Toekomst nettarieven – capaciteitstarief

Na een openbare consultatie beslisten we definitief over de Tariefmethodologie 2021-2024 en de toekomstige tariefstructuur.

Met het oog op de energietransitie worden de ‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. Op dit moment worden de nettarieven aangerekend op basis van de afgenomen kWh. Hoe meer u verbruikt, hoe hoger uw netfactuur. Dit verandert voor het deel ‘netkosten’ vanaf 2022. De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe kunnen leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, willen we alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.

Om u zo goed mogelijk te informeren vindt u hieronder een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. We maken hierbij een onderscheid tussen vragen die relevant zijn voor gezinnen en kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet vs. voor grote bedrijven. De manier waarop de distributienettarieven aan hen worden aangerekend is namelijk verschillend. 

Bij de start van onze laatste consultatie over het capaciteitstarief (04/05/2020) organiseerden wij een webinar waarin we uitgebreid toelichtten waarom we een capaciteitstarief invoeren en met voorbeelden aantonen wat de impact hiervan zal zijn voor verschillende types netgebruikers:

Veelgestelde vragen over de toekomst nettarieven elektriciteit - Gezinnen en KMO's

Wat verstaan we onder gezinnen en kmo's?

Onder gezinnen en kmo’s verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet.

Wat zijn distributienettarieven? Over welk deel van de elektriciteitsfactuur gaat de hervorming?

De elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming of organisatie te krijgen.
Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit betaalt distributienettarieven aan  Fluvius . Die distributienettarieven dekken de kosten voor: 

Ook rekent Fluvius via de distributienettarieven de transmissiekosten door aan zijn netgebruikers. Dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder  Elia  aan Fluvius worden aangerekend.

De netkosten worden voor gezinnen en kleine bedrijven vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. 

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor  openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijft Fluvius aanrekenen zoals vandaag, op basis van de afgenomen kWh.

Voor een gemiddeld gezin maken de distributienettarieven vandaag ongeveer 45% uit van de totale elektriciteitsfactuur; voor een kmo aangesloten op laagspanning is dat ongeveer 57%. De netkosten en het deel transmissiekosten die vanaf 2022 grotendeels via een capaciteitstarief worden aangerekend omvatten voor een gemiddeld gezin ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een kmo aangesloten op laagspanning is dat 28%. 

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor een gezin en kmo?

De distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s zijn vandaag kWh-gebaseerd. Ze worden aangerekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt.

Hoe meer elektriciteit u van het net afneemt, hoe hoger het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur.

Wanneer worden de distributienettarieven voor elektriciteit hervormd?

We voeren de hervorming van de distributienettarieven door op 1 januari 2022.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 aangerekend voor een gezin en kmo? Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

De netkosten worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh. 

Het capaciteitstarief wordt aangerekend op basis van de ‘gemiddelde maandpiek’ (kW). Deze gemiddelde maandpiek wordt berekend als het gemiddelde van uw 12 laatste ‘maandpieken’. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat u in een maand hebt gebruikt. Het wordt geregistreerd door de  digitale meter . Het maakt hierbij niet uit hoe vaak (tijdens 1 of meerdere kwartieren) u dit piekvermogen heeft gebruikt. Als er nog geen meetgegevens van 12 maanden beschikbaar zijn, bv. na de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter, wordt de gemiddelde maandpiek berekend op basis van alle beschikbare maandpieken. Wanneer een maandpiek kleiner is dan 2,5 kW, wordt voor die maand een minimumwaarde van 2,5 kW verondersteld. Hierdoor zal élke netgebruiker een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten. Deze bijdrage is gelijk aan 2,5 kW vermenigvuldigd met het tarief voor de gemiddelde maandpiek.

Het aansluitingsvermogen en het type aansluiting (een- of driefasig) heeft geen enkele impact op het te betalen capaciteitstarief. Enkel het gemeten vermogensgebruik is van tel.

Veelgestelde vragen over de toekomst nettarieven elektriciteit - Grote bedrijven

Wat verstaan we onder grote bedrijven?

Onder grote bedrijven verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het middenspanningsnet of rechtstreeks op een transformator tussen het hoog- en middenspanningsnet of het midden- en laagspanningsnet. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veel gestelde vragen.

Wanneer worden de distributienettarieven voor elektriciteit hervormd?

We voeren de hervorming van de distributienettarieven door op 1 januari 2022.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor grote bedrijven?

De distributienettarieven voor grote bedrijven zijn vandaag deels capaciteits- en deels kWh-gebaseerd. De ‘netkosten’ worden deels aangerekend op basis van capaciteit (meer bepaald op basis van de jaarpiek, het hoogste kwartiervermogen ofwel ‘piekvermogen’ in de voorbije 12 maanden) (kW) en deels op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die het bedrijf van het net afneemt. Ook een deel van de transmissiekosten – dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder Elia aan Fluvius worden aangerekend – worden o.b.v. de jaarpiek doorgerekend aan de grote bedrijven, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, worden aangerekend op basis van de afgenomen kWh.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 aangerekend voor grote bedrijven?

De ‘netkosten’ worden volledig op basis van capaciteit aangerekend.

De helft van de netkosten wordt aangerekend o.b.v. het ‘toegangsvermogen’ ( kVA ) van het bedrijf, de andere helft o.b.v. zijn voorbije maandpiek (kW). Het toegangsvermogen wordt door het bedrijf op voorhand ingesteld. Het bedrijf ‘reserveert’ zo zijn verwachte benodigde maximale netcapaciteit voor het komende jaar. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat het bedrijf in een maand gebruikt. Wanneer de maandpiek het toegangsvermogen overschrijdt, betaalt het bedrijf op de overschrijding een ontradend tarief.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Betaalt mijn bedrijf na de hervorming op bepaalde tijdstippen hogere distributienettarieven dan op andere tijdstippen? Wat gebeurt er met het dag-/nachttarief?

Het capaciteitstarief dat uw bedrijf betaalt, is niet afhankelijk van het moment waarop u uw piekvermogen heeft gebruikt.

Ook voor het luik van de distributienettarieven dat blijft aangerekend worden op basis van kWh, speelt het moment waarop uw bedrijf elektriciteit afneemt niet langer een rol. We schaffen het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief af.

Het dag-/nachttarief werd vroeger ingevoerd in het licht van het vooral nucleaire productiepark en het evenwicht van het energiesysteem. Om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten zodat deze beter afgestemd zou zijn op de nucleaire elektriciteitsproductie, die niet zomaar ’s nachts verminderd kan worden, werden ’s nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Maar deze lagere nachttarieven reflecteren geen lagere kosten voor Fluvius en zijn niet meer afgestemd op de kenmerken van de toenemende productie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Daarom schaffen we het huidig onderscheid tussen dag- vs. nachttarief af.