Btw-regeling handel in steuncertificaten

Bron: FOD Financiën – Algemene administratie van de Fiscaliteit

Verhandeling van steuncertificaten groene stroom en WKK en garanties van oorsprong uit Belgische productie

De verhandeling van steuncertificaten en van garanties van oorsprong die worden verkregen ingevolge de eigen elektriciteitsproductie, wordt aangemerkt als een dienst zoals bedoeld door artikel 18, §1, tweede lid, 7°, van het Btw-Wetboek (administratieve beslissing nr. E.T. 113.522 van 26 februari 2008) en is in principe onderworpen aan de btw tegen het normaal tarief dat thans 21 % bedraagt.
 

Niet alle producenten van steuncertificaten en garanties van oorsprong zijn echter btw-plichtig:

Indien de betrokkene evenwel geen belastingplichtige is, noch voor de levering van elektriciteit (wegens terugdraaiende teller of wegens de geringe omvang van de leveringen; de normen hiervoor zullen worden bepaald in een door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën te realiseren publicatie), noch voor enige andere werkzaamheid, handelt hij niet in de uitoefening van een economische activiteit. Hij wordt voor de verkoop van de steuncertificaten en/of garanties van oorsprong niet als belastingplichtige in de zin van artikel 4 van het Btw-Wetboek aangemerkt en die verkoop is niet aan de btw onderworpen.

Indien de betrokkene belastingplichtige is voor de levering van door hem opgewekte elektriciteit en/of voor een andere werkzaamheid, is de verhandeling van de steuncertificaten en/of garanties van oorsprong in zijnen hoofde onderworpen aan de btw tegen het normaal tarief, behoudens de eventuele toepassing in hoofde van de betrokken belastingplichtige van de vrijstelling voor kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56, §2, van het Btw-Wetboek (kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet niet meer bedraagt dan 5.580 euro).

Internationale handel in garanties van oorsprong

Een verhandeling van garanties van oorsprong wordt aangemerkt als een dienst die plaats vindt in een B2B-situatie overeenkomstig artikel 21 §2 van het Btw-Wetboek daar waar de ontvanger van de dienst gevestigd is.

Wanneer bijgevolg een Belgische belastingplichtige garanties van oorsprong verkoopt aan een belastingplichtige ontvanger gevestigd in een andere Lidstaat, vindt de dienst niet in België plaats en zijn de Belgische btw-regels niet van toepassing. Overeenkomstig artikel 53decies, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek is België evenwel de bevoegde Lidstaat m.b.t. de factureringsregels. De vermeldingen bedoeld in art. 5 van het KB 1 moeten aangebracht worden, met dien verstande dat in de plaats van de vermelding van de tarieven en van het totaalbedrag van de verschuldigde belasting, de vermelding "btw verlegd"  ("reverse charge", "autoliquidation",...) moet opgenomen worden. De Belgische belastingplichtige neemt de handeling op in rooster 44 van zijn periodieke aangifte en vermeldt deze handeling eveneens in zijn intracommunautaire opgave.

Wanneer een in een andere Lidstaat gevestigde belastingplichtige garanties van oorsprong verkoopt aan een Belgische belastingplichtige vindt de dienst in België plaats en zijn de Belgische btw-regels van toepassing. Overeenkomstig artikel 51, §2,1° is de btw verschuldigd door de ontvanger van de dienst wanneer de dienstverrichter een belastingplichtige is die niet in België gevestigd is. De Lidstaat van de dienstverrichter is bevoegd inzake de factureringsregels. De Belgische belastingplichtige neemt de handeling op in rooster 88 (maatstaf van heffing) en rooster 55 (btw) van zijn periodieke aangifte.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700