EPB en zonnepanelen

Aanvraag of melding stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2013

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Meer informatie over de maatregel hernieuwbare energie vindt u op de website van het Vlaams Energie Agentschap.

 U hebt geen recht op groenestroomcertificaten als:

  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw van een publieke organisatie (*) of op een gebouw van een publieke organisatie dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2013 of later.
  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend in 2014 of later.

Dergelijke installaties moeten wel nog AREI-gekeurd en aangemeld worden bij uw netbeheerder. Aanmelden bij de VREG en het plaatsen van een productiemeter zijn niet verplicht.

Als u toch aanspraak wenst te maken op de certificaten, dan mag u de zonnepanelen niet opnemen in de EPB-aangifte. De woning of het gebouw moet dan uiteraard zonder de zonnepanelen ook voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

(*“Het begrip “publieke organisaties” is in artikel 1.1.1, §2, 84° van het Energiebesluit gedefinieerd als: de federale overheid, inclusief de parastatalen, de Vlaamse overheid, inclusief de intern en extern verzelfstandigde agentschappen, de provinciale overheden, de gemeentelijke overheden, inclusief de O.C.M.W.'s, overheidsbedrijven en onderwijsinstellingen, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen (**)

(**) De in die definitief gehanteerde begrippen “gezondheidsvoorziening”, “onderwijsinstelling”, en “welzijnsvoorziening” zijn op hun beurt in respectievelijk art. 1.1.1, §2, 47°, 76° en 106° gedefinieerd als:

  • gezondheidsvoorziening: een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, vermeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de voorzieningen werkzaam op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening;

  • onderwijsinstelling: alle scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten, die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;

  • welzijnsvoorziening: een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de mindervaliden, de bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie, vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700