Valt de omvormer regelmatig uit?

Dit komt meestal doordat de spanning aan de uitgang van de omvormer te hoog is. Als dat gebeurt wordt de omvormer automatisch afgeschakeld omwille van de veiligheid. Uw zonnepanelen kunnen dan geen elektriciteit meer opwekken, wat jammer is voor het milieu én voor de rentabiliteit van uw installatie.

Wat kan u hieraan doen?

Allereerst bekijkt u samen met uw installateur of u het probleem zelf kan oplossen:

 • Zijn de uitschakelparameters van de omvormer correct ingesteld? De omvormer moet automatisch worden afgeschakeld als de spanning 264,5V bereikt, of als de gemiddelde spanning over 10 minuten meer is dan 253V. Sommige omvormers zijn echter ingesteld op striktere waarden en schakelen dus sneller uit.
 • De spanningsval mag maximaal 1% bedragen over de binneninstallatie (tussen omvormer en de facturatiemeter van de netbeheerder) en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen aansluitpunt en facturatiemeter). Kijk na of dat het geval is. De spanningsval kan verminderd worden door de kabel te verkorten (bijvoorbeeld de omvormer zo kort mogelijk bij het toegangspunt op het net aan te sluiten) en/of de sectie van de kabel te vergroten.
 • Is uw installatie éénfasig aangesloten? Dan kan het helpen om
  • over te schakelen naar een driefasige aansluiting met een driefasige verdeling van het omvormervermogen, ook al is het vermogen van de installatie niet groter dan 5 kVA (aan te raden), of
  • de omvormer aan te sluiten op een andere fase.
 • Is uw installatie driefasig aangesloten met één of twee omvormers? Vervang dit door een driefasige omvormer, of door drie éénfasige omvormers die elk op een andere fase zijn aangesloten.
 • Kijk na of het totale maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) zeker niet hoger is dan 
  • 5 kVA voor een eenfasige omvormer, aangesloten op  een eenfasige of op een driefasige aansluiting
  • 10 kVA voor een driefasige omvormer, aangesloten op een driefasige aansluiting

Is de spanningsval over binneninstallatie en aansluitkabel binnen de grenzen, voldoet de installatie verder volledig aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels en blijft u toch problemen ondervinden? Dan contacteert u best uw netbeheerder. Hij kan:

 • De spanning op de transformator van de straatcabine misschien iets lager instellen, zodat de spanning bij de laatste verbruiker op het net toch nog binnen de tolerantie valt.
 • Misschien voorzien in een versterking van het distributienet als dat technisch, economisch en sociaal verantwoord is. Dit is een oplossing op middellange termijn.

Meer informatie vindt u in een toelichting van Synergrid (de vereniging van netbeheerders)

De netbeheerders stellen een rekenmodule ter beschikking om de spanningsval te berekenen.

Klanten van Infrax vinden meer uitleg op www.infrax.be/nl/Elektriciteit/groene-stroom/uitval-omvormer.

Klanten van Eandis vinden alle informatie op www.eandis.be/eandis/klant/k_uitschakeling_omvormer.htm.

Waar kan u hierover een klacht indienen?

Een klacht over het regelmatig uitvallen van uw omvormer moet u schriftelijk indienen bij uw netbeheerder (artikel IV.4.1.3 van het Technish Reglement Distributie Elektriciteit)

Op uw verzoek zal uw netbeheerder een onderzoek instellen:

 • Als uit dat onderzoek blijkt dat uw installatie beantwoordt aan de technische voorschriften van de netbeheerder en het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit zal uw netbeheerder een oplossing voorstellen.
 • Als het onderzoek aantoont dat uw installatie afwijkt van de technische voorschriften van de netbeheerder of het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit kunnen de kosten voor de metingen aan u aangerekend worden.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700