Toekomst nettarieven – capaciteitstarief

We onderzoeken samen met al onze belanghebbenden of de distributienettarieven elektriciteit op een toekomstbestendige manier hervormd kunnen worden. Daarover lanceren we een openbare raadpleging. We doen dit omwille van het veranderende energielandschap ( energietransitie ). Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe kunnen leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, willen we alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. Dit willen we bereiken door vanaf 2022 een (groter) deel van de distributienettarieven aan te rekenen op basis van capaciteit (kW) in plaats van op basis van afname (kWh). 

U vindt de openbare raadpleging via CONS-2020-03. Deze openbare raadpleging is afgesloten op 18 juni 2020.

Om u zo goed mogelijk te informeren vindt u hieronder een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. We maken hierbij een onderscheid tussen vragen die relevant zijn voor gezinnen en kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet vs. voor grote bedrijven. De manier waarop de distributienettarieven aan hen worden aangerekend is namelijk verschillend. Deze achtergrondinformatie maakt geen deel uit van de consultatie, maar kan u helpen om beter te begrijpen waarover de hervorming gaat. 

Veelgestelde vragen over de toekomst nettarieven elektriciteit - Gezinnen en KMO's

Wat verstaan we onder gezinnen en kmo's?

Onder gezinnen en kmo’s verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet.

Wat zijn distributienettarieven? Over welk deel van de elektriciteitsfactuur gaat de hervorming?

De elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming of organisatie te krijgen.

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit betaalt distributienettarieven aan Fluvius . Die distributienettarieven elektriciteit dekken de kosten voor: 

  • het aanleggen van nieuwe kabels voor elektriciteit  
  • het vervoer van elektriciteit over het distributienet
  • het beheer van het elektriciteitssysteem                                           
  • het onderhoud van de kabels
  • de openbaredienstverplichtingen (o.a. toekennen van premies, aankoop van groenestroomcertificaten, plaatsen van budgetmeters en openbare verlichting)
  • de toeslagen.

Ook rekent Fluvius via de distributienettarieven de transmissiekosten – dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder Elia aan Fluvius worden aangerekend – door aan zijn netgebruikers.

De regels die Fluvius moet volgen om de distributienettarieven te berekenen worden door ons vastgelegd. We doen dit telkens voor een aantal jaren. De regels die zullen gelden in de periode 2021 – 2024 zijn het onderwerp van deze openbare raadpleging.

Een belangrijk onderdeel hiervan zijn onze voorstellen om vanaf 2022 de ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – grotendeels op een andere manier aan te rekenen, via een capaciteitstarief. Ook een deel van de transmissiekosten willen we zo doorrekenen, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, willen we blijven aanrekenen zoals vandaag, op basis van de afgenomen kWh. We publiceerden in augustus 2019 een rapport over het aanzienlijk aandeel van de ODV-kost in de elektriciteitsfactuur, met als doel de beleidsmakers aan te zetten om de financieringswijze van de ODV’s te herbekijken.

Voor een gemiddeld gezin maken de distributienettarieven vandaag ongeveer 43% uit van de totale elektriciteitsfactuur; voor een kmo is dat ongeveer 55%. De ‘netkosten’ en het deel transmissiekosten dat we vanaf 2022 grotendeels via een capaciteitstarief willen aanrekenen omvatten voor een gemiddeld gezin ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een kmo is dat 27%. 

Voor een gezin – april 2020:

Voor een kmo - april 2020:

 

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor een gezin en kmo?

De distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s zijn vandaag kWh-gebaseerd. Ze worden aangerekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt.

Hoe meer elektriciteit u van het net afneemt, hoe hoger het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur.

Wanneer zal de hervorming van de distributienettarieven plaatsvinden?

We zullen de hervorming van de distributienettarieven doorvoeren op 1 januari 2022.

We wachten nu de reacties op de openbare raadpleging af en gaan hier nadien mee aan de slag om later dit jaar een finale beslissing te nemen. 

We zullen u op de hoogte brengen van deze beslissing. Vanaf dan zullen we u ook beginnen informeren over de mogelijke impact van de hervorming op uw elektriciteitsfactuur of de elektriciteitsfactuur van uw bedrijf en de manieren waarop u de factuur mogelijk in positieve zin kan beïnvloeden. 

Hoe zullen de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 worden aangerekend voor een gezin en kmo? Hoe zal het capaciteitstarief worden berekend?

De ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – zullen grotendeels op basis van capaciteit worden aangerekend. Ook een deel van de transmissiekosten willen we zo doorrekenen, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

We stellen voor om het capaciteitstarief aan te rekenen op basis van de ‘gemiddelde maandpiek (kW)’.

