Veelgestelde vragen over energiedelen

Waarom zijn nog niet alle wettelijk verplichte vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop mogelijk? Wat doet de VREG daaraan?

Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop zijn nieuwe activiteiten. Artikelen 7.2.1 en 7.2.2, §2 van het Energiedecreet regelen die nieuwe activiteiten. Die bepalingen traden in werking op 1 januari 2022. Dat gebeurde met een besluit van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurde het besluit in december 2021 definitief goed. Eind december 2021 verscheen het besluit in het Belgisch Staatsblad.  

Voorafgaande ontwerpregelgeving 
Tot het besluit van de Vlaamse Regering definitief werd goedgekeurd, voorzag de ontwerpregelgeving een gefaseerde invoering van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Na het advies van de Raad van State werd die fasering op het laatste moment geschrapt. Dat doorkruiste de implementatievoorbereidingen van Fluvius en de VREG. Wij legden in augustus 2021 met BESL-2021-51 een consultatieprocedure op. Met die consultatie moest Fluvius belanghebbenden betrekken bij de implementatie.   

Eerste versie protocol 
Voor energiedelen in gebouwen had Fluvius al een consultatieprocedure doorlopen en een voorstel van protocol ingediend. Volgens de fasering in de ontwerpregeling zou in de eerste fase namelijk alleen die vorm van energiedelen worden ingevoerd. Het protocol omschrijft hoe energiedelen in gebouwen technisch werkt.  

We keurden dat protocol goed met BESL-2021-146. Zo was die vorm van energiedelen al mogelijk vanaf 1 januari 2022. 

Tweede versie protocol 
De VREG spoorde Fluvius aan zo snel mogelijk ook de andere vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop mogelijk te maken door het protocol aan te vullen. Fluvius stelde ondertussen een nieuwe versie van het protocol op. Die nieuwe versie regelt energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw, energiedelen met uzelf en persoon-aan-persoonverkoop. Voorlopig geldt daarbij de voorwaarde dat alle deelnemers een afnamecontract hebben bij dezelfde leverancier.  

We keurden de tweede versie van het protocol goed met BESL-2022-57. Die versie geldt vanaf 1 juli 2022. 

Handhavingsbeslissingen 
Toch stelden we vast dat nog altijd niet alle vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop mogelijk zijn. Daarom hebben wij een aantal handhavingsbeslissingen genomen. Met die beslissingen willen we Fluvius aanzetten om de wetgeving na te leven. Een uitgebreid traject van ingebrekestellingen en hoorzittingen ging aan de beslissingen vooraf. We hebben de elektriciteitsdistributienetbeheerders een administratieve geldboete opgelegd.  

Fluvius heeft aangegeven alle vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop vanaf januari 2023 mogelijk te maken. De volgende versie van het protocol zal dan ook energiedelen in een energiegemeenschap regelen. En de voorwaarde dat alle deelnemers een contract moeten hebben bij dezelfde leverancier zal wegvallen. Gebeurt dat niet? Dan moeten de elektriciteitsdistributienetbeheerders vanaf 1 februari 2023 een administratieve geldboete betalen per kalenderdag dat ze de wet niet naleven. 

Consultatie derde versie protocol 
Fluvius organiseert een consultatie over de derde versie van het protocol. Die consultatie loopt van 29 juli 2022 tot en met 19 september 2022. 

Meer informatie over die consultatie vindt u op de website van Fluvius

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik wil mijn overschot aan zonne-energie delen (met mezelf) of verkopen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw leverancier. Vraag na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn. Zo moet elke locatie/deelnemer een digitale meter hebben en voorlopig een afnamecontract bij dezelfde elektriciteitsleverancier. Vraag uw leverancier om meetregime 3 te activeren. Met meetregime 3 geeft u Fluvius de toestemming om kwartierwaarden uit de digitale meter uit te lezen en die door te sturen naar de leverancier. Zo kan uw leverancier uw elektriciteitsfactuur en die van de andere locatie(s)/deelnemer(s) automatisch aanpassen.  

Meldt u aan in Mijn Fluvius. Daar staan alle verdere stappen die u moet nemen toegelicht. 

Doet u aan persoon-aan-persoonverkoop? En wil u uw energie niet gratis wegschenken? Spreek dan met de ontvanger van uw energie onderling een prijs af. U bepaalt zelf hoe u die afspraak (contractueel) regelt.  

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik vraag meetregime 3 aan bij mijn leverancier om aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop te doen. Mag mijn leverancier dat weigeren?

Nee. Uw leverancier is verplicht om op uw vraag meetregime 3 voor u aan te vragen bij Fluvius . Die verplichting volgt uit Art. 4.2.13, §2 en §3 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.   

U vraagt bij uw leverancier best wel na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn.

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Moet ik nettarieven betalen voor de energie die ik ontvang via zonnedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop?

Ja. Voor de ontvangen energie valt enkel de energiecomponent aan uw leverancier weg. U betaalt voor die energie dus wel nog nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik ontvang energie via energiedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop. Welk voordeel levert mij dat op?

Heeft de energiedeler of -verkoper een overschot aan zonne-energie in een bepaald kwartier? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van uw elektriciteitsverbruik in dat kwartier. Verbruikt u op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. Hoeveel kWh zonne-energie u ontvangt hangt dus af van de hoeveelheid energie die de deler of verkoper injecteert op het net én de mate waarin u op die momenten verbruikt. 

Voor elke ontvangen kWh zonne-energie valt de energiecomponent aan uw leverancier weg. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiecomponent gemiddeld is. Let op: de energiecomponent die u betaalt hangt af van het contract met uw leverancier. Het bedrag per kWh kan dus afwijken van de gemiddelde cijfers op onze website. U blijft voor de ontvangen energie wel nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling betalen. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

‘De ontvanger’ van mijn gedeelde of verkochte energie verbruikt in een bepaald kwartier minder dan ik zelf injecteer op het net. Wat gebeurt er met de overgebleven energie?

De overgebleven energie wordt aan u (= de energiedeler of -verkoper) toegewezen. U kan voor die energie een terugleveringsvergoeding ontvangen van uw leverancier.  

Lees meer over de effectieve toepassingsregels van energiedelen en persoon-persoonverkoop op de website van Fluvius

Algemene info over energiedelen vindt u hier.