Vergelijk energiecontracten

V-TEST®: Vergelijk de energiecontracten in Vlaanderen

Wil u het meest voordelige energiecontract? De V-test® vergelijkt objectief alle contracten voor aardgas en elektriciteit, van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig berekenen hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit.

Voor u aan de V-test® begint, neemt u er uw meest recente jaarlijkse eindafrekening bij. We hebben uw verbruik in kWh nodig, geen bedragen in euro.

Als u uw verbruik niet kent of als het niet relevant is omdat u bijvoorbeeld voor de eerste keer een contract afsluit, kan u aanduiden dat u uw verbruik niet kent. Het resultaat van de V-test® is dan gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Als u uw verbruik en alle andere gegevens hebt ingegeven, toont de V-test® hoeveel u zou betalen als u vandaag een contract voor elektriciteit en of/aardgas afsluit met een energieleverancier. Het resultaat is een schatting en geen exacte prijsvoorspelling voor uw eindfactuur. Zowel uw verbruik als bepaalde prijsonderdelen (energieprijs, transmissienettarieven, distributienettarieven en heffingen,…) kunnen immers veranderen.

Hoe lees ik de resultaten van de V-test® ?

Als u de V-test® doet voor aardgas en elektriciteit, dan krijgt u ook twee aparte resultatentabellen. Die zijn allebei automatisch gesorteerd van het goedkoopste contract naar het duurste contract. U kunt voor aardgas en elektriciteit twee verschillende leveranciers kiezen. Meestal zal dat zelfs voordeliger zijn.

Kolom Vergelijk details

Hier kan u kiezen welke energiecontracten u wil vergelijken.
Vink de contracten aan, en klik boven de kolom op ‘Vergelijk’.

Kolom Contractnaam

In deze kolom krijgt u een overzicht van alle energiecontracten die de energieleveranciers in Vlaanderen aanbieden.
Sommige leveranciers bieden verschillende elektriciteits- en/of aardgascontracten aan, met verschillende tarieven en voorwaarden. Het is dan ook belangrijk dat u de juiste naam doorgeeft aan de leverancier als u een energiecontract wil afsluiten.

Kolom Leverancier

Naast de contractnaam vindt u het logo van de leverancier die dit contract aanbiedt. Als u op het logo klikt, krijgt u meteen de contactgegevens van de betreffende leverancier.

Kolom Voorwaarden

Bij sommige contracten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om in te kunnen tekenen.
Voorbeeld @ : de communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch
Voorbeeld  : om klant te worden moet u één aandeel kopen (coöperatieven)
Onderaan de resultatentabel vindt u een volledig overzicht van de betekenis van alle symbolen die we gebruiken in de V-test®.

 

Kolom Energiecomponent

U tekent in op een contract met een variabele of met een vaste energiecomponent. De energiekost is de inkomst voor de leverancier.

Deze bestaat uit:

 • de vaste vergoeding (die dekt onder meer de administratieve kosten van de leverancier)
 • de energiecomponent: de kosten van de elektriciteit en/of het aardgas en de winstmarge voor de leverancier
 • de kosten groene stroom
 • de kosten wkk

De energiecomponent is veruit het belangrijkste onderdeel van de energiekost, en zal dus een belangrijke invloed hebben op dat deel van uw factuur dat samenhangt met het contract waarvoor u kiest.

Voor u contracten begint te vergelijken, raden we u aan om eerst te beslissen of u bereid bent om prijsrisico’s te nemen (= contract met een variabele energiecomponent) of voor zekerheid kiest (= contract met een vaste energiecomponent).

 • Een variabel contract kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, betaalt u minder voor uw verbruikte energie. Als de prijs stijgt, dan betaalt u meer.
 • Een vast contract verandert niet tijdens de contractperiode. U weet dus op voorhand precies hoeveel u maandelijks betaalt voor elke verbruikte KWh.

U kunt dit vergelijken met een woonlening, waar u ook moet kiezen tussen een variabele rentevoet en een vaste rentevoet.

Bij contracten met een vaste energiecomponent zijn het de leveranciers die het risico van stijgende energieprijzen dragen. Algemeen kan dan ook worden gesteld dat zij een risicopremie zullen aanrekenen om zich in te dekken voor dit prijsrisico.

