Belpower Q&A

Belpower in vereffening - Veelgestelde vragen

 1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Belpower tot het net te beëindigen?
 2. Wat is het gevolg van het beëindigen van de toegang tot het net voor Belpower?
 3. Belpower is in vereffening. Wat betekent dit? 
 4. Wat doe ik als klant van Belpower nu best? Val ik nu zonder stroom en/of verwarming? 
 5. Ben ik verplicht om eerst klant te worden bij de distributienetbeheerder?
 6. Ik ben een beschermde afnemer, en heb dus recht op de sociale maximumprijs (het sociaal tarief). Wat moet ik doen? 
 7. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken?
 8. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden?
 9. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen?
 10. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Belpower? 
 11. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
 12. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
 13. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
 14. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening. Waar kan ik terecht? 
 15. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
 16. Val ik nu zonder stroom en/of verwarming nu Belpower geen energie meer levert?
 17. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
 18. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten? 
 19. De distributienetbeheerder is nu tijdelijk leverancier, maar tegen duurdere tarieven. Ik wil energie krijgen aan het goedkoopste tarief, want ik heb er niet voor gekozen om van leverancier te veranderen. Ik ben nu klant bij de distributienetbeheerder, tegen mijn wil.
 20. Waarom wordt de goedkoopste leverancier niet de tijdelijke leverancier?
 21. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?

1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Belpower tot het net te beëindigen? 
Belpower had al geruime tijd financiële problemen en kon ook bepaalde voorwaarden uit haar contract met de distributienetbeheerders niet meer naleven. Na een laatste bemiddelingspoging hebben de distributienetbeheerders de VREG gevraagd om de toestemming te krijgen om de toegang te beëindigen van zodra dat contractueel mogelijk was. Wij gaven die toestemming. De distributienetbeheerders hebben op 12 juni 2018 van die toestemming gebruik gemaakt. 

2. Wat is het gevolg van het beëindigen van de toegang tot het net voor Belpower?
Leverancier Belpower kan vanaf de beëindiging geen elektriciteit meer leveren in Vlaanderen. Klanten van Belpower vallen evenwel niet meteen zonder elektriciteit. De distributienetbeheerders (beter gekend onder de namen Eandis en Infrax, nu verenigd onder Fluvius) nemen de klanten van Belpower tijdelijk over. Deze tussenoplossing moet klanten die bij de bekendmaking van dit nieuws niet meteen konden handelen toch de mogelijkheid geven om zelf een – veelal goedkopere – leverancier op de markt te zoeken, zonder eerst met een fysieke afsluiting van het elektriciteitsdistributienet geconfronteerd te worden.

3. Belpower is in vereffening. Wat betekent dit?
Belpower kan zijn activiteiten als leverancier niet meer voortzetten. Zij bereidt daarom de vervroegde ontbinding van haar onderneming voor. Belpower heeft op haar algemene vergadering van 18 juni 2018 de beslissing tot vervroegde ontbinding – in vereffening treding genomen. Dat wil zeggen dat Belpower een vereffenaar heeft aangesteld die eerst alle activa van de onderneming ten gelde maakt en daarmee vervolgens probeert alle openstaande schulden af te lossen. Belpower kan pas ontbonden worden als dit proces afgerond is. Meer informatie over de vereffening

De vereffenaar van Belpower is advocaat Nicolas Van Der Borght.

De Frélaan 229
1180 Ukkel
telefoon 02/379 39 75
fax 02/379 39 79
secretariat.vanderborght@skynet.be

De vereffening heeft geen maximumduur, en varieert in de praktijk van enkele maanden tot meerdere jaren. Het is niet duidelijk of er voldoende middelen gevonden zullen worden om alle tegoeden aan klanten terug te betalen en hoe lang deze terugbetaling op zich zal laten wachten.

4. Wat doe ik als klant van Belpower nu best? Val ik nu zonder stroom en/of verwarming?
Alle klanten van Belpower zijn persoonlijk op de hoogte gebracht door Eandis en Infrax dat zij best veranderen van leverancier. Klanten van Belpower die momenteel nog geen nieuwe leverancier hebben gekozen, raden wij aan om zo snel mogelijk een andere elektriciteitsleverancier te kiezen, omdat de distributienetbeheerder deze klanten slechts tijdelijk belevert. Een overstap naar een andere elektriciteitsleverancier is voor de klant financieel ook de meest interessante keuze , omdat de prijs die een gezin of KMO bij de distributienetbeheerder betaalt, (gemiddeld) hoger is dan het aanbod op de vrije markt.

Doe daarom de V-test van de VREG: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test. Veranderen van leverancier kan er nooit voor zorgen dat u zonder elektriciteit valt.

