Europese handel in garanties van oorsprong

Wat is Europese handel in garanties van oorsprong?

Ook in andere Europese landen worden garanties van oorsprong (GO's) uitgereikt voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK . Dat is verplicht vanuit Europa.

Dergelijke GO's kunnen onder bepaalde voorwaarden naar ons systeem worden geïmporteerd. Leveranciers kunnen ze vervolgens hier gebruiken om aan te tonen dat ze energie uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve WKK leverden. Omgekeerd kunnen ook Vlaamse GO's geëxporteerd worden naar andere Europese landen.

Wie organiseert de Europese handel in GO's?

De VREG maakt deel uit van de “Association of Issuing Bodies” (AIB). Dit is een Internationale Vereniging die de herkomst van energie in Europa wil garanderen.

Daartoe ontwikkelden zij het “European Energy Certification System” (EECS), een geheel van regels die ervoor zorgen dat een GO uniek kan geïdentificeerd worden, alle nodige informatie bevat, en dat ze gestandaardiseerd zijn over alle deelnemende landen/regio's heen.

Wij hebben onze interpretatie van de EECS regels verduidelijkt in een specifiek domeinprotocol voor Vlaanderen, dat u vindt op de website van AIB

AIB baat ook de “AIB Hub” uit, een softwareplatform waarin GO's in dit gestandaardiseerd formaat internationaal kunnen worden uitgewisseld.

Met de combinatie van beide systemen garandeert AIB dat iedere GO slechts éénmaal kan worden gebruikt in gans Europa om de herkomst van elektriciteit aan te tonen.

Welke GO's kunnen in Vlaanderen geïmporteerd en gebruikt worden?

  • In Vlaanderen kunnen enkel GO's worden geïmporteerd die zijn aangemaakt door een instantie die lid is van de AIB, én die afkomstig zijn uit de landen van de Europese Economische Ruimte. Dat zijn de landen van de EU + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
    Zwitserse en Servische GO's kunnen dus niet in Vlaanderen ingevoerd of gebruikt worden, hoewel Zwitserland en Servië lid zijn van de AIB. 
     
  • Bovendien kunnen enkel GO's geïmporteerd worden die zijn uitgereikt voor energie die niet op de plaats van productie gebruikt is.
    In Zweden worden ook bruikbare GO's uitgereikt voor elektriciteit die op de plaats van productie verbruikt is. Deze Zweedse ter plaatse verbruikte GO's kunnen vooralsnog niet worden onderscheiden van de Zweedse GO's die zijn uitgereikt voor elektriciteit die op het net is geïnjecteerd. Om dubbeltelling te vermijden, kunnen Zweedse GO's daarom niet in ons systeem geïmporteerd worden. Meer informatie hierover is te vinden in BESL-2019-34.

Elk lid van de AIB mag bijkomende regels opleggen rond welke GO's aanvaard worden, hoe de vervaldatum van een GO wordt bepaald, enzovoort. Een overzicht van de voorwaarden per uitreikende instantie is hier te vinden.

Naar welke landen kunnen GO's vanuit Vlaanderen geëxporteerd worden?

Vanuit Vlaanderen kunnen GO's geëxporteerd worden naar alle andere leden van de AIB die ook behoren tot de Europese Economische Ruimte.

Exporteren van Vlaamse WKK-GO's

Technisch is het VREG-platform niet klaar om Vlaamse WKK-GO's elektronisch te exporteren. Import van niet-Vlaamse WKK-GO's is wel mogelijk via de AIB Hub.
Door een ‘Ex-Domain Cancellation Agreement' kan er eventueel op een alternatieve manier gezorgd worden voor export van Vlaamse WKK-GO’s. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Rechtsgrond

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De relevante bepalingen over garanties van oorsprong staan in artikel 15.

Vanaf ten laatste 30 juni 2021 treedt Richtlijn 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in werking. De relevante bepalingen over garanties van oorsprong staan hier in artikel 19.

De Europese richtlijnen inzake Garanties van Oorsprong zijn omgezet in het Vlaamse Energiebesluit en Energiedecreet.