Deze gemiddelde maandpiek zal berekend worden als het gemiddelde van uw 12 laatste ‘maandpieken’. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat u in een maand hebt gebruikt. Het wordt geregistreerd door de digitale meter . Het maakt hierbij niet uit hoe vaak (tijdens 1 kwartier of tijdens meerdere kwartieren) u dit piekvermogen heeft gebruikt. Als er nog geen meetgegevens van 12 maanden beschikbaar zijn, bv. na de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter, zal de gemiddelde maandpiek berekend worden op basis van alle beschikbare maandpieken.

Wanneer een maandpiek kleiner is dan 2,5 kW, zal voor die maand een minimumwaarde van 2,5 kW worden verondersteld. Hierdoor zal élke netgebruiker een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten. Deze bijdrage zal gelijk zijn aan 2,5 kW vermenigvuldigd met het tarief voor de gemiddelde maandpiek.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, zullen blijven  aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh. 

Veelgestelde vragen over de toekomst nettarieven elektriciteit - Grote bedrijven

Wat verstaan we onder grote bedrijven?

Onder grote bedrijven verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het middenspanningsnet of rechtstreeks op een transformator tussen het hoog- en middenspanningsnet of het midden- en laagspanningsnet. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veel gestelde vragen.

Wanneer zal de hervorming van de distributienettarieven plaatsvinden?

We zullen de hervorming van de distributienettarieven doorvoeren op 1 januari 2022.

We wachten nu de reacties op de openbare raadpleging af en gaan hier nadien mee aan de slag om later dit jaar een finale beslissing te nemen. 

We zullen u op de hoogte brengen van deze beslissing. Vanaf dan zullen we u ook beginnen informeren over de mogelijke impact van de hervorming op de elektriciteitsfactuur van uw bedrijf en de manieren waarop u die factuur mogelijk in positieve zin kan beïnvloeden. 

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor grote bedrijven?

De distributienettarieven voor grote bedrijven zijn vandaag deels capaciteits- en deels kWh-gebaseerd. De ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – worden deels aangerekend op basis van capaciteit (meer bepaald op basis van de jaarpiek, het hoogste kwartiervermogen ofwel ‘piekvermogen’ in de voorbije 12 maanden) (kW) en deels op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die het bedrijf van het net afneemt. Ook een deel van de transmissiekosten – dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder Elia aan Fluvius worden aangerekend – worden o.b.v. de jaarpiek doorgerekend aan de grote bedrijven, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, worden aangerekend op basis van de afgenomen kWh.

Hoe zullen de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 worden aangerekend voor grote bedrijven?

De ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – zullen volledig op basis van capaciteit worden aangerekend.

De helft van de netkosten zal worden aangerekend  o.b.v. het ‘toegangsvermogen’ ( kVA ) van het bedrijf, de andere helft o.b.v. zijn voorbije maandpiek (kW). Het toegangsvermogen zal door het bedrijf op voorhand worden ingesteld. Het bedrijf ‘reserveert’ zo zijn verwachte benodigde maximale netcapaciteit voor het komende jaar. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat het bedrijf in een maand gebruikt. Wanneer de maandpiek het toegangsvermogen overschrijdt, zal het bedrijf op de overschrijding een ontradend tarief betalen.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, zullen blijven  aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Zal mijn bedrijf na de hervorming op bepaalde tijdstippen hogere distributienettarieven betalen dan op andere tijdstippen? Wat zal er gebeuren met het dag-/nachttarief?

Het capaciteitstarief dat uw bedrijf betaalt zal niet afhankelijk zijn van het moment waarop u uw piekvermogen heeft gebruikt.

Ook voor het luik van de distributienettarieven dat we willen blijven aanrekenen op basis van kWh, zal het moment waarop uw bedrijf elektriciteit afneemt niet langer een rol spelen. In onze voorstellen schaffen we namelijk het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief af.

Het dag-/nachttarief werd vroeger ingevoerd in het licht van het vooral nucleaire productiepark en het evenwicht van het energiesysteem. Om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten zodat deze beter afgestemd zou zijn op de nucleaire elektriciteitsproductie, die niet zomaar ’s nachts verminderd kan worden, werden ’s nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Maar deze lagere nachttarieven reflecteren geen lagere kosten voor Fluvius en zijn niet meer afgestemd op de kenmerken van de toenemende productie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Daarom willen we het huidig onderscheid tussen dag- vs. nachttarief afschaffen.