Binnen de contracten met een variabele energiecomponent moet u er rekening mee houden dat er verschillende gradaties van prijsrisico bestaan. Contracten op basis van een zogenaamde spot-parameter zullen veelal een hoger risico inhouden dan contracten op basis van een forward-parameter. Op de resultaatpagina van de V-test® staat een voetnoot bij de contracten die geïndexeerd worden op basis van een spot-parameter.

Kolom Looptijd contract

 • Een contract van bepaalde duur loopt 1, 2, 3 of 5 jaar.
 • Bij een contract van onbepaalde duur is de eindduur niet bepaald.

We krijgen geregeld de vraag waarom de looptijd van het contract nog in de V-test® opgenomen wordt – of waarom contracten van bepaalde duur nog bestaan – als u toch op elk moment gratis van leverancier kan veranderen.

De reden daarvoor is eenvoudig: bij een contract van bepaalde duur hebt u gedurende de contracttermijn de garantie dat u energie kan verbruiken aan de tarieven en voorwaarden in uw energiecontract. Uiteraard wel rekening houdend met de variabiliteit van sommige contracten. U moet wel oppassen voor verlengingstarieven. Uw energieleverancier moet u schriftelijk op de hoogte brengen als hij na het einde van uw contract van bepaalde duur de tarieven of andere voorwaarden van uw contract verandert. Maar als u niet van contract en/of leverancier verandert, wordt uw contract stilzwijgend verlengd. Het einde van een contract van bepaalde duur is dus zeker en vast een heel goed moment om de V-test® te doen.

Kolom Hoe groen is deze stroom?

In deze kolom kan u voor elk energiecontract het percentage aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas) vinden dat uw leverancier u belooft. Hoe groter dit percentage, hoe groener de stroom die geleverd wordt.

Via de Groencheck kan u snel en eenvoudig nagaan of uw leverancier zijn groene belofte nakomt.

Kolom Totale kostprijs op jaarbasis

In deze kolom krijgt u voor elk energiecontract de kostprijs, uitgedrukt in euro per jaar. Alle contracten staan gesorteerd van goedkoop naar duur. Het is een zo goed mogelijke schatting van de totale kostprijs die u zal betalen wanneer u gedurende een jaar energie verbruikt op basis van het betreffende contract.

De all-in kostprijs bestaat uit:

 • energiekost (voor de leverancier)
 • nettarieven (voor de netbeheerder)
 • heffingen (voor de overheid)

Voor gezinnen is het resultaat inclusief btw, voor kleine zakelijke klanten exclusief btw.

De V-test® houdt geen rekening met eventuele kortingen, tussentijdse prijswijzigingen en tijdelijke promoties van de leveranciers.

Veelgestelde vragen over de V-test®

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Kunnen bedrijven de V-test® ook doen?

Ja, ook de meeste bedrijven kunnen energiecontracten en energieleveranciers vergelijken via de V-test®. Alleen heel grote verbruikers – meer dan 60 MWh elektriciteit en meer dan 150 MWh aardgas – moeten een offerte op maat vragen bij de leveranciers.

Doe de V-test®

Ik heb zonnepanelen, maar ik heb géén terugdraaiende teller. Hoe doe ik dan als prosument met een bidirectionele meter de V-test®?

Een bi-directionele meter meet hoeveel elektriciteit u van het net afneemt (bruto afname) én hoeveel u erop zet (injectie). Uw netto elektriciteitsafname bekomt u door de injectie af te trekken van de bruto afname.

Stel dat u 1.000 kWh van het net afneemt (bruto afname), maar er ook 300 kWh opzet (injectie).
Het verschil, in dit geval 700 kWh, is de netto afname. Uw netto elektriciteitsafname is minimum gelijk aan 0 kWh, ook als u meer zou injecteren dan bruto afnemen.

Sommige onderdelen van uw elektriciteitsfactuur worden berekend op basis van de bruto elektriciteitsafname, en andere op basis van de netto elektriciteitsafname:

 • De aanrekening van de nettarieven en federale bijdrage is gebaseerd op de bruto elektriciteitsafname;
 • De aanrekening van de energiekost en de bijdrage op de energie is gebaseerd op de netto elektriciteitsafname (= bruto afname - injectie);
 • De aanrekening van de heffing ‘bijdrage energiefonds’ is onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteitsafname en zal dus hetzelfde zijn bij een berekening op basis van bruto als op basis van netto elektriciteitsafname.

