Dienstverleners van Flexibiliteit (FSP)

Een dienstverlener van flexibiliteit (FSP) kan een aggregator zijn, een netgebruiker of een andere marktpartij zoals een leverancier of evenwichtsverantwoordelijke.  Een onafhankelijke aggregator is een aggregator die niet afhankelijk is van een leverancier of evenwichtsverantwoordelijke van de netgebruiker op dat toegangspunt.

Over flexibiliteit en een kader voor de rol, rechten en plichten van FSP’s publiceerden we de adviezen ADV-2016-01 en ADV-2017-04 met aanbevelingen voor beleidsmakers. 

Dienstverleners van flexibiliteit zoals aggregatoren kunnen vandaag al deelnemen aan een aantal reserveproducten van de netbeheerder Elia zoals R3 (manual Frequency Restoration Reserve), R1 (Frequency Containment Reserve) en SDR (Strategic Demand Reserve). Dit zijn diensten die worden gecontracteerd door Elia in het kader van  het bewaken van het netevenwicht of de bevoorradingszekerheid. Voor meer informatie verwijzen we naar www.elia.be. Daarnaast kunnen dienstverleners van flexibiliteit zoals aggregatoren ook commerciële diensten rechtstreeks aanbieden aan netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken.

Operationele veiligheid bij flexibiliteit met distributienetgebruikers

Voor deelname aan flexibiliteitsproducten met een activatiesignaal op het distributienet voert de distributienetbeheerder (DNB) een Network Flexibility Studie uit. Dit is om te garanderen dat bij een activatie van flexibiliteit de operationele veiligheid niet in gevaar komt (bijvoorbeeld congestie of spanningsproblemen veroorzaakt). De kwalificatiecriteria en -procedure (C8-01) vindt u terug op de website van Synergrid, www.synergrid.be. Met dat document wordt nagegaan of de netgebruiker via een dienstverlener van flexibiliteit zoals een aggregator kan deelnemen aan flexibiliteitsproducten.

Bij elke kandidaat-deelnemer doen de netbeheerders een ‘compliance check’ (conformiteit van de technische installatie en het aansluitingscontract). Verder geeft de DNB na analyse en berekeningen met simulaties aan in welke zones er een potentieel een probleem kan optreden:

  • Groen = afwezigheid van risico’s voor de operationele veiligheid. Alle activaties van flexibiliteit mogen plaatsvinden.
  • Rood = aanwezigheid van een risico voor de operationele veiligheid : maatregelen moeten getroffen worden om de activatie van flexibiliteit te beperken (bijvoorbeeld door het stellen van limitatieve tijdsvensters).  

De kleuren van de zones worden momenteel elke 3 maanden herberekend. Naargelang het elektriciteitsnet slimmer wordt, zullen deze herberekeningen steeds sneller gebeuren (van dagelijks tot realtime). Een uitzondering op deze procedure bestaat voor deelname aan het reserveproduct R1 (FCR).

Voor installaties aangesloten op het distributienet moet de FSP ook een contract ondertekenen met de betrokken distributienetbeheerder (zie www.fluvius.be).

De inhoud van dit contract en andere regels staan beschreven in het technische reglement distributie. We houden toezicht op deze procedures en contracten van de DNB. Dienstverleners van Flexibiliteit kunnen zich tot ons richten voor vragen, bemiddeling of een klacht over de werking van de DNB.