Sociale energiemaatregelen warmte- en koudenetten

Afsluiting bij wanbetaling

Indien een huishoudelijke afnemer niet (tijdig) kan betalen, moet de warmte- of koudeleverancier een aantal stappen doorlopen (o.a. een eerste herinneringsbrief, een aangetekende brief met formele ingebrekestelling, een afbetalingsplan, een tweede herinneringsbrief) voor hij eventueel de levering van warmte kan stopzetten. Deze procedure is uitgebreider dan bij elektriciteit en aardgas.

De warmte- of koudeleverancier kan pas overgaan tot opzegging van het leveringscontract, na indiening van een verzoek tot afsluiting bij de lokale adviescommissie, in volgende gevallen:

  • De huishoudelijke afnemer heeft binnen 15 kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling niet schriftelijk gereageerd;
  • De huishoudelijke afnemer heeft binnen 15 dagen nadat hij schriftelijk heeft gereageerd de factuur niet betaald of geen afbetalingsplan aanvaard.
  • De huishoudelijke afnemer heeft, nadat een afbetalingsplan werd vastgelegd, zijn afbetalingsverplichtingen niet nagekomen en gaat na de herinneringsbrief niet in op betaling.

Let op, bij warmte- en koudenetten is een budgetmeter niet mogelijk.

Afsluiting in andere omstandigheden

Een warmte- of koudeleverancier kan een leveringscontract alleen opzeggen, na indiening van een verzoek tot afsluiting bij de lokale adviescommissie, om volgende andere reden:

  • Bij een nieuw aangesloten wooneenheid , als de huishoudelijke afnemer binnen de 30 kalenderdagen zelf geen leveringscontract heeft afgesloten.
  • Als de warmte- of koudeleverancier zijn activiteiten wil stopzetten, en de huishoudelijke afnemer binnen de 30 kalenderdagen zelf geen leveringscontract heeft afgesloten met een andere leverancier.

Let op, het contract kan niet worden opgezegd als er op het net maar één warmte- of koudeleverancier actief is (er kan dan namelijk geen ander leveringscontract worden afgesloten). 

De afsluiting

Een warmte- of koudeleverancier kan een leveringscontract alleen opzeggen als hij een opzeggingstermijn van ten minste zestig kalenderdagen in acht neemt. Er moet ook voldaan zijn aan de hiervoor genoemde voorwaarden. 

Als algemene regel geldt dat een huishoudelijke afnemer  niet kan worden afgesloten tijdens de winterperiode van 1 december tot 1 maart.

Beschermde klanten

Bent u een beschermde klant ? En bent u aangesloten op een warmtenet ? Dan hebt u ook recht op een verlaagd tarief voor warmte. Het tarief is hetzelfde voor alle warmtenetten. En het bedraagt evenveel als het sociaal tarief voor aardgas.

Vallen alle kosten onder sociaal tarief?
Met het sociaal tarief betaalt u de kosten voor de geleverde warmte en de netwerkkosten. De warmteleverancier kan andere kosten apart in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor de aansluiting of onderhoudskosten. Het sociaal tarief dekt die kosten niet.

De VREG is niet bevoegd voor het sociaal tarief voor warmte. De CREG bepaalt elke drie maanden het sociaal tarief voor warmte. De CREG publiceert die tarieven op haar website.

Wil u weten wanneer u recht hebt op het sociaal tarief? Of zoekt u meer informatie over het sociaal tarief voor warmte? Dat vindt u op de website van de FOD Economie.