5. Ben ik verplicht om eerst klant te worden bij de distributienetbeheerder?
Als klant van Belpower kreeg u eerst een brief waarin u gevraagd werd om meteen te veranderen van elektriciteitsleverancier. Er was door de snel verslechterende omstandigheden toen ook heel weinig tijd over voordat Eandis en Infrax (nu Fluvius) de toegang tot het net beëindigden. Op 12 juni 2018 werd de toegang dan effectief beëindigd. Klanten die op dat moment nog geen nieuwe leverancier hadden gekozen, werden om afsluiting te vermijden meteen overgezet naar de distributienetbeheerder. Dit was de enige denkbare klantvriendelijke oplossing voor die getroffen elektriciteitsafnemers. Indien u zich in deze situatie zou bevinden, bent u inderdaad klant geworden bij de distributienetbeheerder zonder dat u hiervoor op voorhand uw toestemming gegeven hebt. Dit is zo georganiseerd in afwezigheid van enig denkbaar alternatief. De betrokken partijen (Eandis, Infrax en de VREG) wilden namelijk dat de leveringszekerheid van deze klanten maximaal gegarandeerd zou worden.

6. Ik ben een beschermde afnemer, en heb dus recht op de sociale maximumprijs (het sociaal tarief). Wat moet ik doen? 
Als beschermde afnemer hebt u recht op de sociale maximumprijs. In 8 op 10 gevallen zal de toekenning automatisch gebeuren. Uw nieuwe leverancier of de distributienetbeheerder wordt hier echter pas van op de hoogte gebracht over enkele maanden. Het zou daarom kunnen dat uw voorschot tijdelijk niet aangepast is aan de sociale maximumprijs, en dat u dus een hoger voorschot moet betalen. Wil u dit vermijden? Dan kan u altijd vragen aan uw leverancier of de distributienetbeheerder of hij zijn voorschot wil verlagen. Als de leverancier of distributienetbeheerder vraagt naar een bewijs dat u weldegelijk recht heeft op de sociale maximumprijs, raden wij u aan contact op te nemen met de FOD Economie via onderstaande contactgegevens:
FOD Economie Algemene Directie Energie – Sociale Energie Adres:
Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel
Tel: 0800 120 33
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Website: https://economie.fgov.be/nl/sociaal-tarief
Via de website https://economie.fgov.be/nl/sociaal-tarief vindt u ook alle informatie over wat u moet doen als de sociale maximumprijs niet automatisch wordt toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval voor sociale huurders van een appartement.

7. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken? 
De distributienetbeheerder zal een meterstand schatten op een onafhankelijke en betrouwbare wijze. Het verbruik wordt bepaald op basis van het verbruik van de vorige periode conform de technische reglementen distributie elektriciteit (en aardgas). Deze methode is van toepassing voor alle schattingen. Indien deze schatting sterk afwijkt van de realiteit, kan u deze betwisten door een reële meterstand door te geven. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

8. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden?
Ja, de geschatte meterstanden kunnen aangepast worden als u binnen een redelijke termijn de reële meterstanden doorgeeft aan uw distributienetbeheerder. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

9. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen? 
Het is inderdaad zo dat u door deze maatregel mogelijk productieoverschot zal verliezen. Kijk zeker de schatting van de distributienetbeheerders na. Indien deze schatting niet overeenkomt met de realiteit, kan u steeds de schatting betwisten door een eigen meterstand door te geven aan uw distributienetbeheerder. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

10. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Belpower? 
Neen, de distributienetbeheerders zullen de distributienettarieven bij Belpower moeten invorderen, en dus nooit rechtstreeks bij u. 

11. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?  
Ja, Belpower is (nog altijd) verplicht om een eindafrekening op te maken. Belpower is nu in vereffening (zie ook punt 3). De vereffenaar maakt nu de balans van alle vorderingen en schulden. Wanneer u nog recht hebt op betalingen vanwege Belpower, is het een goed idee om een ingebrekestelling naar de vereffenaar te sturen. Daarin vermeldt u best ook tegen welke datum u een reactie verwacht. Verder moet de ingebrekestelling geen specifieke vorm hebben.
De contactgegevens van de vereffenaar zijn:
Meester Nicolas Van Der Borght
De Frélaan 229
1180 Ukkel
telefoon 02/379 39 75
fax 02/379 39 79
secretariat.vanderborght@skynet.be

U kan een aangifte van schuldvordering ook digitaal indienen bij de vereffenaar op www.regsol.be

Indien Belpower u nog geen afrekeningsfactuur bezorgde kan u dit ook in deze ingebrekestelling vermelden.

12. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
Nee. U moet nooit betalen als u geen factuur krijgt. Hou er wel rekening mee dat deze facturen alsnog kunnen komen. Als u wel al facturen kreeg voor een periode waarin u klant was, maar die niet betaalde, zal Belpower deze invorderen. Voor het niet of laattijdig betalen van facturen kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Als u vermoedt dat u alles samen genomen nog geld moet krijgen van Belpower, maar zelf ook nog een factuur moet betalen aan Belpower, kan met de betaling wachten tot de zogenaamde “schuldvergelijking” of “compensatie” plaatsvindt. De twee schuldvorderingen zullen daarbij van rechtswege van elkaar afgetrokken worden, waarbij het resterende bedrag wordt betaald of aangerekend.

13. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
Bent u al van leverancier veranderd? Dan zal deze nieuwe leverancier u elektriciteit leveren. U moet de overstap correct afhandelen en wordt verder beleverd door uw nieuwe leverancier. Doordat Belpower de toegang tot het elektriciteitsnet ontzegd werd is deze niet meer in staat om te leveren in het Vlaamse Gewest. Op dit moment treedt uw distributienetbeheerder tijdelijk op als leverancier. Behalve voor beschermde afnemers is de prijs die de distributienetbeheerder aanrekent veelal hoger dan op de vrije markt. U zal echter niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit. 

14. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening. Waar kan ik terecht? 
Gaat uw vraag over een factuur van Belpower? Vragen over uw factuur stelt u best rechtstreeks aan Belpower zelf. De VREG heeft geen inzage in de systemen van Belpower. Een klacht over uw factuur dient u eerst in bij Belpower. Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be. U kan Belpower ook in gebreke stellen wanneer u vermoedt dat zij u nog een bepaald bedrag verschuldigd zijn. Deze ingebrekestelling hoeft niet aan vormvereisten te voldoen, en kan best gericht worden aan de vereffenaar (zie ook punt 3): Meester Nicolas Van Der Borght
De Frélaan 229
1180 Ukkel
Gaat uw vraag over een factuur van de distributienetbeheerder? Vragen over uw factuur stelt u best aan de distributienetbeheerder. U vindt meer informatie over de klantendienst van de distributienetbeheerder op de site van uw distributienetbeheerder: 
Eandis
Infrax
Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be.

15. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
U kiest vrij uw energieleverancier. Doe de V-test van de VREG: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Hebt u zonnepanelen? Een overstap naar een andere leverancier kan effect hebben op uw opgebouwde stroomproductie. Kijk ook naar het antwoord op vraag 7.

16. Val ik nu zonder stroom en/of verwarming nu Belpower geen energie meer levert?
U valt zeker niet zonder elektriciteit, ook niet als u elektrisch verwarmt. Belpower is niet meer in de mogelijkheid om zijn leveringsverplichtingen na te komen. Om te vermijden dat u afgesloten werd toen Belpower de toegang tot het net verloor, heeft de distributienetbeheerder tijdelijk de levering overgenomen. Hij levert u verder elektriciteit tot u zelf een leverancier kiest. De prijs die u betaalt voor elektriciteit bij de distributienetbeheerder is normaal gesproken hoger dan op de markt. Doe de V-test van de VREG: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de Vtest. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Bent u een professionele klant? Maak dan zeker snel een keuze voor een nieuwe leverancier. De distributienetbeheerder had tijdelijk uw levering overgenomen om u de mogelijkheid te geven om een nieuwe leverancier te kiezen. Ondertussen is die periode voorbij, en kan de distributienetbeheerder u elk moment afsluiten indien u geen nieuwe leverancier gekozen hebt. 

17. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
Een energieleverancier is verplicht om u binnen de 6 weken nadat hij de meetgegevens van de distributienetbeheerder ontvangt een eindafrekening op te sturen. Belpower heeft dit voor een heel aantal klanten niet gedaan. U heeft echter wel elektriciteit gebruikt voor deze periode. Wij raden u dus aan een eventuele afrekeningsfactuur altijd te betalen om bijkomende kosten te vermijden. Als u echter nog voorschotfacturen betaalde na de afrekeningsfactuur en daarvoor nog geen nieuwe factuur kreeg, wacht u best op deze afrekening. Daarnaast kan elke energieleverancier naar aanleiding van het achteraf aanpassen van meetgegevens nog correctiefacturen uitsturen. 

18. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
De VREG volgt de leveranciers in Vlaanderen op, maar kan nooit met 100% zekerheid voorspellen welke leverancier het financieel moeilijk zou kunnen krijgen. Wij ontvingen geen signalen dat er op dit moment andere leveranciers in moeilijkheden zijn.

19.  De distributienetbeheerder is nu tijdelijk leverancier, maar tegen duurdere tarieven. Ik wil energie krijgen aan het goedkoopste tarief, want ik heb er niet voor gekozen om van leverancier te veranderen. Ik ben nu klant bij de distributienetbeheerder, tegen mijn wil.
U heeft altijd de keuze om van leverancier te veranderen. Als u aangeeft van leverancier te willen veranderen, zal de distributienetbeheerder zo snel mogelijk deze wissel doorvoeren. De technische regels in de markt staan niet toe dat dit meteen gebeurt. Om te vermijden dat u afgesloten werd toen Belpower de toegang verloor, heeft de distributienetbeheerder omwille van de klantvriendelijkheid tijdelijk de levering overgenomen. Als u snel actie onderneemt, zal u mogelijks gedurende een korte periode wat meer betalen voor deze dienstverlening.

20. Waarom wordt de goedkoopste leverancier niet de tijdelijke leverancier?  
Belpower had een hele groep klanten, en niet elke leverancier kan van de ene dag op de andere een hele groep klanten extra beleveren. Deze oplossing was dus niet zomaar mogelijk. Bovendien bestaat er geen wettelijke regeling om een toewijzing aan een leverancier mogelijk te maken.

21. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen? 
Op de websites van Eandis en Infrax vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet, dan kan u bellen naar het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u). Kies 3 Andere vraag.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700