Consultaties

In het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt doen wij regelmatig openbare raadplegingen. Wij vragen over verschillende onderwerpen input om die te gebruiken bij het opmaken van adviezen, mededelingen, beslissingen, …

Richtlijnen

Het houden van publieke consultaties bij onze belanghebbenden is een belangrijk proces.
Daarom legden we interne richtlijnen vast voor de publieke consultaties die we organiseren in het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

Doel hiervan is duidelijkheid te verschaffen over het verloop van het consultatieproces en hoe we omgaan met de eventuele vertrouwelijkheid van de overgemaakte opmerkingen tijdens een consultatie.

Richtlijnen publieke consultatie

Consultatiekalender 2018

Overzicht van de consultaties per kwartaal

Periode (indicatief)

Onderwerp consultatie

Q4 Herziening van de technische reglementen distributie elektriciteit en aardgas
Q4 Voorstel tot wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 n.a.v. ontwerpdecreet 'digitale meter'.
Q4 Energieovernamedocument (alle regulatoren)

Open consultaties

 • Consultatie wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 (CONS-2018-07)

Wij starten een publieke bevraging over een voorstel van wijziging van de tariefmethodologie. Met deze methodologie keuren we de distributienettarieven goed. De wijziging lijkt ons noodzakelijk naar aanleiding van het ontwerpdecreet ‘digitale meter’ dat zal beslissen over de uitrol van de digitale meter vanaf 2019.

Een prosument met een digitale meter zal, volgens de huidige tariefmethodologie, geen prosumententarief meer aangerekend krijgen, maar wel een nettarief op de totale afname van elektriciteit van het net.

Voor de afrekening van andere onderdelen van de energiefactuur voorziet het ontwerpdecreet ‘digitale meter’ wel nog in het virtueel terugdraaien van de teller bij prosumenten.

Omdat onder de verwachte omstandigheden de marktsystemen nog niet volledig klaar zullen zijn voor de uitrol van de digitale meter bij prosumenten stellen wij in deze bevraging het volgende voor, voor wat de nettarieven betreft:

 • We staan toe dat de prosument gedurende het jaar 2019 na de plaatsing van de digitale meter nog altijd behandeld wordt alsof hij nog een terugdraaiende teller zou hebben. Pas na de eerstvolgende meteropname na 31 december 2019 zal de prosument met digitale meter overgaan naar het voorziene gebruik van de digitale meter, dus met nettarief op basis van de bruto energieafname en zonder aanrekening van het prosumententarief. Deze meteropname kan zijn naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname, leverancierswissel, tariefwissel.
 • Bij de plaatsing van een digitale meter bij een prosument na 31 december 2019 geldt een gelijkaardige regeling. Hij wordt in eerste instantie nog altijd behandeld alsof hij een terugdraaiende teller zou hebben. Pas na de eerstvolgende meteropname (naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname, leverancierswissel of tariefwissel) gaat hij over naar het voorziene gebruik van de digitale meter, dus met nettarief op basis van de bruto energieafname en zonder aanrekening van het prosumententarief. Als dit de jaarlijkse afrekening is, kan hij op die manier de eventueel ondertussen opgebouwde productieoverschotten behouden.

De consultatietermijn loopt van 22 oktober tot en met 6 december 2018.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reacties via tarieven@vreg.be.

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u ons contacteren via het gratis nummer 1700 of via tarieven@vreg.be.

 • Consultatie herziening Technische Reglementen Distributie (CONS-2018-06)

We organiseren een derde consultatie in het kader van de lopende herziening van de Technische Reglementen Distributie (TRDE/G).

Al bij aanvang van het huidige herzieningsproces zagen wij de nood om de structuur van het TRDE/G volledig te herzien. Deze nieuwe structuur werd al eerder geconsulteerd (CONS-2016-01).

Het voorliggende ontwerp van TRDE werd opgesteld na overleg met verschillende partijen over de diverse thema’s die aanleiding gaven tot deze herziening, waaronder: de nieuwe marktprocessen (MIG 6), databeheer, systematische gegevensuitwisseling aan gemandateerde derde partijen (MIG TPDA), privacy, digitale meters en flexibiliteit. We organiseerden over deze eerste tekst een consultatie in november 2017 (CONS-2017-02).

Samen met het consultatieverslag van CONS-2017-02 leggen we nu een tweede ontwerptekst van het TRDE voor. Op deze manier bieden we de belanghebbenden niet alleen de mogelijkheid om te verifiëren op welke manier we omgingen met de ontvangen reacties, maar ook om hierop nogmaals te reageren. We vinden deze extra consultatie opportuun omdat de TRD-herziening een heel grondige herziening is. Naast de nieuwe ontwerptekst van het TRDE leggen we nu ook een ontwerptekst van het TRDG ter consultatie voor.

Na afloop van deze consultatie stellen we een consultatieverslag op waarin we beschrijven op welke wijze we omgaan met de ontvangen reacties. Na verwerking en bespreking stellen we de definitieve tekst van het TRDE en TRDG op, dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Met de vooropgestelde planning streven we naar inwerkingtreding van de nieuwe reglementen in het voorjaar van 2019.

De consultatietermijn loopt van 26 september tot en met 14 november 2018.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reacties via het feedbackformulier, te versturen naar netbeheer@vreg.be.

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Pauline Ottoy op het gratis nummer 1700 of via netbeheer@vreg.be.