Wat betekent dit nu voor de V-test®?

Die is momenteel technisch niet in staat om te rekenen met twee verschillende afnamevolumes (bruto/netto afname). Daardoor is een volledig juiste simulatie enkel mogelijk door de resultaten van twee verschillende berekeningen van de V-test® samen te leggen, namelijk een V-test® op basis van uw netto afname en een V-test® op basis van uw bruto afname.

Hoe leg ik de twee berekeningen samen?

U doet de V-test® twee keer:

 • V-test® op basis van uw netto afname:
  Aangezien de energiekost het enige prijsonderdeel is dat verschillend is tussen de contracten die vergeleken worden, zal de resultaattabel van de V-test® de contracten correct sorteren van goedkoopste naar duurste. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test® zullen echter een onderschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de nettarieven en de federale bijdrage worden gefactureerd op basis van uw bruto afname, die doorgaans hoger is dan uw netto afname.
 • V-test® op basis van uw bruto afname:
  In deze berekening krijgt u een correcte inschatting van de kostprijs op jaarbasis van de nettarieven en de federale bijdrage. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test® zullen echter een overschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de energiekost en de bijdrage op de energie worden gefactureerd op basis van uw netto afname, die doorgaans lager is dan uw bruto afname.

Vervolgens legt u de resultaten van de twee V-test® berekeningen samen:

Stap 1: Voer de V-test® uit op basis van uw netto afname (= bruto afname – injectie).

Stap 2: Maak een contractkeuze. Hou hierbij rekening met alle informatie die voor u van belang is (vb. prijs, vaste of variabele energiecomponent , voorwaarden, looptijd, beloofd groenpercentage van de stroom,…).

Stap 3: Klik op ‘Details in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test® om de contractdetails te zien van het door u gekozen contract.

Stap 4: Noteer de volgende bedragen en hou dit bij de hand: energiekost, bijdrage op de energie (onder Heffingen) en bijdrage energiefonds (onder Heffingen).
Opgelet, indien u kiest voor een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ of ‘Wase Wind’, dan kan u geen correcte simulatie maken van uw totale kostprijs op jaarbasis. De reden hiervoor is dat deze leveranciers een andere prijsstructuur hanteren dan de overige leveranciers, waardoor de energiecomponent, nettarieven en de meeste heffingen onder eenzelfde eenheidstarief zitten en dus niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Stap 5: Voer de V-test® uit op basis van uw bruto afname.

Stap 6: Klik op ‘Details in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test® achter om het even welk contract, BEHALVE ‘Sociaal Tarief’, ‘Elektriciteitstarief DNB [naam DNB]’ of een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ en ‘Wase Wind’ (zie uitleg onder stap 4).

Stap 7: Noteer de volgende bedragen en tel deze op bij de bedragen genoteerd onder stap 4: nettarieven en federale bijdrage (onder Heffingen).

Stap 8: U heeft nu een simulatie uitgevoerd van de totale kostprijs op jaarbasis voor het door u gekozen contract

Hoe vaak moet ik de V-test® doen om zoveel mogelijk te besparen op mijn energiefactuur?

We raden aan om de V-test® toch zeker elk jaar opnieuw te doen om te kijken of u nog wel van het meest voordelige tarief geniet. Contracten van bepaalde duur worden immers vaak na het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd, waardoor de kans reëel is dat uw leverancier u een nieuw, minder voordelig tarief aanrekent. Maar ook voor contracten van onbepaalde duur is het aangewezen om zeker elk jaar opnieuw de V-test® te doen. 

Wanneer doe ik best de V-test® als ik zonnepanelen heb?

Eigenaars van zonnepanelen doen de V-test® best (en veranderen best van leverancier) zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname. Veranderen van leverancier gaat immers gepaard met een tussentijdse meteropname en een tussentijdse afrekening die zorgt voor:

 • ofwel een groot overschot van de zomer dat naar nul herleid wordt en verloren gaat
 • ofwel een groot tekort van de winter dat opnieuw moet aangezuiverd worden

Krijg ik met een groepsaankoop geen voordeliger contract dan de contracten uit de V-test®?

Groepsaankopen zijn niet altijd een garantie op de meest voordelige prijs. Aan groepsaankopen neemt slechts een beperkt aantal leveranciers deel, terwijl de V-test® alle energiecontracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt.