Jaarlijkse certificatenverplichtingen groene stroom en WKK

Elke toegangshouder die actief is in Vlaanderen moet voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichtingen voor groene stroom en WKK . Hij doet dit door jaarlijks op ten laatste 30 april een bepaald aantal steuncertificaten groene stroom en WKK in te leveren bij de VREG.

Hoe wordt het aantal in te leveren steuncertificaten bepaald?

Het aantal steuncertificaten dat toegangshouders moeten inleveren op ten laatste 30 april, wordt door de VREG berekend. De basis hiervoor is de totale hoeveelheid elektriciteit die in het vorige kalenderjaar werd afgenomen op Vlaamse afnamepunten van de betrokken toegangshouder.

Deze hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met een wettelijk bepaald percentage. Dit percentage kan veranderen doorheen de jaren. 

Inleveringsdatum Groene stroom WKK
30 april 2023 21,5% 11,2%
30 april 2024 18% 11,2%
30 april 2025 11% 14%
30 april 2026 11% 14%
30 april 2027 11% 14%
30 april 2028 11% 14%
30 april 2029 10% 14%
30 april 2030 9% 14%
30 april 2031 8% 14%

Rechtsgrond

Meer uitleg over de certificatenverplichting is te vinden in art. 7.1.10 en 7.1.11. van het Energiedecreet en in onze jaarlijkse mededeling rond de berekening van de certificatenverplichtingen en indieningsprocedure.

Welke steuncertificaten kunnen gebruikt worden voor de certificatenverplichtingen?

Niet alle steuncertificaten zijn bruikbaar voor de certificatenverplichtingen. Enkel steuncertificaten die werden uitgereikt door de VREG worden hiervoor aanvaard.

Daarnaast zijn er nog bepaalde uitzonderingen waardoor een steuncertificaat niet aanvaardbaar kan zijn. Steuncertificaten die werden toegekend voor de productie van elektriciteit uit bepaalde afvalstoffen die op een hoogwaardigere manier kunnen gerecycleerd of verwerkt worden, of voor warmte-krachtinstallaties in dienst genomen of ingrijpend gewijzigd voor 2002 worden bijvoorbeeld ook niet aanvaard voor de certificatenverplichtingen.

Certificaten toegekend voor zonne- of windenergie, of voor waterkracht zijn altijd bruikbaar voor de certificatenverplichtingen. 

Bij het VEKA kan u meer informatie vinden over de aanvaardbaarheid van steuncertificaten groene stroom (behalve voor zonne-energie) en van steuncertificaten WKK.

Hoeveel bedraagt de boete per ontbrekend steuncertificaat?

Als een toegangshouder te weinig steuncertificaten inlevert om aan zijn certificatenverplichting te voldoen, betaalt hij een administratieve boete gelijk aan

  • €100 per ontbrekend steuncertificaat groene stroom
  • €38 per ontbrekend steuncertificaat WKK

Deze administratieve boetes worden gestort in het Energiefonds