Investeringsplannen 2021-2023

Investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder plaatselijk vervoernet van elektriciteit

Op 15 december 2020 beoordeelde we de investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Ze bestrijken een periode van drie jaar en geven dus een idee welke investeringen in de pijplijn zitten voor de periode 2021-2023. Het investeringsplan van de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit werd goedgekeurd. We keurden de ingediende investeringsplannen van de distributienetbeheerders niet goed. Aan de distributienetbeheerders is gevraagd om de ingediende investeringsplannen aan te passen en opnieuw in te dienen tegen 30 maart 2021. De gevraagde aanpassingen betreffen:

Een aanpassing van de belastingsvoorspelling van het middenspanningsnet, de voorspelling dient een onderbouwing te hebben die minstens rekening houdt met volgende items:

 1. Voorspelling van de belasting dient per feeder te worden opgegeven;
  a.Diversificatie per gerapporteerde feeder met argumentatie;
  b. Voorspelling van de belasting moet onderscheid maken in afname en injectie ;
  c. Per type aangesloten netgebruikers dient een onderbouwde voorspelling te worden gegeven.
 2. Een onderbouwde afweging van het vervangingsbeleid van het laagspanningsnet
  a. Een technische en economische afweging van de  gehanteerde capaciteit bij een normale vervanging van het bestaande net;
  b. Een technische en economische afweging van  proactieve investeringen ten opzichte van gerichte investeringen bij capaciteitsproblemen;
 3. Een onderbouwde technische en economische afweging van het beleid inzake 230 V-netten
  a. Een technische en economische afweging van het ter beschikking stellen van 400 V ten opzichte van het vervangen van 230 V-netten door 400 V-netten
  b. Een technische en economische afweging van het proactief aanleggen van 400 V-netten

Beslissingen 2020-109 tot 2020-119 in de documentendatabank.

Op 30 maart 2021 dienden de distributienetbeheerders de investeringsplannen opnieuw in met de gevraagde aanpassingen. Op 29 juni 2021 oordeelden we dat de aangepaste investeringsplannen van de distributienetbeheerders voldoen aan de vereisten geformuleerd in het Energiedecreet.

Beslissingen 2021-38 tot en met 2021-47 in de documentendatabank.

Van de analyse van de investeringsplannen maakten we een rapport (RAPP-2021-05).

Belangrijkste conclusies:

 • De aangehouden capaciteit van het middenspanningsnet is voldoende onderbouwd voor de komende 3 jaar;
 • Het gehanteerde beleid voor het laagspanningsnet stelt de distributienetbeheerders in staat om in de komende 3 jaar te blijven voldoen aan de vereisten geformuleerd in het Energiedecreet;
 • De distributienetbeheerders hebben een beleid om versneld voor iedere netgebruiker een 400 V-net ter beschikking te stellen.

Investeringsplannen van de aardgasdistributienetbeheerders

Op 22 december 2020 keurden we de investeringsplannen van de aardgasdistributienetbeheerders goed. Ze bestrijken een periode van drie jaar en geven dus een idee welke investeringen in de pijplijn zitten voor de periode 2021-2023.

Belangrijkste conclusies rapport investeringsplannen aardgas

 • De volgende jaren wordt er opnieuw een vertraging ingebouwd in de uitbreiding van de netten.
 • Een aanvraag voor een bijkomende injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet werd ingediend in 2020
 • De conversie van netten met laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas wordt verdergezet en versneld met verwachte einddatum 2024 in de plaats van 2029.

De distributienetbeheerders maken hun investeringsplannen ook publiek zoals dit eerder al van toepassing was voor de beheerder van het plaatselijk vervoernet. Dit volgt uit een bepaling in de Technische Reglementen om meer transparantie te brengen in de planning en de uitvoering van de investeringen in de distributienetten.

We overlegden met de distributienetbeheerders over het concept van dit publieke investeringsplan. Niet alle elementen die relevant zijn voor ons als toezichthouder hebben evenveel toegevoegde waarde voor de geïnteresseerde lezer. Anderzijds willen we wel concrete informatie meegeven die nuttig kan zijn, onder meer met het oog op het inplannen van nieuwe locaties voor productie-installaties of industriële projecten.

U vindt deze investeringsplannen op de websites van 

•  Elia
•  Fluvius 

Als regulator moeten we het evenwicht bewaken tussen drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de betalen nettarieven.

Drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de tarieven die de netgebruikers worden aangerekend. 

Zo worden de investeringsplannen beoordeeld vanuit de kennis die we opdoen bij de beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening. Dit vormt al jaren de basis van ons regulatoir (technisch) toezicht. De specifieke pijnpunten die uit de kwaliteitsanalyse naar boven komen (zoals het optreden van regelmatige onderbrekingen of modulatie van de toegang), kunnen worden aangepakt door gerichte investeringsprojecten. 

Sinds de invoering van de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020 is er ook een verband gelegd tussen de kwaliteit van dienstverlening en de tarieven. De registratie van een aantal kwaliteitsindicatoren in deze periode zal een financiële bonus of malus opleveren in de volgende regulatoire periode.

Ten slotte willen we ook het derde evenwicht bewaken, dat tussen tarieven en investeringen. Daartoe werken we op twee assen:

 • Enerzijds maken we werk van de implementatie van de Europese wetgeving inzake aansluitingen met flexibele toegang tot de netten. Dit moet ertoe leiden dat de netbeheerders oordeelkundig kunnen afwegen tussen bijkomende netinvesteringen of modulatie met vergoeding voor de producent. Dit alles met als doel om meer HEB te kunnen aansluiten tegen een zo laag mogelijke kost voor de maatschappij.
 • Anderzijds willen we een zicht krijgen op de mogelijke gevolgen van de investeringsplannen op tarifair vlak. We hebben daarom gevraagd aan de netbeheerders dat ze hun rapportering over de investeringsplannen aanvullen met informatie over de bijhorende investeringsbudgetten.