Vergoeding bij laattijdige (her)aansluiting en langdurige stroomonderbreking

Vanaf 1 januari 2015 kan u op de website van uw netbeheerder een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dat kan in het geval van:

  • een laattijdige aansluiting
  • een laattijdige heraansluiting
  • een langdurige onderbreking

Het gaat eerder om een ongemakkenvergoeding dan om een schadevergoeding omdat de vergoeding die u in deze gevallen kan krijgen losstaat van de werkelijke schade die u al dan niet leed.

U kan er altijd voor kiezen uw werkelijke schade vergoed te zien, maar u moet er dan wel rekening mee houden dat hiervoor andere regels gelden. Zo moet u vaak een fout in hoofde van de netbeheerder kunnen aantonen (bij beroep op art. 1382 B.W.) dan wel het gebrekkig karakter van het net (bij beroep op art. 1384, 1ste lid, B.W.). Het gaat om algemenere aansprakelijkheidsregels die niet specifiek tot het energierecht behoren.

Als u kiest voor de forfaitaire vergoeding moet u de aanvraag bij uw distributienetbeheerder indienen binnen 30 kalenderdagen die volgen op de realisatie van de (her)aansluiting of de langdurige onderbreking, naar gelang het geval.

Als de aanvraag gegrond is, wordt de vergoeding betaald binnen 60 kalenderdagen die volgen op de indiening van een volledige aanvraag.

Forfaitaire vergoeding bij laattijdige aansluiting

Als u een aansluiting op het distributienet bestelde, en de termijn voor aansluiting zoals bepaald door de technische reglementen, dan wel zoals afgesproken, wordt overschreden, dan is de distributienetbeheerder u een vergoeding verschuldigd per dag overschrijding. De distributienetbeheerder is u deze vergoeding evenwel niet verschuldigd als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de aansluiting niet heeft kunnen beletten.

De dagvergoeding bedraagt:

  • 25 euro voor een gezin in geval van een laattijdige eenvoudige aansluiting of een laattijdige tijdelijke aansluiting
  • 50 euro voor een niet-huishoudelijke netgebruiker in geval van een laattijdige eenvoudige aansluiting of een laattijdige tijdelijke aansluiting
  • 100 euro voor een laattijdige aansluiting met detailstudie

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Forfaitaire vergoeding bij laattijdige heraansluiting

Als u van het distributienet afgesloten werd en een heraansluiting aanvroeg, en door de regelgeving bepaalde termijn voor de realisatie van de heraansluiting wordt overschreden, dan is de distributienetbeheerder u een vergoeding verschuldigd per dag vertraging. De distributienetbeheerder is u deze vergoeding evenwel niet verschuldigd als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de heraansluiting niet heeft kunnen beletten.

De vergoeding bedraagt 75 euro voor gezinnen en niet-huishoudelijke netgebruikers. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Forfaitaire vergoeding bij langdurige stroomonderbreking

De netbeheerder is de netgebruiker, aangesloten op het distributienet, een vergoeding verschuldigd in geval van een niet-geplande stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur.

Het gaat om stroomonderbrekingen die niet op voorhand werden aangekondigd.

De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur. Deze bedragen worden verdubbeld als de onderbreking plaatsvindt in de winterperiode die in principe loopt van 1 december tot 1 maart, maar verlengd kan worden afhankelijke van de weersomstandigheden.

Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan, met een minimum van 35 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur.

Ook hier geldt dat de genoemde bedragen jaarlijks geïndexeerd worden.

De vergoedingsplicht geldt niet in geval van een onderbreking als gevolg van een noodsituatie of overmacht, zoals omschreven in de technische reglementen.

Wettelijke basis

Decreet van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Meer informatie over de aanvraag van een vergoeding via de website van de netbeheerders Eandis en Infrax

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700