Omschakeling naar rijk gas

In Vlaanderen verdelen Eandis en Infrax momenteel nog twee types aardgas: rijk gas en arm gas. Omdat de aanvoer van arm gas stopt in 2030 moeten verschillende regio's omschakelen naar rijk gas.

Via de website van uw distributienetbeheerder kan u controleren of uw adres in het omschakelingsgebied valt en de voorlopige timing wanneer uw regio zal worden omgeschakeld.

Als u niet weet wie uw netbeheerder is, kan u dat zoeken via www.vreg.be/nl/wie-is-uw-netbeheerder

Om veiligheidsredenen (CO-gevaar, brandgevaar …) moeten alle gastoestellen binnen het omschakelingsgebied gecontroleerd worden. Het gaat meestal over verwarmingstoestellen (verwarmingsketels, boilers, kachels, convectoren en haarden) en kooktoestellen (ovens, kookplaten en fornuizen).

De eigenaar van het toestel betaalt de kosten van de controle.  Dit geldt ook als u huurt, tenzij het anders bepaald is in het huurcontract. U krijgt hierover een brief van uw netbeheerder of van uw gasleverancier. U kan dit nazicht in de mate van het mogelijke combineren met het verplichte tweejaarlijks onderhoud van uw stooktoestel.

Uitzondering: toestellen die werken op propaangas of butaangas uit gasflessen moeten niet worden gecontroleerd.

Meer informatie

Controles en bevoegde technici – Departement Omgeving Vlaanderen:
www.omgevingvlaanderen.be/gasverandert

De omschakeling – Federale OverheidsDienst Economie:
www.gasverandert.be - +32 (0)800 120 33 - info.eco@economie.fgov.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700