Verlenging van een energiecontract

Energiecontracten kunnen worden gesloten voor bepaalde of onbepaalde duur.

In geval van een contract van onbepaalde duur zijn regels over de verlenging van het leveringscontract niet noodzakelijk. Het contract blijft immers doorlopen tot de opzegging ervan. De maximale opzegtermijn bedraagt voor gezinnen, zelfstandigen en KMO’s met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh 1 maand. Voor alle andere professionele klanten gelden de contractuele voorwaarden.

Bij contracten van bepaalde duur zijn regels over de verlenging van het contract na afloop van de looptijd van het contract wel noodzakelijk. Alle leveringscontracten van bepaalde duur bevatten daarom een clausule in hun algemene voorwaarden met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van het contract. Meestal wordt voorzien dat deze contracten van bepaalde duur automatisch worden verlengd voor een termijn van 1 of 2 jaar, als de klant het leveringscontract niet heeft opgezegd of geen nieuwe leverancier kiest. Als men dus zwijgt, stemt men toe om het contract verder te zetten.

Omdat consumenten (natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden energie afnemen) vaak vergeten tijdig hun contract op te zeggen of van leverancier te veranderen om deze stilzwijgende verlenging te vermijden is de leverancier verplicht om de consument schriftelijk op de hoogte te brengen van de mogelijke stilzwijgende verlenging van het contract. Dit moet gebeuren minstens 1 maand voor de datum die in de overeenkomst werd vastgesteld om zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700