Consultaties

In het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt doen wij regelmatig openbare raadplegingen. Wij vragen over verschillende onderwerpen input om die te gebruiken bij het opmaken van adviezen, mededelingen, beslissingen, …

Richtlijnen

Het houden van publieke consultaties bij onze belanghebbenden is een belangrijk proces.
Daarom legden we interne richtlijnen vast voor de publieke consultaties die we organiseren in het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

Doel hiervan is duidelijkheid te verschaffen over het verloop van het consultatieproces en hoe we omgaan met de eventuele vertrouwelijkheid van de overgemaakte opmerkingen tijdens een consultatie.

Richtlijnen publieke consultatie

Consultatiekalender 2017

Overzicht van de consultaties per kwartaal

Periode

Onderwerp consultatie

Q1 Implementatie Europese netwerkcodes - afwijkingscriteria
Q2 Herziening van de technische reglementen distributie elektriciteit en aardgas 
Q3 Transparantie en verantwoording (o.a. ons overleg met belanghebbenden, onze consultaties, ons beleid inzake openbaarheid van bestuur, ...)
Q3 Advies over de verbetering van het wettelijk kader inzake 'disclosure'
Q4 Herziening technische reglementen distributie
Q4 Rendabel deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein tussen het aardgasdistributienet en de wooneenheid, het gebouw of de verkaveling

Open consultaties

Gesloten consultaties 2017

 • Het rendabel deel van de kosten voor de aanleg van een toevoerleiding op het openbaar domein tussen het bestaande aardgasdistributienet en de wooneenheid, gebouw of verkaveling (CONS-2017-03)
 • Consultatie vast te leggen criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van Europese netcodes (CONS-2017-01)
   

Gesloten consultatie 2016

 • Consultatie over de herziening van de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven (capaciteitstarief) (CONS-2016-05
 • Consultatie over het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2017-2020 (CONS-2016-04)
 • Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2015-2016 naar aanleiding van de invoering van de openbaredienstverplichtingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen (CONS-2016-03)
 • Consultatie Advies Disclosure (CONS-2016-02)
 • Consultatie Technisch Reglement (CONS-2016-01)
   

Gesloten consultatie 2015

 • Consultatie servicecheck (CONS-2015-05)
 • Distributienettarieven na fusie of (partiële) splitsing van distributienetbeheerders (CONS-2015-04)
 • Consultatie aanpassing tariefmethodologie m.b.t. distributienettarieven 2016 (CONS-2015-03)
 • Consultatie omtrent de kwaliteitsfactor (CONS-2015-02)
 • Consultatie over wijzigingen aan mededeling MEDE-2012-4 met betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd worden met slimme meters (CONS-2015-01)
   

Gesloten consultaties 2014

 • Consultatie rond Ontwerpadvies factureringsinformatie bij klassieke meters (CONS-2014-13)
 • Consultatie tariefmethodologie 2015-2016 (CONS-2014-12)
 • Ontwerp van mededeling met betrekking tot goede praktijk betaalplannen bij commerciële leveranciers (CONS-2014-11)
 • Vervolgconsultatie tariefmethodologie (CONS-2014-10)
 • Consultatie ontwerpmededeling richtlijnen consultaties (CONS-2014-09)
 • Consultatie over voorstel van herziening Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (CONS-2014-08)
 • Consultatie over de certificatie van biomassa (CONS-2014-07) – niet meer van toepassing, dossierbehandeling door VEA
 • Consultatie dossierbehandeling PV (CONS-2014-06)
 • Consultatie over mededeling met betrekking tot de quotumberekening en indieningsprocedure (CONS-2014-05)
 • Consultatie over wijzigingen aan de mededeling MEDE-2012-5 m.b.t. de rechtzetting van energiehoeveelheden bij meettoestellen in het elektriciteits- en aardgasdistributienet (CONS-2014-04)
 • Consultatie van de ontwerpmededeling over de behandeling van complexe warmte-krachtinstallaties (CONS-2014-03) – niet meer van toepassing, dossierbehandeling door VEA
 • Consultatie aanpassing BESL-2009-277 over de berekening van de hoeveelheid gratis kWh waarop de afnemer recht heeft (CONS-2014-02)
 • Consultatie over de ontwerpbeslissing met betrekking tot de brandstofmix van de geleverde elektriciteit: rapportering aan de VREG en vermelding op de factuur (CONS-2014-01)

 

Gesloten consultaties 2013

 • Consultatie over voorstel van methode tot vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas (CONS-2013-01)
 • Consultatie over “functionaliteiten slimme meters” (CONS-2013-02)
 • Consultatie over de criteria ter beoordeling van investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en Compensatie van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK (CONS-2013-03)
 • Het rapport over de gemiddelde kost per elektriciteitsleverancier voor het voldoen aan de quotumverplichtingen en het rapport doorrekening van deze kost aan de eindafnemer (CONS-2013-04)
 • De omzetting in de Vlaamse regelgeving van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen  2004/8/EG en 2006/32/EG en een voorstel voor een wettelijk kader (CONS-2013-05)
 • Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit  (CONS-2013-06)

 

Gesloten consultaties 2012

 • Procedure rapport doorrekening (CONS-2012-01)
 • Procedure quotumberekening (CONS-2012-02)
 • Aansprakelijkheid distributienetbeheerders (CONS-2012-03)
 • Mededeling rechtzetting meetgegevens (CONS-2012-04)
 • Herziening Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas (CONS-2012-05)
 • Herziening specifieke technische voorschriften voor decentrale productie-installaties die in parallel werken met het distributienet C10/11 (revisie 2012) (CONS-2012-06)
   

Gesloten consultaties 2011

 • Herziening Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas (CONS-2011-01)
 • Noodleveranciersregeling (CONS-2011-02)
 • Laadpunten voor elektrische voertuigen (CONS-2011-03)
 • Gesloten distributiesystemen, privédistributienetten en directe lijnen en leidingen (CONS-2011-04)
 • Verkoop en levering groene stroom (CONS-2011-05)
   

Gesloten consultaties 2009

Gesloten consultaties 2008

 • Aansluiting decentrale productie-installatie (CONS-2008-01)
   

Gesloten consultaties 2007

 • Studie slimme meters (CONS-2007-01)
 • Herziening Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 2007 (CONS-2007-02)
 • Herziening Technisch Reglement Distributie Gas 2007  (CONS-2007-03)
   

Gesloten consultaties 2006

Gesloten consultaties 2004

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700