Handelsdatabank

In de certificatendatabank moeten producenten van groene stroom de verkoop van hun steuncertificaten en/of garanties van oorsprong registreren. Deze databank biedt echter geen handelsplatform voor transacties van steuncertificaten of garanties van oorsprong. De handel heeft overwegend het karakter van een bilaterale markt waarbij de handelende partijen elkaar kennen en zelf moeten vinden. Dit heeft een aantal nadelen, omdat bepaalde partijen in die situatie marktmacht kunnen uitoefenen.

Om dit te vermijden werd in 2009 een elektronisch beursplatform opgestart voor de verhandeling van steuncertificaten groene stroom en warmtekracht-koppeling. Dit gebeurde door een verbinding tussen onze databank en de Green Certificate Exchange (GCE) van de Belgische energiebeurs BelPEx.

Door de situatie van structurele overschotten op de markten voor steuncertificaten, ligt de werking van de BelPEx GCE op dit moment stil.

Meer informatie: BelPEx GCE

Splitsing van steuncertificaten en garanties van oorsprong

In het verleden werden in de databank steuncertificaten groene stroom/ warmtekracht-koppeling en garanties van oorsprong als één steuncertificaat uitgereikt aan de producenten van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen/eigenaars van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties.

Sinds 1 juli 2013 worden steuncertificaten en garanties van oorsprong als afzonderlijke steuncertificaten in de databank beheerd. Steuncertificaten en garanties van oorsprong worden op deze manier los van elkaar verhandeld en ingediend. Deze splitsing gebeurde in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15.3.5/4 van het Energiedecreet.

Werking van de databank

De VREG beheert de toegekende steuncertificaten in een gratis online databank. Per certificaat worden onder andere de volgende gegevens geregistreerd: de eigenaar van het certificaat, het registratienummer, een aantal gegevens over de productie-installatie (productieplaats, nominaal vermogen...), de gebruikte hernieuwbare energiebron, het jaar en de maand van productie...

In de databank wordt ook geregistreerd of het certificaat al werd ingediend in het kader van de certificatenverplichting en, indien dit nog niet het geval is, of het wel aanvaard kan worden door de VREG wanneer het wordt ingediend om te voldoen aan de certificatenverplichting.

Gebruikers van deze databank zijn producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, eigenaars van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties, elektriciteitsleveranciers, toegangshouders en handelaars in steuncertificaten groene stroom/ warmtekracht-koppeling en/of garanties van oorsprong.

Van zodra u een account heeft, kan u transacties van steuncertificaten en/of garanties van oorsprong uitvoeren. Let wel, elke gebruiker van de databank heeft enkel zicht op de eigen verhandelde steuncertificaten en/of garanties van oorsprong.

Alle informatie over de databank via www.vreg.be/nl/certificatendatabank-0 

Handel en inlevering

De VREG faciliteert de werking van de markt voor steuncertiifcaten groene stroom en warmtekracht-koppeling door middel van de handelsdatabank. Transacties van steuncertificaten worden in de databank verwerkt. Aan de eigenaars van steuncertificaten is de verplichting opgelegd om de verkoop van steuncertificaten te melden aan de VREG: in het bijzonder moet de koper, de verkochte steuncertificaten en de gehanteerde prijs gemeld worden. Op basis hiervan berekent en publiceert de VREG maandelijks een gemiddelde verkoopprijs.

In de databank vindt u een handleiding die u helpt bij het verhandelen. Het is de verkoper die de transactie start door een koper aan te duiden.

Het aantal verhandelde steuncertificaten en de gemiddelde marktprijs vindt u terug bij de statistieken op onze website.

De procedure om via de databank steuncertificaten in te leveren voor de quotumverplichting lijkt sterk op een gewone verkoop. Een steuncertificaat kan maar één keer gebruikt worden voor de certificatenverplichting.

Voorlegging van garanties van oorsprong door leveranciers in de handelsdatabank - praktisch

  • Openen GO-inleverperiode: de VREG merkt per elektriciteitsleverancier aan hoeveel GOs er moeten worden voorgelegd, dit op basis van:
    • de afnamecijfers die de VREG van de netbeheerders ontvangt, conform de procedure uiteengezet in BESL-2011-7 voor de brandstofmix: het aantal GOs dat de leverancier schriftelijk aan de VREG overmaakt om te gebruiken voor de brandstofmix.
  • De leverancier legt de GOs voor in de databank via het transactietype ‘'Inleveren’. Hij selecteert de leveringsmaand waarvoor hij GOs voorlegt (= de eerstvolgende openstaande leveringsmaand van de groenrapportering).
  • Afsluiten GO-inleverperiode: na het voorleggen van het vooropgestelde GO-quotum kan de leverancier zelf de inlevermaand afsluiten (op voorwaarde dat er al een GO-quotum beschikbaar is voor een volgende inleverperiode). Bij het afsluiten van een leveringsmaand met een overschot aan ingeleverde GOs kan de leverancier ervoor kiezen om dit overschot terug vrij te geven in zijn GO-portefeuille, dan wel het overschot over te dragen naar de volgende voorleggingsperiode. Hierbij worden altijd de oudste GOs gebruikt door de certificatendatatank en worden de jongste GOs overgedragen. Na de inleverperiode (bij de groenrapportering bedraagt deze 10 werkdagen) kan ook de VREG de periode afsluiten voor alle leveranciers. Bij het afsluiten van een leveringsmaand met een teveel aan voorgelegde GOs worden ook hier altijd de oudste GOs gebruikt door de certificatendatabank en worden de jongste GOs overgedragen naar de volgende voorleggingsmaand.

Meer informatie vindt u in een aantal handleidingen.

Is er btw van toepassing op de handel en inlevering?

Steuncertificaten, garanties van oorsprong en de betrokken elektriciteit mogen afzonderlijk verkocht worden. De handel in steuncertificaten s is in sommige gevallen wel aan btw onderworpen:

De verkoop van steuncertificaten door producenten en netbeheerders in het raam van een economische activiteit is aan de btw onderworpen. Anderzijds ontstaat  hierdoor een recht op aftrek van de btw die wordt geheven bij de aankoop van de steuncertificaten en bij de verhandeling ervan.

De verkoop van steuncertificaten door particulieren die deze steuncertificaten hebben verkregen in het raam van een privéproductie van groene energie (bijvoorbeeld met zonnepanelen), ontsnapt aan de btw aangezien die verkopers niet handelen in het raam van een economische activiteit en bijgevolg volgens de artikelen 2 en 4 van het btw-Wetboek niet btw-plichtig zijn.

Maar, als de omvang van de installatie voor de particulier een productie mogelijk maakt die ruimschoots het verbruik van zijn woning overschrijdt, dan krijgt de betrokkene de hoedanigheid belastingplichtige indien hij het overschot aan een elektriciteitsleverancier verkoopt.

Zowel de verkoop van groene elektriciteit als de verkoop van de steuncertificaten zal in dat geval onderworpen zijn aan de btw. Dat zal evenwel geen gevolg hebben omdat zowel de particulier als de elektriciteitsleverancier het recht hebben de btw af te trekken.

De particulier kan aanspraak maken op de vrijstelling waarin is voorzien in artikel 56, §2 van het btw-Wetboek, dit wil zeggen wanneer de jaaromzet afkomstig uit de elektriciteitsproductie niet meer bedraagt dan 5.580 euro per kalenderjaar.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700