Gesloten consultaties 2018

 • Consultatie ontwerpadvies noodleveranciersregeling (CONS-2018-01)
 • Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 (CONS-2018-02)
 • Consultatie over de criteria ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen bij elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders (CONS-2018-03)
 • Consultatie over de ontwerpbeslissingen inzake de vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi uit elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen over de exploitatiejaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 (CONS-2018-04)
 • Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 (CONS-2018-05)

Gesloten consultaties 2017

 • Herziening technische reglementen distributie (CONS-2017-02). Meer details
 • Het rendabel deel van de kosten voor de aanleg van een toevoerleiding op het openbaar domein tussen het bestaande aardgasdistributienet en de wooneenheid, gebouw of verkaveling (CONS-2017-03)
 • Consultatie vast te leggen criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van Europese netcodes (CONS-2017-01)
   

Gesloten consultatie 2016

 • Consultatie over de herziening van de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven (capaciteitstarief) (CONS-2016-05
 • Consultatie over het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2017-2020 (CONS-2016-04)
 • Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2015-2016 naar aanleiding van de invoering van de openbaredienstverplichtingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen (CONS-2016-03)
 • Consultatie Advies Disclosure (CONS-2016-02)
 • Consultatie Technisch Reglement (CONS-2016-01)
   

Gesloten consultatie 2015

 • Consultatie servicecheck (CONS-2015-05)
 • Distributienettarieven na fusie of (partiële) splitsing van distributienetbeheerders (CONS-2015-04)
 • Consultatie aanpassing tariefmethodologie m.b.t. distributienettarieven 2016 (CONS-2015-03)
 • Consultatie omtrent de kwaliteitsfactor (CONS-2015-02)
 • Consultatie over wijzigingen aan mededeling MEDE-2012-4 met betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd worden met slimme meters (CONS-2015-01)
   

Gesloten consultaties 2014

 • Consultatie rond Ontwerpadvies factureringsinformatie bij klassieke meters (CONS-2014-13)
 • Consultatie tariefmethodologie 2015-2016 (CONS-2014-12)
 • Ontwerp van mededeling met betrekking tot goede praktijk betaalplannen bij commerciële leveranciers (CONS-2014-11)
 • Vervolgconsultatie tariefmethodologie (CONS-2014-10)
 • Consultatie ontwerpmededeling richtlijnen consultaties (CONS-2014-09)
 • Consultatie over voorstel van herziening Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (CONS-2014-08)
 • Consultatie over de certificatie van biomassa (CONS-2014-07) – niet meer van toepassing, dossierbehandeling door VEA
 • Consultatie dossierbehandeling PV (CONS-2014-06)
 • Consultatie over mededeling met betrekking tot de quotumberekening en indieningsprocedure (CONS-2014-05)
 • Consultatie over wijzigingen aan de mededeling MEDE-2012-5 m.b.t. de rechtzetting van energiehoeveelheden bij meettoestellen in het elektriciteits- en aardgasdistributienet (CONS-2014-04)
 • Consultatie van de ontwerpmededeling over de behandeling van complexe warmte-krachtinstallaties (CONS-2014-03) – niet meer van toepassing, dossierbehandeling door VEA
 • Consultatie aanpassing BESL-2009-277 over de berekening van de hoeveelheid gratis kWh waarop de afnemer recht heeft (CONS-2014-02)
 • Consultatie over de ontwerpbeslissing met betrekking tot de brandstofmix van de geleverde elektriciteit: rapportering aan de VREG en vermelding op de factuur (CONS-2014-01)

 

Gesloten consultaties 2013

 • Consultatie over voorstel van methode tot vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas (CONS-2013-01)
 • Consultatie over “functionaliteiten slimme meters” (CONS-2013-02)
 • Consultatie over de criteria ter beoordeling van investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en Compensatie van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK (CONS-2013-03)
 • Het rapport over de gemiddelde kost per elektriciteitsleverancier voor het voldoen aan de quotumverplichtingen en het rapport doorrekening van deze kost aan de eindafnemer (CONS-2013-04)
 • De omzetting in de Vlaamse regelgeving van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen  2004/8/EG en 2006/32/EG en een voorstel voor een wettelijk kader (CONS-2013-05)
 • Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit  (CONS-2013-06)

 

Gesloten consultaties 2012

 • Procedure rapport doorrekening (CONS-2012-01)
 • Procedure quotumberekening (CONS-2012-02)
 • Aansprakelijkheid distributienetbeheerders (CONS-2012-03)
 • Mededeling rechtzetting meetgegevens (CONS-2012-04)
 • Herziening Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas (CONS-2012-05)
 • Herziening specifieke technische voorschriften voor decentrale productie-installaties die in parallel werken met het distributienet C10/11 (revisie 2012) (CONS-2012-06)
   

Gesloten consultaties 2011

 • Herziening Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas (CONS-2011-01)
 • Noodleveranciersregeling (CONS-2011-02)
 • Laadpunten voor elektrische voertuigen (CONS-2011-03)
 • Gesloten distributiesystemen, privédistributienetten en directe lijnen en leidingen (CONS-2011-04)
 • Verkoop en levering groene stroom (CONS-2011-05)
   

Gesloten consultaties 2009

Gesloten consultaties 2008

 • Aansluiting decentrale productie-installatie (CONS-2008-01)
   

Gesloten consultaties 2007

 • Studie slimme meters (CONS-2007-01)
 • Herziening Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 2007 (CONS-2007-02)
 • Herziening Technisch Reglement Distributie Gas 2007  (CONS-2007-03)
   

Gesloten consultaties 2006

Gesloten consultaties 2004

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700