Studies rond slimme meters

Kosten-batenanalyse

De VREG liet in 2008 een rekenmodel ontwikkelen door de firma KEMA om de kosten en baten van een eventuele invoering van slimme meters voor elektriciteit en gas in Vlaanderen te kunnen inschatten. Het resultaat van deze eerste kosten-batenanalyse was negatief.

In 2011 hebben we het rekenmodel door KEMA laten aanpassen en een update gevraagd van de analyse. Daarbij werd ook de impact op verschillende gebruikerssegmenten onderzocht. Het resultaat van deze analyse was positief voor een snelle uitrol over enkele jaren, zowel voor een niet-gesegmenteerde uitrol als voor een gesegmenteerde uitrol. Voor een langzame uitrol over 15 jaar werd het resultaat ongeveer nul (niet-gesegmenteerde uitrol) of negatief (gesegmenteerde uitrol).

Van midden 2013 tot maart 2014 actualiseerden we de kosten-batenanalyse om rekening te houden met reële resultaten in plaats van veronderstellingen. We hielden rekening met:

  • de ervaringen van de distributienetbeheerders uit het pilootproject (plaatsing van 50.000 meters door Infrax en Eandis);
  • nieuwe marktinzichten en –ontwikkelingen;
  • nieuwe bepalingen uit de Energie-efficiëntierichtlijn;
  • gestelde vragen in de Energiecommissie van het Vlaams parlement in 2012 (de kost voor de klant en het effect van een onvolledige uitrol).

Uit deze actualisatie bleken de berekeningen voor een uitrol in het scenario “snelle uitrol per wijk” nadeliger uit te vallen dan in 2011. Het scenario “vertraagde uitrol per doelgroep” werd positiever. Dit houdt nog altijd een snelle uitrol in van de meest gunstige klantengroepen, maar een langzamere uitrol van de groepen met een negatieve bijdrage.
Het pilootproject van de netbeheerders leert dat de kost van de plaatsing van de slimme meter en van de slimme meetinrichting (voor elektriciteit) hoger is dan in 2011 geschat. Uit het energie-efficiëntie-onderzoek kan worden afgeleid dat de baten op het vlak van energiebesparing lager zijn. Bij het verderzetten van de proeven, de invoering van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van processen moet daarom maximale aandacht geschonken worden aan de vermindering van het kostenplaatje en de realisatie van bijkomende baten. Op basis van de resultaten van het pilootproject staan de netbeheerders achter een vertraagde uitrol als beste oplossing. De impact op de nettarieven kan daarmee ook beperkt worden.

Persbericht

RAPP-2018-01
RAPP-2014-02 (= actualisatie van de studie RAPP-2011-21)
RAPP-2011-21

Functionaliteiten

De functionaliteiten waarover de slimme meter minimaal moet beschikken om de beleidsdoelstellingen op het gebied van energiebesparing en een betere werking van de energiemarkt te kunnen verwezenlijken werden door ons geconsulteerd.

In het consultatiedocument wordt verduidelijkt waartoe deze functionaliteiten zullen dienen.

Rekening houdend met de ontvangen reacties tijdens de consultatie werden de minimale functionaliteiten van slimme meters aangepast en toegelicht in het document minimale functionaliteiten van slimme meters met aanpassingen na consultatie.

Bij de herziening van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas werden de weerhouden functionaliteiten vastgelegd. Ze dienen als basis voor de aanbesteding van de netbeheerders bij een verdere uitrol.

Privacy

Op basis van de besprekingen op het beleidsplatform slimme netten maakten wij over het onderwerp privacy een rapport op: RAPP-2011-20

Op Europees niveau voorzag de Europese Commissie in haar aanbeveling van 9/3/2012 inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen (2012/148/EU) al in een privacyeffectbeoordeling. Het model waarmee deze beoordeling moest gebeuren is ook uitgewerkt. Intussen is er de nieuwe aanbeveling van de Commissie van 10 oktober 2014 betreffende het model voor de privacyeffectbeoordeling van slimme netten en slimme metersystemen (2014/724/EU) waarin opnieuw de noodzaak van die beoordeling naar voor wordt geschoven.

De VREG vervult op dit vlak een faciliterende rol in het overleg tussen de betrokken marktpartijen en de privacycommissie.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700