Oproep tot kandidaatstelling voor bestuurder bij de VREG

Het Vlaams Parlement stelt de leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) aan op grond van objectieve, transparante en bekendgemaakte criteria, volgens een onafhankelijke en onpartijdige procedure. Met het oog op de aanstelling van 4 bestuursleden organiseert het Vlaams Parlement een selectieprocedure. Het mandaat van de bestuursleden gaat in op 10 februari 2022.   

Raad van bestuur van de VREG 

De VREG wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit maximaal zeven leden bestaat. 
De bestuursleden worden aangesteld voor een mandaat van vijf jaar. Het mandaat kan maximaal een keer hernieuwd worden.  De raad van bestuur beschikt over de volheid van bestuursbevoegdheid en beslist in alle aangelegenheden waarvoor de VREG krachtens het Energiedecreet bevoegd is. 
De raad van bestuur komt gemiddeld 6 tot 12 keer per jaar samen. 

Minimale selectievoorwaarden 

  • U bent in het bezit van een bachelordiploma  
  • U hebt relevante werkervaring of een bestuursfunctie van minstens 5  jaar gerelateerd aan de energiesector of een andere gereguleerde sector 

Aanbod 

De leden van de raad van bestuur van de VREG worden vergoed overeenkomstig categorie I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoeding van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen. Ze ontvangen een kwartaalvergoeding en presentiegelden per vergadering: 

  • forfaitaire kwartaalvergoeding van 792,62 euro, 
  • presentiegeld per vergadering: 300 euro. 

Interesse?  

Meer informatie over de vereiste kennis en vaardigheden, de selectieprocedure en de onverenigbaarheden vindt u op de website van het Vlaams Parlement

Bezorg uw sollicitatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae aan de stafdienst HR: stafdiensthr@vlaamsparlement.be 

Uw kandidaatstelling wordt uiterlijk verwacht op 10 december 2021. Kandidaturen ontvangen na dit tijdstip zijn onontvankelijk.