est loisible aux habitants des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Hestappe et Fourons de demander un résumé en français, de l’information publiée sur ce site. A cet effet, il suffit d’envoyer votre demande formelle par lettre, adressée au "VREG, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 19, 1000 Brussel", en précisant l’information désirée.

Lees verder